Болнични

-

Заплащане на болничните
Ако отсъствате от работа в продължение на 4 или повече дни и ако седмичното ви възнаграждение надвишава определен лимит, вие имате право на Statutory Sick Pay (SSP) (законен болничен) – това са парите, които се изплащат от работодателите на служителите, които отсъстват от работа поради болест. Става въпрос за минималната сума, която може да ви бъде изплатена, когато отсъствате от работа поради болест. Трудовият ви договор може да ви даде право на по-голяма сума за болнични, които се наричат договорни болнични. Трябва да проверите в договора си какви права имате.
За да имате право на SSP, вие трябва да сте на възраст между 16 и 65 години. Това се отнася и за работниците към агенции, работниците с договори за фиксиран период от време и работниците на непълен работен ден. Договорните болнични може да се отнасят и за по-голям период от време. Проверете в трудовия си договор дали това се отнася за вас.
Ако не можете да получавате SSP, или ако сте отсъствал(а) от работа, поради болест, повече от 28 седмици, вашият работодател ще ви даде формуляр SSP1 и ще ви обясни причините за това. Можете да използвате SSP1, за да подадете молба за Incapacity Benefit (помощи при неправоспособност) във вашата местна социална служба, ако нямате право на SSP или договорни болнични.

Каква е сумата на болничните, която получавате?
Ще ви бъдат изплатени или SSP, или, ако според трудовия ви договор получавате по-голяма сума от законните болнични – сумата, която е упомената в договора. Това може да не е нормалната сума на вашата заплата, но не може да е по-малка от SSP. Не можете да получавате SSP за първите три дена от отсъствието ви поради болест. За тези три дена вие ще получите болнични, единствено ако трудовия ви договор ви дава право на това. След това, вие трябва да получите дневната величина на сумата за SSP за всеки работен ден, през който отсъствате поради болест. Ако SSP са единствените ви доходи, докато отсъствате поради болест, можете да подадете молба за допълнителни помощи, като Housing Benefit (жилищни помощи).
Ако можете, трябва веднага да известите работодателя си, че сте болен(болна) и не можете да отидете на работа. Ако не го направите, може да загубите част или цялата сума от SSP, или договорните болнични, освен ако нямате основателна причина, че не сте отправил(а) известие. Вашият работодател може да откаже да ви изплати договорните болнични за дните, през които сте отсъствал(а), а не сте отправил(а) известие.
Вашият работодател може да си има собствени правила относно отсъствието ви от работа поради болест. Например, той може да държи да го известите още на първия ден, в който не сте могъл(могла) да отидете на работа. Вашият работодател трябва предварително да ви извести за тези правила. Вие ще трябва да се съобразявате с тях, ако желаете да получите цялата сума от болничните, на които имате право.
Ако получавате само SSP и никакви договорни болнични, има определени неща, които вашият работодател няма право да извършва. Например, той не може:
• да ви изисква медицински сертификат до 8-мия ден от вашата болест;
• да изисква да му се обаждате в определено време от денонощието, за да съобщите, че сте болен(болна);
• да изисква да му се обаждате повече от веднъж седмично, когато отсъствате поради болест;
• да изисква само вие да му се обаждате, а не някой друг от ваше име.
Обаче, вашият работодател може да състави подобни правила относно договорните болнични, на които имате право.

Ако отсъствате от работа поради увреждане
Ако имате физическо увреждане, а работодателят ви откаже да ви изплати болничен за отсъствието ви от работа, свързано с вашето увреждане, работодателя ви може да нарушава закона, а вие може да имате възможност да подадете жалба до служебния трибунал за неравностойно отношение поради вашето увреждане. За да получите помощ, се свържете с ACAS (08457 474747; www.acas.org.uk) или с Disability Rights Commission (0845 7622 633).

Ако отсъствате от работа поради болест в продължение на няколко кратки периода от време
Ако отсъствате поради болест в продължение на повече от четири кратки периода от време (от 4 до 7 дена) в годината, вашият работодател може да се свърже с Medical Services, за да проучи причините, които вие сте посочил(а) за отсъствието си от работа. Работодателят може да се свърже с Medical Services чрез Inland Revenue. Те могат да се свържат с лекаря ви, за да поискат информация за вашата болест. Medical Services не могат да се свържат с вашия лекар без ваше разрешение. Ако според доклада на Medical Services вие сте отсъствал(а) от работа поради неоснователни причини, вашия работодател може да откаже да ви изплати SSP. Ако смятате, че това решение е грешно, можете да го обжалвате.

Ако отсъствате за продължителни периоди от време
Ако отсъствате за продължителни периоди от време поради болест, вашия работодател може да се свърже с Medical Services, за да провери дали сте в състояние да вършите работата си. Ако според доклада на Medical Services вие сте отсъствал(а) от работа поради неоснователни причини, вашия работодател може да откаже да ви изплати SSP. Ако смятате, че това решение е грешно, можете да го обжалвате.

Какво можете да направите ако работодателят ви не ви изплати SSP
Ако смятате, че работодателят ви не ви е изплатил SSP, а е трябвало да го направи, или ви е платил твърде малко, трябва да поискате от него писмено изявление, в което да ви се обясни за:
• дните, за които сте получил(а) SSP, ако има такива;
• каква сума SSP получавате за всеки от тези дни;
• защо не ви е платено за дните, през които сте бил(а) болен(болна).
Ако все още смятате, че решението на работодателя ви е грешно, можете да изпратите копие от вашето изявление да най-близкия офис на Inland Revenue и да поискате официално решение от Борда на Inland Revenue. Това трябва да стане в рамките на 6 месеца от първия ден, за който вие смятате, че е трябвало да получите SSP. Всичко това трябва да бъде внимателно обмислено, понеже може да се отрази негативно върху отношенията ви с работодателя, или дори – да застраши работата ви. Първоначално трябва да потърсите специализиран съвет.

Прекарах цялата си отпуска в леглото!
Ако сте се разболял(а) по време на отпуската ви от работа, може да имате възможност да си вземете почивни дни на по-късна дата, за да компенсирате загубата на вашата отпуска, ако трудовият ви договор го позволява. Ако зависи от вас, вие трябва да получите SSP за времето, през което сте бил(а) болен(болна). Ако се разболеете по време на отпуската си и трудовият ви договор не ви позволява да си вземете почивни дни на по-късен етап, вие трябва да получите комбинация от SSP и платен отпуск, за да компенсирате до нормалната ви заплата.

Ако ви уволнят поради излизане в болнични
Ако ви уволнят докато получавате SSP, вашият работодател е длъжен да премине през съответната процедура и да ви даде формуляр SSP1. Това ще обясни причината за спирането на SSP. Вие трябва да попълните формуляра и да го занесете в местната социална служба, за да поискате или Incapacity Benefit (помощи при нетрудоспособност) или Income support. Ако смятате, че са ви уволнили заради болестта ви, или защото сте поискал(а) SSP, може да имате възможност за подаване на жалба до служебния трибунал. Трябва незабавно да се посъветвате, тъй като има строги времеви лимити за подаването на такава жалба.

Ако ви уволнят поради вашето физическо увреждане
Ако имате физическо увреждане и вашият работодател ви уволни поради отсъствието ви от работа, което отсъствие е свързано с вашето увреждане, вашия работодател може да нарушава закона. Вие може да имате възможност да подадете жалба до служебния трибунал за неравностойно отношение поради вашето увреждане. Трябва незабавно да се посъветвате, тъй като има строги времеви лимити за подаването на такава жалба.