Вода

-

Водата се доставя чрез множество частни водостопански компании. Като обикновен потребител, вие имате право на воден ресурс и няма такса, ако придобиете право върху водопроводна мрежа, която вече е свързана.

Снабдяване с вода

Водата за домашни потреби трябва да бъде:
• постоянно снабдявана. Ако компанията трябва да преустанови притока на вода, тя трябва да отправи предупреждение в рамките на разумен период от време;
• годна за пиене. В някои региони се прибавя хлор;
• снабдявана с достатъчно налягане;
• достатъчна за нормалните домашни потреби. Ако има сериозен недостиг на вода в някой регион, компанията може да наложи забрана върху напояването на частните градини, или миенето на частни автомобили.

Изчисляване на водните такси
Има няколко различни метода за изчисляване на водните такси. Разходът е въз основа на постоянна такса и:
• такса, не зависеща от потреблението, въз основа на облагаемата стойност на имуществото, стойността на жилището или водопроводната система; или
• такса, зависеща от потреблението (с употребата на водомер) въз основа на количеството изразходвана вода, обикновено в кубични метри, на тарифа, одобрена от Director General of the Office of Water Services (OFWAT).

Може да имате възможност да изберете кой метод да употребявате. Изборът обикновено е между водомер или друг метод.

Водомери
Можете да поискате да ви бъде инсталиран водомер, при положение че използвате малко количество вода, имуществото ви има висока облагаема стойност, или желаете по-голям контрол върху разходите ви за вода.

Обаче, към неудобствата се включват: засичане на показанията, загуба на вода от теч след инсталирането на водомера, която ще бъде включена в сметката, макар че компанията може и да опрости част от нея или цялата, ако реагирате навреме, както и несигурност относно годишните суми на сметките.

На всички домашни потребители могат безплатно да им бъдат инсталирани водомери, освен ако това не е практично, или ако инсталацията е неразумна скъпа. Можете да пожелаете подобна инсталация, за да разберете дали това ще ви помогне да си намалите разходите. Обикновено, можете да се върнете към предишния метод на изплащане на таксите, при условие че го направите в рамките на 12 месеца от използването на водомера.

Компаниите имат право да инсталират водомери в регионите с недостиг на вода, или където хората използват големи количества вода за маловажни причини, например:
• използване на пръскачка за напояване на градината;
• използване на система за повторно пълнене на басейн с капацитет на 10,000 литра;
• използване на “power shower”;
• пълнене на вана с капацитет над 230 литра.

Сметки за вода
Вашата сметка за вода може да включва:
• постоянна такса;
• такса за водата въз основа на показанията от водомера или друг метод;
• такса за канализацията. Ако канализацията ви се поддържа от друга компания, може да получавате отделна сметка.
Квитанциите обикновено се пращат веднъж или два пъти в годината, в зависимост от практиката на компанията. Ако таксата за вода е на неизмерима основа, квитанциите ще бъдат издавани за следващия отчетен период. Ако таксата е измерима, квитанцията ще бъде за предишния отчетен период.

Помощ със сметките за вода
Някои хора може да получат помощ при покриването на разходите по сметките им за вода, например, хората с водомери, които използват големи количества вода поради определени медицински състояния, или понеже имат три или повече деца под 16 години, или получават помощи. Тези хора по-скоро могат да се възползват от средна такса за домашно потребление на съответната компания, отколкото от тяхното действително потребление на вода.

Всички компании имат програми за хората, които са затруднени с плащането на таксите си.

Кой носи отговорност за сметката
Обикновено, обитателя на жилището носи отговорност за плащането на сметките. Ако споделя жилището с някой друг, отговорността се поделя, дори и жилището да се води на едно име.

Неизплатени задължения
Водостопанските компании не могат да изключат домашен потребител за неизплатени дългови. Компанията ще трябва да предприеме мерки чрез окръжния съд, за да си възстанови дължимите суми.

Уговорки за изплащане на задължения
Ако имате неизплатени задължения ще трябва да уговорите разплащателна програма с водостопанската компания. Те трябва да вземат предвид платежоспособността ви, а вие не трябва да предлагате повече от колкото можете в действителност да платите. В определени случаи компанията може да се съгласи да пренебрегне задълженията ви. Ако получавате income support (помощи), income-based Jobseeker’s Allowance или пенсионен кредит, можете да използвате програмата “third-party deduction”. Department for Work and Pension всяка седмица ще изплащат част от помощите ви на водостопанската компания.

Компенсация
Всички водостопански компании имат определени стандарти на обслужване, които се покриват от законно установената Guaranteed Standards Scheme, с която те трябва да се съобразяват. Тези стандарти покриват:
• уговаряне на срещи;
• отговаряне на запитвания по сметките;
• отговаряне на отправени жалби;
• прекъсване на снабдяването;
• водно налягане;
• инсталиране на водомери;
• наводнения на канализацията.

Ако компанията не покрие даден стандарт на обслужване, можете да поискате £20 компенсация. Ако водното налягане спадне под определено ниво два пъти за 28 дена, можете да поискате £25. обикновено, компенсацията ще бъде автоматично изплатена или кредитирана от компанията. Ако жалбата е за прекъсване на снабдяването, ниско налягане или наводнена канализация, можете писмено да поискате компенсация в рамките на 3 месеца от инцидента.

Освен стандартите на обслужване и минималните компенсационни нива, изисквани от всички компании, някои компании може да си имат свои собствени по-високи стандарти и(или) компенсационни нива.

Кой може да помогне?
Office of Water Service (OFWAT: 0121 625 1300; www.ofwat.gov.uk) е независимо регулативно тяло, основано от Правителството, за да надзирава и регулира дейностите на водостопанските компании. Ако имате проблем с вашата компания, трябва първоначално да отправите жалба до нея. Ако не сте удовлетворен(а), отнесете жалбата до WaterVoice Committee. Ако компанията не вземе под внимание препоръките на WaterVoice Committee, проблемът ще бъде отнесен до OFWAT.

WaterVoice Committee може да проучва и разглежда жалби срещу водостопанските индустрии. WaterVoice Committee се посочва от OFWAT (адресът на местния WaterVoice Committee можете да откриете в www.watervoice.org.uk).

Drinking Water Inspectorate (020 7082 8024; www.dwi.gov.uk) наблюдава качеството на водата. Ако не сте доволен(доволна) от качеството на вашата вода, можете да подадете жалба пред WaterVoice Committee или Drinking Water Inspectorate.

____________________
Шотландия

В Шотландия, домакинствата се снабдяват с вода от Scottish Water, освен в случаите, когато има отделен частен източник, например извор или сонда. Само 3 % от домакинствата имат частен източник на вода.

Заплащането на водата в някои райони влиза като съставна част от council tax bill, т.е. общинската такса, която се заплаща за всяко жилище на година или на месечни вноски в продължение на 10 месеца и зависи от типа жилище, в което живеете и от района.

В други случаи, може да се заплаща според количеството на изразходената вода, отчитано с водомери.

Вода от Scottish Water

Когато се пренасяме в ново жилище

Ако нямате течаща вода от крановете, винаги първо проверявайте дали главния стоп-кран не е затворен. Предишните квартиранти или собственик може да са решили да го затворят от съображения за безопасност, за да не се получат течове или спукана тръба. Не е голяма вероятността водоснабдяването към домакинство да е прекъснато централно от доставчика.

Ако водата ви е изключена, може да се обадите на Scottish Water да ви свърже – на телефон безплатен телефон 0800 7310840 или платен 0845 601 8855. Не се заплаща за това свързване на водоизточника, но може да има такса за посещение.

Как да кандидатстваме за прекарване на вода

Когато влизате в ново жилище, което няма частен водоизточник, Scottish Water трябва да прокара вода до точката, където водата може да бъде свързана към вашите домашни тръби, но само ако това може да бъде направено при разумна цена (legal note 1). Архитектът или оценителят ви трябва да провери и да види дали Скотиш Уотър може да свърже новото ви жилище към обществения водоизточник.

Още информация може да намерите тук.

Категория: