Алтернативни методи за рарешаване на диспут

-

Ако имате противоречие при доставката на стоки или услуги, което не сте успял(а) да разрешите чрез преговори, можете да използвате програма за алтернативно разрешаване на спорове (alternative dispute resolution) (ADR), вместо да се обръщате към съда.
Тези програми използват трети лица, като арбитър или длъжностно лице, които да помогнат на вас и доставчика да разрешите проблема. Най-вероятно, преди това ще се наложи да използвате вътрешната процедура на доставчика за подаване на жалби. За програмата може да се наложи да заплатите такса, която ще ви бъде върната, ако решението е във ваша полза.
Някои програми са законно обвързващи, което означава, че не можете да се обърнете към съда, ако не сте удовлетворен(а) от решението, освен ако нямате право на компенсация. Ако предявявате иск за повече от £5,000, трябва да обсъдите с вашия адвокат възможността за ADR. Ако иска ви е за по-малка сума, трябва да прецените положителните и отрицателни страни на ADR и предявяването на малък иск, за да решите кое ще бъде по-добро за вас.
Основните предимства на ADR са:
• може да разрешите проблема си;
• може да получите компенсация;
• процедурата не е толкова официална, колкото обръщането към съда;
• при някои програми, решението може да е обвързващо за търговеца, но не и за вас, като ви оставя избор да отнесете проблема съда, ако желаете;
• може да ви струва по-малко от колкото ако се обърнете към съда;
• процедурата е поверителна.
Може да помислите по следните въпроси:
• разходи. Сравнете хонорарите на арбитрите/ посредниците, с разходите по едно евентуално отиване в съда;
• желаете ли да има изслушване, където лично да представите гледната си точка, или проблемът да бъде разрешен само по документи?;
• ако решението на арбитъра е законно обвързващо, това ще ви попречи да отнесете проблема в съда;
• може да се наложи да заплатите допълнителна такса, ако желаете да отнесете решението на арбитъра в съда;
• повечето програми имат лимит, в рамките на когото трябва да подадете жалбата си. Този времеви лимит може да е по-кратък за тези, които възнамеряват да се обърнат към съда.

Видове ADR програми
Основните видове ADR програми, които се занимават с потребителски спорове, са помирение, арбитраж и посредничество, и обикновено се осигуряват от търговската асоциация. Ако желаете да използвате някоя от тези програми, трябва да попитате доставчиците дали са членове на дадена търговска асоциация, и ако е така, трябва да се свържете с нея, за да разберете дали предлага помирение или арбитраж.

Conciliation (Помирение)
При потребителските спорове, conciliation обикновено е първата фаза на арбитражния процес, а conciliator обикновено е член на търговска асоциация. И вие, и доставчика, ще трябва да представите писмено оплакванията си, включително и някакви доказателства, conciliator ще се произнесе относно най-доброто решение. Решението не е законно обвързващо и не може да ви спре да отидете в съда. Ако не сте съгласен(съгласна) с предложеното мнение, можете да продължите с арбитражната фаза, или да отидете в съда. Обикновено има такса за conciliation.

Арбитраж
Арбитражът е процедура за разглеждане на спорове, при която и вие, и доставчика, сте съгласни да приемете решението на арбитъра като законно обвързващо. Това означава, че не можете да отидете в съда, с изключение на случаите, в които искате да получите права върху компенсацията си, ако доставчика не желае да плати. Обикновено, арбитъра е член на Chartered Institute of Arbitrators (020 7421 7444; www.arbitrators.org) и е независим от търговската асоциация. Арбитъра ще вземе решение въз основа на представените от вас и доставчика писмени доказателства. Решението е поверително и не може да бъде публично достояние без съгласието на доставчика. Ще трябва да заплатите регистрационна такса, която може да ви бъде върната, ако решението е във ваша полза. Някои договори за услуги и доставка включват арбитражна клауза, според която вие трябва да отнесете евентуален спор до арбитраж. Въпреки че се обвързвате при подписването на споразумението, ако общите разходи са под исковата граница (£5,000), не сте задължен(а) да преминете към арбитраж, освен ако вие не го желаете.

Посредничество
Ако използвате посредническа програма, посредника ще помогне на вас и доставчика да постигнете приемливо споразумение. Той ще действа като посредник и ако не желаете да си определите среща. Ако доставчика се съгласи на посредничество, и от двама ви ще бъдат поискани обяснения за спора помежду ви, като се приложат копия от доказателствата, а вие ще трябва да подпишете споразумение за посредничество, в което е описана структурата на програмата. Посредникът може да организира общи и самостоятелни срещи с вас и доставчика и ще ви помогне да осъзнаете силните и слабите си страни. Всяко постигнато споразумение ще бъде законно обвързващо, освен ако не го формулирате по друг начин, и ще ви попречи да отидете в съда, с изключение на случаите, в които искате да получите права върху компенсацията си. Посредничеството може да се окаже скъпо, но вие можете да подадете молба до Community Legal Service (CLS), които да ви помогнат чрез legal help scheme или publicly funded legal representation scheme. Ако желаете да ви бъде оказана повече помощ, се свържете с вашето местно Citizens Advice Bureau.

Ombudsman scheme
Много служби предлагат ombudsman scheme, но вие можете да се обърнете към ombudsman (длъжностно лице), единствено след като преминете през вътрешната процедура на доставчика за подаване на жалби. Ще трябва писмено да представите оплакването си, заедно с копия от ваши доказателства. Ombudsman ще направи препоръка или постановление, което обикновено се приема от доставчика, но не е законно обвързващо. В последствие, вие пак можете да отидете в съда, ако не сте удовлетворен(а) от решението. Обаче, съдът ще вземе предвид решението на ombudsman при разглеждане на вашата искова молба. Всички ombudsman scheme са безплатни.

Кой може да помогне?
Ако се интересувате от ADR, трябва да разберете дали търговеца е член на търговска асоциация, която предлага такава услуга. Ако се затруднявате да се свържете с търговската асоциация, или да откриете дали съществува съответната ombudsman scheme, или ако търговеца ви е излъгал за членството си в дадена асоциация, трябва да се свържете с вашия местен Trading Standarts Department. Техния номер можете да откриете в местния телефонен указател. Преди да се възползвате от техните услуги трябва да попитате дали се заплаща такса. Law Society представи Civil and Commercial Mediation Panel (01527 517141, вътрешен 3460) в помощ на хората, които искат да открият квалифицирани адвокати и посредници.
Ако сте закупил(а) стоките или услугите от друга европейска държава, European Consumer Centre или European Extra-Judicial Network могат да ви помогнат да откриете подходяща ADR организация (www.euroconsumer.org.uk).