Данък общ доход – Income Tax

-

Подоходният данък е данък, който се изплаща въз основа на дохода. Той се заплаща от служители и самонаети хора, както и от хора, които не работят, но получават доход, като професионална или пределна пенсия. Не всички видове доходи са облагаеми и много рядко се случва цялата част от дохода ви да бъде облагаема. Няма минимална възраст, при която дадена личност започва да отговаря за изплащането на подоходен данък. Това, което е от значение, е вашия доход. Ако той е под определена граница, данък не се заплаща.
Няма конкретна дефиниция за подоходния данъчен закон. Данъчният закон разделя различните видове доходи в отделни списъци. Ако даден предмет принадлежи към определен списък, той се смята за доход, за който трябва да се заплати данък. Начинът, по който трябва да бъде платен данъка, зависи от списъка, към който спада. Най-често срещаните списъци са Schedule E за служители и Schedule D за самонаети хора.

Как се изчислява

Има 5 основни стъпки при изчисляване на подоходния данък:
1. съберете целия си годишен доход, включително и социалните помощи, доход от отдаване под наем, заплати, професионална пенсия и лихва от банкови и building society (организация, която дава на членовете си жилищни заеми) сметки;
2. извадете доходите, които са освободени от облагане. Изчислете дали можете да претендирате за данъчни облекчения относно разходи, които сте направили през годината (данъчните облекчения обикновено се отнасят за самонаетите хора и хората, които трябва да купуват материали за бизнеса си). Удръжте това данъчно облекчение. Така остава дохода, за който трябва да се заплати данък (облагаем доход);
3. разберете на какви данъчни отстъпки имате право. Ще имате право на лична отстъпка (плюс възрастови надбавки, ако са приложими). Тези отстъпки се удържат от тази фаза на калкулация;
4. умножете облагаемия доход по коректната данъчна ставка. Резултата е дължимия данък през годината (освен ако нямате право на отстъпка за семейни двойки над 65 години);
5. ако е приложимо, удръжте съответното процентно съотношение на отстъпката за семейни двойки над 65 години.

Доход, който се облага
Към дохода, който се облага, спада:
• някои социални помощи и пенсии, например, Retirement Pension, Jobseeker’s Allowance, Statutory Maternity и Paternity Pay;
• професионални помощи и надбавки;
• изработен доход, например, надници, заплати и печалба от самонаемане;
• други видове доход, например, печалба от продажби на повечето стоки и имоти;
• някои допълнителни служебни облаги, например, служебни коли;
• някои професионални пенсии;
• лихви по някои видове спестявания, например, по банкови и building society сметки.
Дължимата данъчна ставка се различава в зависимост от сумата на облагаемия доход. Повече съвети можете да получите от линията за помощ на Inland Revenue (0845 307 3555).

Доходи, освободени от облагане
Някои доходи са освободени от облагане, което означава, че данък по тези доходи не се заплаща. Трябва да проверите дали определен ваш доход е освободен от облагане преди да направите данъчната калкулация. Примери за подобни доходи са:
• лихви по някои видове спестявания;
• някои помощи и данъчни кредити, например, Child Benefit, Disability Living Allowance;
• други видове доходи, например, компенсации за щети и лихви по персонална щета, както и определени пенсии.

Данъчни отстъпки

Всеки, който живее във Великобритания, има право всяка година да получава определено количество доход, преди да започне да изплаща данъци. Това количество се нарича лична отстъпка. Има и други допълнителни отстъпки, които могат да намалят дължимия от вас данък. Това означава, че известна част от дохода ви, която в противен случай ще бъде облагаема, няма да бъде облагаема.
Данъчните отстъпки всяка година се отбелязват в бюджета. Ако сте служител, което означава, че плащате данък по силата на Pay As You Earn (PAYE), вашите лични отстъпки ще бъдат разпръснати през годината, така че всяка седмица или месец вие ще имате определена сума необлагаем доход, след удръжката на данъка. Ако сте самонает или имате доход, но не работите, вашите лични отстъпки ще се имат предвид, когато Inland Revenue изчислява годишния ви данъчен дълг.
Всички данъкоплатци могат да претендират за минимум една отстъпка, а някои имат право на повече от една. Отстъпките се дават на всички данъкоплатци, независимо дали те са служители, самонаети или безработни. Ако имате право на отстъпка, но не я получавате, трябва да си я поискате от вашата данъчна служба. Ако не сте получили отстъпките, на които имате право, можете да подадете иск със задна дата до 6 години.
На практика, ако получавате доходи или професионална пенсия, този доход се облага чрез Pay As You Earn (PAYE) системата. Това означава, че отстъпките ви ще се разпръснат през годината и вие ще изплащате данъка си по време на годината, а не само когато дохода ви достигне сумата за отстъпките ви. могат да бъдат дадени следните данъчни отстъпки:
• лични отстъпки;
• отстъпки за слепи хора;
• отстъпки за семейни двойки, при които поне единия член е бил на или над 65 години на 06.04.2000г.

Лична отстъпка
Всеки автоматично получава лична отстъпка, независимо дали става въпрос за мъж или жена, семеен или не, и независимо от възрастта. Тя може да бъде определена за всички видове доходи. Има три суми за лична отстъпка:
• стандартна сума за хората под 65 години;
• по-висока сума за хората между 65 и 74 години;
• най-висока сума за хората на или над 75 години.

Отстъпка за слепи хора
Ако сте регистриран като сляп човек, или това е станало по време на облагаемата година, можете да претендирате за отстъпка за слепи хора за цялата облагаема година. Тя може да се изисква като допълнение към вашата отстъпка.
Ако сте семеен(семейна) и не можете да използвате цялостната си отстъпка за слепи, защото нямате достатъчно доходи, можете да поискате от данъчната служба да прехвърли неизползваемата част на семейния ви партньор, независимо от това дали партньорът ви е сляп. Ако и вие, и партньора ви сте слепи, всеки от вас може да получава отстъпка.

Данъчни облекчения (с изключение на самонаетите хора)
Като данъкоплатец, ако направите някакви странични разходи, сумата, която похарчите може да бъде приспадната от общия ви облагаем доход, а вие ще платите по-малко. Данъчното облекчение може да бъде изискано като допълнение към всякакви данъчни отстъпки, на които имате право, и може да бъде направено със задна дата до 6 години. Някои облекчения трябва да бъдат изискани писмено от данъчния инспектор, въпреки че в по-голямата си част те са автоматични. Не е необходимо да предприемате някакви действия, за да изискате автоматично облекчение. Данъчните облекчения за служители се разпръскват през годината като личните данъчни отстъпки. Данъчните облекчения за самонаетите хора и за хората, които имат доход, но не работят, се вземат предвид от Inland Revenue при изчисляване на всяка облагаема година, веднага щом получат данъчната вноска от данъкоплатеца.

Видове данъчни облекчения
Има 6 основни вида данъчни облекчения:
• данъчно облекчение за самонаети хора;
• данъчно облекчение за служители;
• данъчно облекчение при обучение и образование;
• данъчно облекчение за имущество;
• данъчно облекчение за някои застрахователни премии;
• данъчно облекчение при вноски за други хора, като издръжки и вноски за благотворителни дружества.

Подоходна данъчна ставка
Данъка се изплаща по различна ставка въз основа на вашия общ облагаем доход. Подоходните данъчни ставки се преразглеждат всяка година и обикновено се променят през април. Свържете се с Inland Revenue (www.inlandrevenue.gov.uk), за да получите информация относно актуалните данъчни ставки.

Доходи, по които данъка е платен
При изчисляване на дължимия данък, необходимо е да научите дали сте получили доход, по който данъка вече е платен – например, лихви по спестявания в банкови и building society сметки, при които лихвата ви се изплаща след като банката/ building society са си приспаднали данъка. Изплащания от професионална пенсия също ще имат приспаднат данък преди самото изплащане.
Когато изчислите общия дължим през годината данък, трябва да имате предвид, че данъка въз основа на този доход вече е платен. Този доход (при който удържания данък отново трябва да се прибави) също ще се смята за облагаем доход, въз основа на който се отпускат лични данъчни отстъпки.

Вноски за National Insurance
При проверка на изчисленията по дохода ви, може да е полезно да изчислите и вноските за National Insurance, които трябва да заплатите, тъй като по този начин ще имате поглед върху нетния си доход. Вноските за National Insurance се изчисляват въз основа на брутния доход. Вноските за National Insurance за служители се удържат под различни ставки в зависимост от личните споразумения и нивото на дохода.

Водене на досиета
Ако сте данъкоплатец, трябва да си водите досие за вашите доходи, за да можете да направите данъчната си вноска. Лични досиета или досиета, които не са свързани с бизнес, трябва да бъдат съхранявани до 22 месеца след края на облагаемата година, за която се отнасят, а бизнес досиетата – в продължение на 5 години след датата на падежа.

Как се събира подоходния данък
Удръжка на данъка от самия източник
Малка част от данъкоплатците си внасят данъка директно в Inland Revenue всяка година. В по-голямата си част, данъкоплатците изплащат данъка си чрез удръжки от доходите си, преди да ги получат. Това се нарича удръжка от източник.
Някои от най-често срещаните удръжки от източник са РАУЕ и удръжките от банки и building society.

Pay As You Earn (PAYE)
По закон, всеки, който извършва плащане на служители или на членове на професионални пенсионни програми, трябва да работи по PAYE система. Това означава, че те трябва да приспаднат подоходния данък и вноските за Class 1 National Insurance и да изпратят тези суми в Inland Revenue. Имате право да получите писмено потвърждение относно удръжките, направени чрез:
• разпечатки, показващи брутната заплата, направените удръжки и нетната заплата, ако сте служител; и
• Р60 сертификат в края на всяка облагаема година, потвърждаващ сумата на брутната заплата, подоходния данък и удържаните вноски за Class 1 National Insurance; и
• Р45 сертификат при всяка смяна на работното място, който показва данъчни код върху вашите доходи до момента, в който напуснете работа и, в определени случаи, заплатата и удържания подоходен данък през облагаемата година.

Лихви на банки и building society
Банките и building society удържат подоходния данък от лихвата, изплащана при по-голяма част от депозитите, направени от физически лица, след което ги изплащат на Inland Revenue. Това се прави преди лихвата да бъде изплатена на собственика по сметката.
Потвърждения за лихвите и подоходния данък за всяка облагаема година трябва, при поискване, безплатно да ви бъдат предоставяни от банката или building society. Множество банкови институции и building society всяка година изпращат подобна информация на инвеститорите си.
Ако не е необходимо да плащате някакъв данък по тази лихва – например, защото вашия общ доход от всички източници спада под вашия необлагаем доход за облагаемата година – можете да получавате брутната лихва – това е лихвата без удръжки за данъци. Това се нарича taxback. Трябва да попитате в клона на вашата банки или building society за taxback формуляр. Това ви спестява усилията да изисквате възстановяване на данъка.

Данъчни намаления
Данъчното намаление е възвръщане на надплатен данък. Има множество причини, поради които данъка може да е надплатен, включително когато:
• започнете нова работа и за известно време се облагате по силата на извънреден код;
• обстоятелствата около вас се променят – например, сключите брак, стигнете пределна възраст или останете самотен родител;
• Inland Revenue изпрати грешния данъчен код на работодателя ви;
• Inland Revenue направи оценка – например, за самонает човек – която е твърде висока;
• вие не сте данъкоплатец, но данъка е удържан от вашата банкова или building society сметка.

Намаления по силата на PAYE
Ако плащате данък чрез PAYE, вашият данък ще бъде прикрепян през облагаемата година от вашия работодател. Ако е удържан твърде много данък, данъчната служба ще изпрати на работодателя ви нов данъчен код, който ще му позволи да изплати намалението чрез вашите надници или заплата.

Намаления за безработни хора
Ако сте безработен и претендирате за Jobseeker’s Allowance, вие няма незабавно да получите данъчно намаление. Намалението ще ви бъде изплатено по силата на PAYE ако се върнете на работа, или в края на финансовата година, независимо кое от двете наближава. Ако получавате Income Support, към вас ще се отнесат по същия начин.

Намаления след смъртни случаи
Може да се получи надплащане на подоходен данък след смъртен случай. Inland Revenue трябва колкото си може по-скоро да бъдат уведомени писмено за смъртния случай, а копие от смъртния акт трябва да бъде изпратено на данъчната служба. Съществуват специални правила за данъчни отстъпки, ако умрелия е бил семеен. Ако данъка се върне, той се смята за част от собствеността на умрелия човек.

Намаления за стачкуващи
Ако стачкувате, намалението ще ви бъде изплатено или когато напуснете, или когато се върнете на работа. Намалението няма да бъде изплатено в края на финансовата година.

Напускане на работа
Ако напуснете работа и не претендирате за социални помощи, можете да получите намаление след 4 седмици от напускането ви на работа.

Срокове за изискване на данъчно намаление
Иск за данъчно намаление обикновено може да бъде направен до шестата година след края на облагаемата година, в която данъка е бил надплатен. Все пак, този срок може да бъде удължен в случай че надплащането на данъка се е случило поради грешка на Inland Revenue или друг правителствен департамент и, когато няма спор или съмнение относно фактите.

Лихви върху намаленията
Inland Revenue трябва да изплати лихви върху някои закъснели данъчни намаления. За да бъде изплатена лихва, намалението трябва:
• да е било отложено за повече от 4 месеца, след края на годината, в която е направена оценката (или от края на годината, в която е изплатен данъка, ако е изплатен по-късно);
• да бъде с определена минимална сума;
• да бъде за облагаемата година, в която данъкоплатеца и бил гражданин на Великобритания.

Категория: