Самонаемане (Self-Employment)

-

Ако обмисляте работа като самонает (self-employment), трябва да отделите известно внимание на различните форми на работа  и да решите кои от тях ще бъдат най-подходящи за вашия бизнес. Бизнесът може да приеме една от следните три законни форми:
едноличен търговец (sole trader). Това е най-лесния начин за започване на бизнес;
съдружие (partnership). То е подобно на едноличния търговец, само че двама или повече човека ръководят бизнеса;
ограничено дружество (LTD). То дава на бизнеса напълно самостоятелна идентичност от хората, които го управляват. По-сложно е да се регистрира и струва повече.
Като допълнение към една от горепосочените законни форми, self-employment може да включва и една от следните търговски практики:
кооператив. Това е бизнес, който колективно се притежава и контролира от хората, които работят в него. Трябва да има най-малко двама човека.
• франчайз (franchise) – (право за пласиране на стоки в даден район. Франчайз представлява споразумение, според което човекът, който е купил правото, може да оглави клон от даден бизнес, който е основан от някой друг.
Изключително важно е да се съхраняват точни и подробни данни за бизнеса. Можете сам(а) да си водите счетоводна книга или да наемете bookkeeper или счетоводител, но ако осъществявате търговската си дейност като ограничено дружество, задължително ще се нуждаете от помощта на счетоводител.

Данъци
Като самонает човек, ще плащате различни данъци. Ще отговаряте за плащането на подоходен данък ( income tax) върху доходите ви. Има специални данъчни облекчения и разрешения, за които самонаетите хора могат да кандидатстват. Ако наскоро сте станал самонает, трябва да се регистрирате при Inland Revenue, като се обадите на линията за помощ за Newly Self-Employed. Номерът на линията за помощ е 08459 15415.

Value Added Tax (VAT) (данък върху повишението в стойността на даден артикул по време на произвеждането му)
VAT е данък върху стоките и услугите, който се изплаща на Customs and Excise. Независимо дали даден самонает човек трябва да го плаща, а в някои случаи има правото да избира дали да го плаща, VAT зависи от вида на бизнеса и какво количество оборот има бизнесът. Вашият счетоводител трябва да може да ви каже дали трябва да изплащате VAT, или не.

Помещение
Работата от дома ви има предимството на ниските разходи, но ще трябва да се уверите, че договорът за наем (tenancy agreement) , за ипотека, (mortgage agreement) или актовете за собственост не поставят някакви ограничения върху упражняването на някакъв вид бизнес. Може да ви е необходимо и разрешение за планиране от местните власти. Ако купувате или наемате собственост, която ще използвате за търговски цели, трябва да се убедите, че имуществото има разрешение за бизнес цели. Разрешението за планиране също може да е необходимо.

Като самонает човек, вие сте длъжен(длъжна) да се уверите, че вашето бизнес помещение и работна среда отговарят на изискванията за здраве и безопасност. Повече информация можете да намерите от местния изпълнителен орган по здравето и безопасността или от местната служба за чиста околна среда.

Застраховка
В зависимост от бизнеса и по какъв начин търгувате, законът ще изиска от вас определени видове застраховки. Другите видове застраховки не са задължителни, но ще трябва да решите кои са подходящите за вас. Видовете застраховки, от които може да се нуждаете, са:
• застраховка отговорност на работодателя. Трябва да имате такава застраховка, ако наемате други хора. Тя покрива жалбите от служителите, които са пострадали или са се разболели в резултат от работата;
• застраховка на превозни средства. Служебните превозни средства трябва да бъдат застраховани за служебни цели, дори и вече да имат застраховка за лични цели;
• застраховка публична отговорност. Тя покрива жалбите от държавни лица, които са пострадали или са претърпели имуществени вреди в резултат на нехайство от ваша страна или от страна на вашите служители;
• имуществена застраховка. Ще ви бъде необходима застраховка за служебната сграда, дори и да работите от дома си и вече да сте подписал(а) полица. Това е така, защото обикновено застраховката покрива само обитаването на жилището;
• застраховка на оборудване, стоки и материали. Тази застраховка е необходима, за да покрие евентуалните щети върху стоки, материали и оборудване в помещението, дори и да ръководите бизнеса от дома си и вече да имате застраховка на домашното оборудване;
• застраховка здраве и злополука. Ще се изплащат редовни постъпления или глобална сума, ако сте неработоспособен(нер аботоспособна) поради инцидент или болест.

Емиграционен статут
Българите имат право да започнат свой собствен бизнес, без да получават разрешение за това. След започването, трябва да се  регистрирате в HMRC.  За да може да се регистрирате като самонаети, трябва да имате национален осигурителен номер (NINо). За него се кандидатства, като се насрочи интервю чрез Бюрото по труда (Jobcentreplus). На интервюто се носят документи, потвърждаващи успешно започнат бизнес, като: фактури за извършени услуги, препоръки от клиенти с адреси и телефонни номера, брошури, обяви във вестници и уебсайтове и др. начини, по които човек рекламира новозапочнатия си бизнес, документ, че е наел счетоводител за осчетоводяване на бизнеса си и др. подобни.

Наемането на други хора
Ако наемете на работа други хора, вие ще отговаряте за изплащането на заплати, данъци, постъпления за National Insurance и Working Tax Credit. Ще трябва да отговорите на изискванията на служебния закон и на мерките за здраве и безопасност.

Постъпления за National Insurance
Като самонает човек, може да се наложи да плащате вноски за National Insurance за вас и вашите служители. Дали ще трябва да плащате вноски за себе си и какъв вид ще са те, ще зависи от това колко печелите. Дали вноските ще бъдат изплащани за служителите, ще зависи от това колко те печелят. Вноските от този вид могат да засегнат помощите, за които може да подадете молба за в бъдеще. Можете да се свържете с телефонна линия за помощ относно информацията за вноските за National Insurance, Statutory Sick Pay(законен болничен) Statutory Maternity Pay(законно майчинство) на 0845 714 3143.

Помощи и данъчни кредити
Като самонает човек, вие може да имате право на помощи или данъчни кредити, в зависимост от доходите ви и други обстоятелства.

Търговски марки и лицензи
Трябва да помислите дали желаете да използвате търговска марка за бизнеса си. Ако желаете, има ограничения върху марките, които можете да използвате. Може да ви е необходим и лиценз, в зависимост от вида на бизнеса ви.

Повече помощ при стартирането на бизнес или кооператив
Банките могат да бъдат полезен източник на информация, ако смятате да започнете някакъв бизнес.
Chamber of Commerce, които дават информация, съвет или бизнес обучение в града или областта. Повечето от тях дават безплатен съвет на членовете си. Някои Chamber of Commerce обслужват определени етнически малцинствени групи.
Small Business Service (линия за помощ: 0845 600 9006) е правителствена агенция, която осигурява обща информация за това как да стартирате малък бизнес. Тя ръководи Business Link National Contact Centre (www.businesslink.gov.uk), който е съставен, за да предоставя информация и съвет за малкия бизнес във Великобритания. Освен това, тя ръководи вътрешна мрежа от местни доставчици, които могат да ви дадат независим и безпристрастен съвет.
Countryside Agency (единствено в Англия: 01242 521381; www.countryside.gov.uk) може да помогне за малкия бизнес в провинциалните райони. Обикновено, агенцията помага на производството и услугите, както и бизнеса с по-малко от 20 служителя, така че няма да осигури помощ в областта на агробизнеса и култивацията.
Local enterprise agency дават безплатен съвет в подкрепа на малкия бизнес. Провеждат се и образователни курсове, които обикновено са безплатни. Подробна информация за local enterprise agency можете да получите от National Federation of Enterprise Agencies (01234 831 623; www.nfea.com, или www.smallbusinessadvice.org.uk – за бизнес съвет).
National Federation of Small Businessies (01253 336 000; www.fsb.org.uk) е организирана група, която защитава интересите на самонаетите хора.
British Franchise Association (01491 578049) е търговска организация за пласментните компании. Тя е съставена, за да определя стандартите и да стимулира пласмента.
Price’s Trust (0800 842 842) помага на безработните хора на възраст между 18 и 30 години да започнат собствен бизнес. В Шотландия възрастовата граница е 18-25 години. Trust могат да дават заеми, бизнес съвети и помощ при маркетинга. Trust особено се стараят да помогнат на хората от етническите малцинствени групи, хората с физическо увреждане и бивши криминално проявени лица.
Livewire (0191 261 5584; www.shell-livewire.org.uk) е национална програма, спонсорирана от Shell, в помощ на младите хора на възраст между 16 и 30 години, които желаят да започнат свой бизнес. Младите хора, които имат проекти, могат да обсъдят идеите си с местни съветници, в следствие на което може да им бъде даден финансов стимул. Обикновено, всяка година има крайна дата за програмата. Всеки кандидат за програмата, трябва да бъде прикрепен към съветник, който ще му предоставя индивидуална помощ за планиране и развитие на бизнес идеята.
Instant Muscle (020 8319 5660) е благотворително дружество, което помага на безработните хора да започнат свой бизнес или да си намерят работа. Осигурява обучение, практически съвети, помощ при подготовката на бизнес план и индивидуален бизнес съвет. Instant Muscle осигуряват и съвет през първите две години в областта на търговията.
Co-operative UK (0161 246 2959) е национална федерация за работнически кооперативи. Тя осигурява примерни правила и примерни трудови договори, които се използват от повечето кооперативи във Великобритания. Тя дава съвет за съставянето и управлението на даден кооператив, обществен бизнес или обществено предприятие, особено що се касае до необходимите законни изисквания.
Brecon Business Centre (01874 610 054) отговаря за икономическото и социално развитие на среден Уелс. Осигурява съвет и подкрепа за малкия бизнес, включително и съвет относно стартирането на бизнеса, подготовката на бизнес план, дали бизнес идеята е осъществима. Може да помогне при намирането на спонсорство, на подходящо помещение, както и при изграждането на система за финансов контрол, като bookkeeping.
Equality Direct (0845 600 3444; www.equalitydirect.org.uk) поддържа безплатна и дискретна линия за съвет на работодателите. Тя осигурява съвет относно равноправието при управлението на персонала.
Disabled Enterpreneurs Network (www.disabled-enterpreneurs.net) е регионална мрежа в услуга на хората с физическо увреждане. Тя осигурява съвет и подкрепа за хората с физическо увреждане, които имат, или желаят да имат, свой собствен бизнес.
Jobcentre понякога осигуряват подробна информация за възможности за self-employment за безработните хора. Те могат да осигурят информация и за стартирането на малък бизнес или организирането на пласмент. За повече информация, се свържете се вашия Employment Services Adiser.

Категория: