Връщане на документи от Home Office

-

След подаването на документите ни до Home Office на практика често оставаме без доказателство за притежаваните и упражнявани от нас права според европейското законодателство във Великобритания. А ситуацията допълнително се усложнява, ако срокът на останалия ни личен документ (паспорт или лична карта) е междувременно изтекъл.

Съществуват различни случаи, когато поради мудната работа на Home Office ни се налага да чакаме с месеци, дори години, докато получим съответното разрешение. В тази статия ще разгледаме въпроса как и какви документи можем да поискаме обратно от Home Office, без това да ощети кандидатстването ни за съответния сертификат.

Причините да поискаме документите си обратно попадат в няколко категории:

• Когато ни е наложително и/или плануваме да пътуваме извън Великобритания и нямаме друг документ за самоличност или притежаваме такъв, който не ни позволява да посетим избраната от нас дестинация.

• Когато съществуват причини, поради които се засягат европейските ни права и от това биха настъпили неблагоприятни последици за нас и/или семейството ни (например постъпване на работа в агенция или кандидатстване за работа на трудов договор).

• Когато такъв документ се изисква от държавен орган във Великобритания и/или в България, а притежаваният от нас е с изтекъл срок на годност.

Начини да си поискаме документите са: по телефона, чрез електронната поща и писмено. Адресатът е UKBA, а конкретната информация и адрес зависят от метода на комуникация, информация, за който може да се намери на интернет страницата на Home Office. Добре е, ако се обръщаме към агенцията в писмен вид, да го направим на адреса, на който първоначално сме пратили документите си.

Какви документи можем да поискаме от „Home Office“ – няма ограничение за документите, които можем да поискаме да ни бъдат върнати.

Какво е необходимо да посочим в искането си до Home Office?

• Личните си данни – трите имена, дата на раждане, референтен номер (на Home Office или пощенският номер на доставката). Датата на кандидатстване и сертификата, за който сме кандидатствали.

• Видът на искането (например – спешно).

• Причината, поради която искаме да си получим съответния документ.

• Кратко описание на това как липсата на документа би се отразила на упражняването на европейските или други лични права и/или задължения.

• Списък на документите, чието връщане изискваме, и срок за получаването им (ако искането е спешно.

• Изрично трябва да посочим, че искането не трябва да се третира, като изтегляне на документите и да направим декларация, че ако бъдат върнати и впоследствие – поискани отново, те ще бъдат предоставени без забавяне.

• Трябва да се приложат доказателства на причините, довели до искането (например – самолетен билет, оферта за работа от работо-дател/агенция и др.).

Времето за отговор зависи от конкретния случай, но обикновено документите се връщат до две седмици, освен ако искането е по спешност, когато този срок може да бъде и по-кратък. В зависимост от искането евентуално забавяне може да настъпи, ако е необходимо съгласието на по-високопоставен служител.

Последици от искането

Документите ни ще бъдат върнати с придружаващо писмо за последиците от искането ни, като бъде направена отметка от отговорния служител според вътрешните инструкции за работа в личното ни досие, с отбелязване на искането и причините за отказ или разрешение.

Задължението на Home Office да върне документите

Не съществува изрична разпоредба в закона, която да задължава връщане на документите ни. Това става според вътрешните правила на работа на Home Office. Разглеждащият документите ни трябва да се обоснове, ако откаже връщането им, но при всички положения трябва да направи оценка на искането и ако то попада под условията на “priority cases”, да го одобри или посочи причините, поради което не може да го направи.

Рriority cases

• Когато искането е направено с оглед на сериозно нарушаване на европейските ни права.

• Когато то е направено след изтичането на три месеца от подаването на документите ни за съответния европейски сертификат.

• Когато от отказа за връщане на документа би последвало допълнително процедурно натоварване на имиграционната администрация (т.е. би довело до обжалване на отказа за връщане на документите).

Като допълнителни условия към “priority cases ” могат да се посочат и следните причини:

• Кандидатът е необходимо да пътува в чужбина по “compassionate or business reasons”.

• Кандидатът е получил за искането си одобрение на министър или депутат.

• В случаи от национален интерес.

Искането за връщане на определени документи може да бъде направено и при самото подаване на документите (например за постоянно пребиваване), но при всички положения а дминистраторът има правото на преценка доколко искането е основателно и отговаря на условията, при които може да се одобри.