Банкрут

-

Банкрутът е процедура, която ви освобождава от задължението да върнете заем, което е пряко със силите ви към момента и ви дава възможност да поставите ново начало (с някои ограничения), като в същото време гарантира правилно разпределение между вашите кредитори на отнетото от вас имущество.

Това е сериозна стъпка и преди да я предприемете трябва непременно да се консултирате с компетентно лице за предимствата, недостатъците и последиците от това решение.

За да ви обяви съдът в банкрут трябва да подадете искане (petition). Това искане може да бъде представено от две страни:

1. От самия вас (Debtor Petition);

2. От трето лице (ваш кре-дитор), на когото дължите поне £150 и като залог за тази сума не е регистрирано вашето жилище.

Заповедта за обявяването ви в банкрут ще бъде издадена и в случаите, когато отказвате да се явите в съда и системно игнорирате процедурата срещу вас, започната от трето лице. Ако поставяте под въпрос иска на вашия кредитор, най-добре ще е да се опитате да постигнете споразумение преди съдебното заседание, защото след като веднъж ви издадат заповед за банкрут, оспорването й е много скъпо и несигурно.

Инстанциите, занимаващи се с процедурите по банкрута са Върховният съд (High Court) в Лондон или местните окръжни съдилища. Искане за обявяването ви в банкрут, може да бъде подадено и в случаите, кога-то не се намирате във Великобритания, ако вашето местожителство е регистрирано тук или ако през последните 3 години сте живели и работили във Великобритания.

Процедурите по банкрута обикновено се стартират във Върховния съд в Лондон и впоследствие биват прехвърляни към съответните съдилища. Ако не живеете в Лондон, делото ви ще бъде отнесено във вашия окръжен съд и в случай на издадена заповед за обявяването ви в банкрут, тя ще се приведе в сила от щатен съдия-изпълнител.

След като бъде издадена издадена заповедта, съдия-изпълнителят ще изпрати копие от нея до „London Gazette” (официалното издание, за публикуване на известията за банкрут) и ще я оповести и на други места – съдилища (ако в момента има друг съдебен процес срещу вас), HM Revenue & Customs, Нотариалната палата (Land Registry) – в случай, че имате недвижим имот в UK, както и до местоработата ви. На свой ред той ще изиска информация за имущественото ви състояние от банки, mortgage компании, компанията, в която работите, пенсионни и застрахователни дружества (ако имате инвестиции в такива), наемодателя ви и всички останали трети лица, които имат някакво отношение към финансите ви.

От този момент нататък този съдия-изпълнител ще се явява и попечител на вашето имущество при разпореждането му с кредиторите ви.

Издаването на заповедта за банкрут е свързана със следните задължения:

1. Да следвате и изпълнявате всички изисквания на съдия-изпълнителя във връзка с предоставянето на информация за вашите финансови дела. Обикновено той ви извиква на интервю в офиса си, като ви изпраща предварително въпросник, който трябва да се попълни възможно най-акуратно. В случай, че не ви извикат на интервю, ще ви изпратят писмо, в което детайлно ще изредят какво се изисква от вас.

2. Да предоставите на съдия-изпълнителя пълен списък от вашите авоари (вещи, с които могат да се изплатят дълговете на несъстоятелен длъжник), както и списък с вашите дългове и имената на кредиторите ви.

3. Да предоставите всички документи за вашето имотно състояние, декларации от банки, застрахователни и пенсионни дружества, описание на всичките ви финансови дейности към момента и очаквани приходи от ваши длъжници.

4. Да предоставите информация за бъдещи добавки към вашите авоари, както и очаквания за повишение на заплатата ви. Като особено тежко нарушение се счита неинформирането на вашия попечител за придобиване на каквото и да било недвижимо имущество, което става ваше по време на банкрута.

5. Да не ползвате кредитни или дебитни карти без разрешение на съдия-изпълнителя.

6. Да не вземате кредит по-голям от 500 паунда, преди да информирате, че сте в състояние на банкрут.

7. Да не правите никакви плащания директно на вашите кредитори.

8. Да се явите на съдебното заседание (за което ще бъдете предварително уведомени) и да дадете на съда своето обяснение за това, каква е причината за вашите неизплатени дългове.

Ефектът от банкрута:

Банкрутът ви дава правото да прекратите всякакви плащания към вашите кредитори. Кредиторите, на които дължите пари, трябва да отправят съответното искане към вашия попечител (съдия-изпълнителя). След като вече са известени за заповедта за банкрут, те не би трябвало да ви притесняват повече по никакъв начин. При всяко тяхно обаждане или претенция, трябва да потвърдите, че сте обявени в банкрут и да ги препратите до вашия попечител.

Има 3 изключения от правилото за неплащане на задълженията ви:

А. В случаите, когато кредиторът има запазени права върху ваш недвижим имот, като например банката, от която сте изтеглили ипотечен кредит, за да закупите къща. При спиране на изплащането на вноските си, тя е в пълното си право да ви отнеме къщата и да я продаде на търг.

Б. При доказуеми задължения като глоби от съда, при плащания на детска из-дръжка или други семейни задължения, възникнали преди банкрута.

В. При студентски заеми – компаниите, които осигуряват достъпа ви до газ, електричество, вода и телефон, най-вероятно няма да изискат плащането на сметки, съществуващи към момента на обявяването ви в банкрут. Но твърде възможно е да поискат да направите депозит, гарантиращ ползването на техните услуги за в бъдеще, или да изискат съответната ви сметка да бъде прехвърлена на името вашия съпруг (партньор).

Не забравяйте, че банкрутът не ви освобождава от плащанията по наема, както и от плащанията на всички други ваши финансови задължения, които са възникнали след тази процедура.

След като съдия-изпълнителят уведоми вашите кредитори, че сте обявили банкрут, той ще действа като ваш попечител или ще даде възможност на вашите кредитори да изберат трето лице, което да действа като попечител на вашето имущество и да следи за правилното му разпределяне. Попечителят ще уведоми кредиторите каква сума от пари ще се разпредели и по какъв начин. Това ще им даде възможност да предявяват своите искове.

Във връзка с вашата наличност (авоари), трябва да предоставите следните вещи на попечителя (съдия-изпълнителя):

А. Инструменти, книги, кола, домашно обзавеждане и всички основни средства, необходими за служебно и лично ползване.

Б. Дрехи, спални вещи, мебели и други основни принадлежности, от които вие и вашето семейство се нуждаете.

Съдия-изпълнителят ще остави всички тези вещи на ваше разположение, освен ако те не могат да бъдат заменени с по-евтини. В този случай той може да ги изземе и продаде на търг и да ви предостави средства, с които да закупите необходимите ви домашни и работни вещи на по-ниски цени.

Върху всички останали вещи и имущество ще бъде наложен контрол и вашите кредитори ще бъдат уведомени за наличието им. Най-вероятно те ще бъдат разпродадени на търг и получените суми ще бъдат разпределени между кредиторите по реда на вписването им като такива.

От получените суми съдия-изпълнителите ще заплатят и разноските по продажбата и транспорта на вещите и т.н. Съдебната такса по процедурата на банкрута ви (около £150) и таксата на съдия-изпълнителя (от £360 паунда нагоре) обаче остава за ваша сметка и не се покрива от разпродажбата на вашето имущество.

Категория: