Предбрачният договор във Великобритания (втора част)

-

Предбрачният договор (prenuptial agreement) бива масово наричан още „prenup” и е доста често срещано явление при сключването на бракове във Великобритания. Той представлява легално съгласие, което има за цел защитата на подписалите го страни и определя разпределението на движимото и недвижимото имущество при развод. Деликатният момент при подписването му е дискусията и разбиранията между двамата партньори за неговата необходимост.

Нищо не може да пресече така романса преди сключването на брака, както договарянето и подписването на клаузите на предбрачния договор. И въпреки това все повече хора във Великобритания се решават на тази стъпка. Сключването на подобен договор е както застраховката срещу пожар – ужасява ви самата мисъл, че къщата може един ден да изгори, и съществуването на такава застраховка ви спестява време, пари и усложнения.

За кои хора важат в най-пълна сила предбрачните договори?

Това са най-вече високоплатените бъдещи съпрузи, хора, които имат вече развит собствен бизнес или дялово бизнес участие, хора, които ще сключват брак за втори път, или пък имат деца от първия си брак.

Предбрачните договори невинаги дават стопроцентова гаранция срещу бъдещи житейски катаклизми и в някои от случаите, когато единият от съпрузите на-прави впоследствие основателно възражение, съдът може да отхвърли правната тежест на документа.

Ето защо, ако сте решили да се подготвите за евентуален развод, преди още да сте сключили брак, най-добре е да направите предварителни консултации с адвокат, което ще направи вашият предбрачен договор наистина валиден.

Няколко причини, поради които предбрачният договор може да се окаже невалиден:

1. Когато „предвиждате” родителските права и издръжката на децата при евентуален развод – в този случай, ако договореностите засягат съществуващи от предишен брак деца, клаузите ще са не само валидни, но и задължителни.

Ако обаче имате деца от предишен брак и направите предбрачен договор с новия съпруг/съпруга, без да упоменете как другата страна ще се грижи за съществуващите вече деца и какво остава за тях, този договор ще се счита за невалиден пред съда.

Ако включите клауза, която определя положението на децата от новия брак (при кой родител ще останат при евентуален развод и какъв ще бъде размерът на издръжката им), тогава този договор ще бъде лесно оспорим и евентуално – отхвърлен от съда, който ще реши тези въпроси към момента на развода, в интерес най-вече на децата, а не според направената договорка.

2. Ако единият от младоженците подпише договора под силата на някаква форма на принуда – примерно: „Ако не подпишеш този договор, няма да сключим брак”. Ако този съпруг/а успее да докаже упражнената принуда впоследствие пред съда, валидността на договора ще бъде успешно оспорена. За да бъде валиден подобен договор, той трябва изрично да бъде изготвен и подписан свободно и по собствено желание на страните в него, което е добре да бъде упоменато като отделна точка. Вече дори съществува и практиката за правенето на запис на момента на подписването на договора.

Добра идея е това споразумение да се изготви и подпише поне 2-3 месеца преди сключването на въпросния брак, а не да се прави в последните възможни дни, защото това дава основание на едната от двете страни да твърди, че е била изненадана/принудена и не е имала достатъчно време да обмисли какви могат да бъдат последиците от това споразумение.

3. Ако някой от съпрузите пази в тайна финансовото си състояние – ако наистина възнамерявате при сключването на предбрачен договор да запазите в тайна част от наличните ви финанси или недвижими имущества – не го правете. Поне във Великобритания. Ако вашият партньор открие по време на брака за спестената от вас информация, фактът, сам по себе си, автоматично ще направи сключеният от вас договор невалиден. Още по-неприятната последица от това е, че в този случай всички ваши останали „декларирани” финанси, ценности и имущество остават незащитени и при евентуален развод искът за издръжка и подялба може да нарасне чувствително в сравнение с размерите, които биха били фиксирани при наличието на валиден предбрачен договор.

4. Когато сключеният договор е несправедливо изготвен за едната страна– въпреки подписите под много клаузи и условия, ако съдът се усъмни, че договорът е сключен несправедливо и не е в полза на двете страни, валидността му ще бъде отхвърлена.

Такъв пример за несправедливост може да бъде уговарянето на издръжката на единия от съпрузите след развода. Ако печелещият сравнително голяма сума съпруг откаже предварително издръжка или определи минимална сума за своя бивш съпруг/а, съдът може да се произнесе, че уговорката е невалидна.

Друг пример за отсъдена невалидност поради несправедливост е в случаите, когато поради стечение на обстоятелствата в състоянието (особено здравословното) на единия от двамата съпрузи настъпи промяна. При нововъзникнали обстоятелства като болест, например, предварително договорената минимална издръжка или пък отказът от такава ще бъдат преразгледани във връзка с новите обстоятелства и промени.

5. Когато едната от страните не е ползвала адвокат при подписването на договора – това изискване е свързано най-вече със случая, когато подписването на този договор е ставало под някаква форма на принуда. Ако съпругът/съпругата докаже пред съда това, че не е бил ползван правен съвет по време на принудителното подписване, поради което се е стигнало до ангажирането с документ, който не е бил осъзнат и разбран напълно, тогава валидността му лесно може да бъде отхвърлена.

6. Ако едната от двете страни сама не спазва подписаните от нея правила и условия – най-общ пример за това би бил случаят, когато едната от двете страни разполага със жилище, при-добито преди сключването на брака, което тя иска да запази само за себе си и се ангажира да заплаща месечните вноски по жилищния наем от собствената си бан-кова сметка. След известно време (години) обаче изплащането на заема започва да се извършва от съвместна банкова сметка. В този случай, при евентуален развод, партньорът ще има основанията да претендира за част от жилището. Тоест и два-мата са имали напълно легален предбрачен договор, но едната страна не е спазила правилата впоследствие.

Категория: