Данък Доход и остатък

-

Ако сте на или над 65 години, вие сте задължен(а) да плащате данък като всички останали данъкоплатци, но може да успеете да получите по-големи данъчни отстъпки отколко един по-млад човек.
Вашият доход може да е от множество източници, които могат да бъдат облагаеми или не:
• заплати – облагаеми;
• професионална пенсия – облагаема;
• лична пенсия – облагаема;
• социални помощи (например, Retirement Pension), Pension Credit – някои помощи са облагаеми, други – не;
• спестявания или инвестиции. Доходът от спестявания и инвестиции обикновено е облагаем. Само няколко видове инвестиционен доход не са облагаеми.

Колко данък трябва да платите?
Трябва да платите подоходен данък единствено върху вашите доходи. Той се изчислява за облагаемата година, която започва от 6-ти април до 5-ти април следващата година. За да изчислите облагаемия си доход, съберете цялата сума на дохода си от всички източници за съответната облагаема година. Облагаемият доход представлява тази сума минус:
• някакви данъчни отстъпки, на които имате право;
• някакви данъчни облекчения, на които имате право;
• някакъв ваш доход, който не е облагаем.
Остатъка е известен като облагаем доход и се облага по съответната процентна ставка.
Когато данъчната служба оцени вашия данък, тя ще ви уведоми каква сума трябва да внесете за данък. Това ще стане или чрез:
• PAYE данъчен код, ако плащате данък по силата на PAYE системата; или
• известие за оценка, ако плащате данък чрез оценка за директно събиране.

Видове доход и как се облагат
Хора, чийто облагаем доход представлява държавна пенсия
State Retirement Pension е облагаема (въпреки че увеличенията за зависими деца – не са), но данъка никога не се удържа директно от пенсионните плащания. Ако единствения ви облагаем доход е основната величина на State Retirement Pension (с изключение на научна или допълнителна пенсия), няма да плащате данък, понеже отстъпките ви ще бъдат повече от основната пенсия.
Ако получавате основна State Retirement Pension и научна/ допълнителна пенсия, но не получавате доход от заплати или професионална пенсия, вие ще плащате данък директно на Inland Revenue чрез Self Assessment (самооблагане) и трябва да попълните данъчна декларация.

Хора с доход от Pension Credit
Pension Credit не е облагаема облага и не се плаща данък върху доходите ви от Pension Credit.

Хора с доход от професионална или лична пенсия
Професионалните пенсии са облагаеми. Данъка ще бъде удържан от предишния ви работодател по силата на PAYE системата, преди да се изплати пенсията. Ако имате друг облагаем доход, данъка по него също се събира чрез PAYE. Например, дължимия данък по държавната ви пенсия се събира чрез удържане на допълнителен данък от професионалната ви пенсия.
Личните пенсии са облагаеми. Дължимият данък се удържа от компанията, която осигурява пенсията, преди да се направи плащането. Ако имате друг облагаем доход, данъка по него се изплаща директно на Inland Revenue чрез Self Assessment. Все пак, ако имате професионална пенсия, дължимия данък (различен от вашата лична пенсия) ще се събира чрез PAYE.

Хора с доходи от наемане на работа
Ако работите за даден работодател, вашите доходи се облагат по силата на PAYE. Дължимият данък върху останалите облагаеми доходи, например, държавна пенсия, също се удържа от доходите ви по силата на PAYE.
Ако работите и получавате професионална пенсия, вашите общи отстъпки и облекчения ще бъдат съпоставени с професионалната ви пенсия и, освен ако професионалната ви пенсия е твърде ниска, за да се използват отстъпки и облекчения, няма да ви бъдат отпуснати отстъпки срещу доходите ви. Данъчният код от известието ви ще се отнася единствено за професионалната ви пенсия. Този код означава, че вие ще изплащате данък върху всички ваши доходи, с изключение на отстъпките или облекченията.
Ако работите и получавате професионална пенсия, но имате и друг източник на облагаем доход, например, наем от квартирант, дължимия данък въз основа на този вид доход обикновено се удържа от вашата професионална пенсия, освен ако пенсията не е твърде малка, в който случай данъка се събира чрез намаление в PAYE кода.

Как се облага дохода от спестявания и инвестиции
Начинът, по който се облага дохода от спестявания и инвестиции зависи от вида на инвестицията.

Получавате на данъчна отстъпка при пенсиониране
Когато се пенсионирате, може да имате право на данъчна отстъпка, ако доходите ви намалеят. Ако получавате професионална пенсия или имате доход от наемане на работа, няма смисъл да подавате документи за данъчна отстъпка, тъй като всеки надплатен данък ще бъде автоматично приспаднат чрез PAYE. Ако това не се случи, можете да подадете документи за отстъпка. За да го направите:
• свържете се с местния PAYE Enquiry Office и попитайте за формуляр, чрез който можете да подадете документи за отстъпка;
• изпратете писмо до данъчната служба, за да поискате отстъпка. Вашият предишен работодател ще може да ви даде адреса.

Данъчни отстъпки и облекчения, за които можете да претендирате
Данъчни отстъпки

Данъчните отстъпки са вид необлагаем доход – фиксирана сума доход, която можете да получите преди да се наложи да плащате данък. Всеки човек има автоматично право на лична отстъпка, но, на 65 години, може да имате право на по-голяма отстъпка в зависимост от дохода ви.
Може да поискате и отстъпка за семейни двойки ако вие или партньора ви сте на или над 65 години. Слепите хора също могат да претендират за специални отстъпки.

Отстъпки за семейни двойки на или над 65 години
За да претендирате за отстъпка за семейни двойки, вие трябва да имате брак и да живеете заедно, и поне един от вас трябва да е роден преди 5-ти април 1935г. Ще се смятате за живущи заедно, освен ако не сте разделени от съда или едностранен акт, или сте се разделили при обстоятелства, при които раздялата се очаква да бъде постоянна.
От 06.04.2000г., отстъпката за семейни двойки бе премахната за двойките над 65 години. Ако вие или партньора ви сте били на или над 65 години на или преди 06.04.2000г., вие ще успеете да запазите отстъпката си за семейни двойки, независимо от това, че тя е премахната на 06.04.2000г.

Кога се намалява личната отстъпка или отстъпката за семейни двойки, ако сте на или над 65 години
Най-високата данъчна отстъпка, която можете да получите ако сте на или над 65 години се намалява ако дохода ви е над определена граница. При изчисляване на дохода си за лична отстъпка, доходът на партньорите в една двойка се изчислява отделно – всеки партньор има лимит на дохода и дохода на другия партньор не се има предвид.
Когато разберете каква е отстъпката за семейни двойки, се има предвид само дохода на съпруга, независимо от това кой претендира за отстъпката. Доходът на съпругата не се има предвид, независимо от това, че тя може да получава цялата или част от отстъпката.
Ако дохода ви е над лимита, отстъпката се намаля с £1 за всеки £2 доход над лимита. Ако дохода е толкова голям, че отстъпката ще бъде намалена със същата сума като, или под, сумата на основната лична отстъпка или отстъпката за семейни двойки, вие ще получите само сумата на основната отстъпка.
Когато проверявате дали дохода ви е над границата, всеки доход, който е освободен от облагане не трябва да бъде включван. За доходите, от които вече са удържани данъци, важат специални правила. Най-често срещания пример за това е когато данъка е бил удържан от лихвите на building society (организация, която отпусна на членовете си жилищни заеми) преди плащането да е направено.

Данъчно облекчение
Данъчните облекчения се дават въз основа на определени разходи – например, за жилище под наем. На практика това означава, че няма да плащате данък върху сумата на дохода, който давате за тези разходи.

Категория: