Газ

-

До 1996г. всички домашни потребители на газ са се снабдявали от British Gas. От тогава насам, възниква голяма конкуренция, така че в наши дни всеки сам си избира доставчика. Всички доставчици на газ са лицензирани от Office of Gas and Electricity Markets (Ofgem). Жалбите срещу доставчиците на газ се разглеждат от energywatch (0845 906 0708; www.energywatch.org.uk).
Вие имате право да се снабдявате с газ, освен ако:
• газопроводните ви тръби са в опасно състояние;
• дължите сума, или сте изключен(а) от системата;
• доставчика на газ иска финансова сигурност, която не е налице.
Ако ви е отказана доставката на газ поради други причини, отнесете случая до energywatch.

Опасни тръби
Ако газопроводните тръби са в опасно състояние, те трябва да бъдат ремонтирани при доставката на газта. Тръбите разположени от измервателния уред в района на къщата, са отговорност на собственика. Тръбите, разположени от главната страна на измервателния уред, са отговорност на British Gas Transco, с който можете да се свържете чрез вашия доставчик.

Получаване на газ или смяна на доставчика
Когато се преместите в ново жилище, определете датата, в която желаете да преустановите притока на газ. Трябва да ви изключат от системата, за което доставчика може да поиска такса – energywatch може да даде съвет дали трябва да бъде поискана такса и в какъв размер да бъде тя. Ако притока на газ не е прекъснат, прочетете показанията от измервателния уред и уведомете доставчика за тях. Запазете си копие от тези показания. Ако желаете да смените доставчика си, уведомете и сегашния, и бъдещия си доставчик. И двамата ще ви поискат крайните показания от измервателния уред в деня, в който смените доставчика си. Някои доставчици ще ви изпратят инкасатор; други – ще ви помолят вие да засечете показанията и да им ги изпратите. И в двата случая си запазете копие от показанията в случай на евентуален спор. Energywatch може да ви посъветва относно това какво да проверите, ако желаете да си смените доставчика, както и списък с местните доставчици. Energywatch могат да ви посъветват и как да направите сравнение между таксите на различни доставчици по internet. Ако имате неизплатени задължения, може да не бъдете приет(а) от нов доставчик. Съществува протокол, според който ако имате задължения до £100 и използвате измервателен уред с предплащане, на вас ви е позволено да се прехвърлите към друг доставчика като отнесете дълга със себе си. За повече информация относно този протокол се свържете с energywatch.

Осигуряване на финансова гаранция
При определени обстоятелства, доставчика на газ ще ви откаже да ви свърже към газопровода, ако не осигурите необходимата финансова гаранция. Може да ви помоли да:
• да се присъедините към редовен изплащателен план; или
• да се съгласите на измервателен уред с предплащане; или
• да осигурите поръчител; или
• да направите депозит в брой.
Обикновено доставчика ще изиска гаранция само при определени обстоятелства, например, ако сте нов клиент и не можете да осигурите доказателство за самоличността си, или за предишен адрес, или ако имате бедно разплащателно досие на сегашния или предишния си адрес.

Поръчители
Ако упоменете поръчител, доставчика ще провери дали неговото разплащателно досие е удовлетворително. Поръчителят ще бъде законно отговорен за плащането на вашите сметки, в случай че вие не ги платите.

Депозити
Доставчика може да ви поиска само “разумна” сума за депозит, като максимума представлява сумата върху най-високата консумация в продължение на шест месеца от годината, следваща изискването на депозита. Доставчика ще възстанови депозита след една година. Ако сметките са изцяло изплатени, депозитът ще бъде върнат в рамките на два месеца от края на годината.

Измервателни уреди
Доставчика трябва да осигури подходящ измервателен уред на клиентите, които го изискат. Има два основни вида измервателни уреди:
• кредитен или тримесечен брояч, при който използвате газта и плащате в последствие;
• броячи с предплащане, при които плащате предварително консумацията си на газ.
Обикновено, доставчика ще ви осигури кредитен брояч, въпреки че вие можете да поискате брояч с предплащане.
Ако сте над пенсионната възраст или сте с физическо увреждане, ако желаете, можете да имате брояч с предплащане, при условие че това е най-добрия, безопасен и практичен начин. Например, няма да бъде безопасно и практично ако може лесно да се нахлуе при брояча, или ако е разположен на леснодостъпно място.

Кредитни броячи
Повечето клиенти имат кредитен брояч, който записва консумацията на газ. Квитанции се издават на тримесечие, а разговори за засичане на брояча се извършват на всеки 6 месеца. Изчислените сметки се редуват на тримесечие. Можете да платите по различни начини, например, чрез чек или чрез директен дебит.

Броячи с предплащане
В повечето региони т.нар. “smartcard” броячи за изместили броячите с жетони, ключове и монети, и представляват единствения вариант за новите инсталации. Брояча записва количеството на консумираната газ.

Показания на брояча
Обикновено газовите броячи се засичат на всеки 6 месеца. Ако доставчика не е успял да достигне до брояча, ще ви остави бланка, за да попълните показанията. Ако сте с физическо увреждане, хронично болен или в пенсионна възраст, можете да поискате от доставчика да ви засича брояча на всеки 3 месеца. Доставчика ще инспектира и провери брояча поне на всеки две години.
Ако сте с физическо увреждане, хронично болен или в пенсионна възраст и поради това ваше състояние, вие трудно да засечете показанията по брояча ви, можете да помолите доставчика безплатно да премести брояча на практично за целта място.

Кражба от и подправяне на показанията по брояча
Ако имате монетен брояч с предплащане за консумацията ви на газ и електричество, вие сте длъжен(длъжна) да се грижите добре за него и парите в него. Ако брояча бъде разбит, вие трябва да докажете на доставчика, че нарушението е извършено от трето лице, така докладвайте колкото си може по-скоро на полицията. Ако сте положил(а) достатъчно усилия да подсигурите мястото, няма да ви подведат под отговорност за откраднатите пари.

Газ маркетинг
Повечето доставчици са се споразумели относно практически кодекс за директния маркетинг на газ. Може да ви бъде дадена компенсация ако агентът по продажбите не се е съобразил с кодекса. Например, агентът може да се обади в дома ви единствено в часовете между 9a.m. и 8p.m., освен при ваше поискване, и ако посещава приюти, трябва първо да се свърже с директора. Агентите по продажбите трябва да се уверят, че клиентите са наясно с подписаните договори, както и с правото им на анулиране.
Ако агент по продажбите е нарушил практическия кодекс, свържете се с доставчика и поискайте компенсация. Ако не успеете да стигнете до споразумение с доставчика, свържете се с energywatch. Ако energywatch не може да разреши жалбата, може да ви препратят към Ofgem.

Двойни оферти
Някои газови и електрически доставчици имат разрешение от Ofgem да снабдяват клиентите както с газ, така и с електричество. Някои доставчици предоставят и двете горива по силата на един договор, докато други дават един договор за газ и друг за електричество.
Доставчиците, които ви предлагат двойни оферти, най-вероятно ще ви направят отстъпка от общата сума, тъй като те спестяват от административните си разходи като издават двойни квитанции и събират двойни вноски. Обаче, това не винаги означава, че газта и електричеството по двойна оферта ще бъдат по-евтини от колкото ако си ги набавяте от различни доставчици.

Неизплатени дългове и изключване
Ако имате неизплатени дългове, рискувате да бъдете изключен(а).
Даден доставчик не може да издаде известие за изключване преди минимум 28 дена от издаването на квитанцията. Известието за изключване трябва да бъде писмено, което да ви дава 7-дневно предизвестие за изключването, като по този начин имате възможност да изплатите дълговете си, да осигурите депозит или да ви бъде инсталиран брояч с предплащане, като евентуална алтернатива на изключването.
Даден доставчик може да не ви изключи за неизплатени дългове през зимния период (01.10 – 31.03) ако:
• сте в пенсионна възраст и живеете сам(а), или с други пенсионери или деца; и
• имате неизплатени дългове, защото не можете да си позволите да ги изплатите.
Дори и да не отговаряте на горепосочените условия, доставчика винаги е длъжен да ви предложи брояч с предплащане като алтернатива на изключването.

Безопасност
Даден доставчик може да упълномощи свои длъжностни лица да влязат в сградата, за да инспектират газовата инсталация и устройства. Ако е докладван теч на газ, той ще бъде обезопасен безплатно. Обезопасяване често може да означава просто спиране на притока на газ. Ако дадено устройство е повредено и трябва да бъде изключено, вие или вашия landlord (хазяин) ще отговаряте за набавянето и инсталирането на ново устройство. Transco, основният превозвач на газ, има 24-часова безплатна спешна помощ (0800 111999).
Доставчика ще осигури безплатна проверка на газовите уреди и принадлежности за част от възрастните хора и хората с физически увреждания. Можете да изисквате по един безплатен преглед годишно. Проверката включва основен преглед и минимална работа. Всяка допълнителна работа трябва да бъде заплатена.

Купуване и инсталиране на газови уреди
Всеки, който доставя газов уред, трябва да се увери, че той е обезопасен и отговаря на европейските стандарти. Всеки, които инсталира или поправя газов уред или оборудване, трябва да бъде регистриран при Council for Registered Gas Installers (CORGI). Той трябва да носи идентификационна карта, в която е упоменат вида на работата, в която е компетентен.

Жалби
Ако имате оплакване срещу доставчика си на газ, първо го отправете към самия него. Ако не сте удовлетворен(а) от начина, по който доставчика е разгледал жалбата ви, отнесете я при energywatch.
Energywatch ще информират Ofgem, че в момента се разглежда дадена жалба. Ако energywatch не могат да разрешат проблема, а доставчика е нарушил условие по техния лиценз, energywatch ще отправят проблема към Ofgem.
Вашият доставчик може да има стандарти за извършваните услуги както и програма за изплащане на компенсация, при положение че не успее да изпълни стандартите, въпреки че това не е изискване на лиценза. Попитайте доставчика си за повече информация.

Кой може да помогне?
Energywatch (08459 060708; www.energywatch.org.uk), газовата и електрическа инспекция, е независима организация, която представлява и защитава интересите на потребителите на газ. Може да помогне с отправянето на жалби срещу доставчици на газ.
Office of Gas and Electricity Markets (Ofgem) е независимо регулативно тяло, основано от Правителството, за да надзирава и регулира дейността на доставчиците на газ. То има властта да накара даден доставчик да снабдява с газ определен потребител, или за изключи притока на газ. Потребителските жалби се разглеждат от energywatch.
Council for Registered Gas Installers (CORGI: 0870 401 2300; www.corgi-gas-safety.com) е независима организация за повишаване на безопасността. Можете да се оплачете относно даден газов монтьор, или да получите информация относно CORGI регистрираните монтьори.

Категория: