Гласуване с пълномощно

-

Гласуване с пълномощно  Гласуването с пълномощно означава, че посочвате някой друг да гласува от ваше име. Този човек трябва да има право на глас.
След като сте регистриран(а) за гласуване с пълномощно, ще можете да гласувате и на парламентарните, и на правителствените избори за неопределен или определен период, или за определени избори.
Всеки може да подаде молба за гласуване чрез пълномощно на определени избори, но само следните хора могат да подадат молба за гласуване чрез пълномощно за определен или неопределен период от време:
• хора, регистрирани като избиратели в сектора на услугите, например, членове на въоръжените сили;
• хора, регистрирани като чуждестранни избиратели – хората в подобна ситуация не могат да гласуват на местните правителствени избори;
• хората, които не могат да отидат да гласуват лично, без да предприемат пътуване по море или въздух;
• хората, от които не може да се очаква да гласуват лично, поради природата на тяхната професия или професията на техния партньор (изисква се доказателство);
• хората, от които не може да се очаква да гласуват лично, понеже те, или техния партньор, посещават курс, организиран от образователна институция (изисква се доказателство);
• хората, които са слепи, или имат някакво друго физическо увреждане и в резултат на това, от тях не може да се очаква да гласуват лично в съответната избирателна секция, или не може да се очаква да гласуват без да им бъде оказана помощ.
Ако желаете да подадете документи за гласуване чрез пълномощно за определени избори, но не принадлежите към една от горепосочените групи, трябва да убедите регистрационния служител, че в деня на изборите от вас не може да се очаква да гласувате лично в посочената избирателна секция.
За да подадете молба за гласуване чрез пълномощно, вие трябва:
• да впишете пълното си име; и
• да осигурите адрес, където сте, ли където ще бъдете регистриран(а); и
• да осигурите пълното име и адрес на пълномощника, както и роднинската ви връзка с него, ако има такава; и
• да посочите причините, поради които претендирате за гласуване чрез пълномощно; и
• да определите периода или изборите, за които подавате молба; и
• да посочите дали молбата се отнася за парламентарни избори, правителствени избори, или и двете; и
• да поставите дата и подпис на молбата.
Молбата за гласуване чрез пълномощно трябва да бъде получена от регистрационния служител най-малко 6 работни дни преди датата на изборите. Ако сте се регистрирал(а) да гласувате по пощата и в последствие размислите – например, искате да гласувате по пощата или да ви премахнат от регистъра – регистрационния служител трябва да получи вашата молба най-малко 11 работни дни преди изборите. След като молбата е направена, трябва да ви прибавят към определена секция от регистъра, известна като списъка на липсващите избиратели.
Трябва да получите потвърждение, че ви е разрешено гласуване чрез пълномощно (ако има достатъчно време преди изборите), потвърждаващо името и адреса на пълномощника и продължителността на периода, през който той ще действа като ваш пълномощник. Пълномощника също ще получи потвърждение и, малко преди изборния ден, ще получи пълномощен избирателен картон или пълномощна бюлетина, в зависимост от избрания метод на гласуване.

Категория: