Дискриминация по полови предразсъдъци

-

Наемане на работа и обучение
За работодателя е незаконно да дискриминира някого по полови предразсъдъци. Наемането на работа е дефинирано като такова по силата на договор, който включва служители и самонаети хора, които са подписали договор за самостоятелно извършване на дадена работа. Дискриминацията на работното място включва и дискриминация при набирането на персонал и при професионалното обучение.

Равно заплащане
Когато на даден служител се плаща по-малко от колкото на друг служител от противоположния пол, за извършването на същата или подобна работа, става въпрос за незаконна дискриминация.
Equal Pay Act от 1970г. дава право хората да бъдат заплатени наравно с представителите от противоположния пол. Става въпрос за хората, които работят на едно и също място или в различни представителства на един и същи работодател. Една жена, която смята, че е дискриминирана, трябва да може да покаже, че е наета:
• на “подобна работа” – това е когато работата е същата или почети същата като тази на мъжете; или
• на работа, която е оценена като еквивалент на мъжка работа по силата на дадено професионално проучване; или
• на работа, която има еднаква стойност с работата на мъжете, когато става въпрос за, например, усилия, умения и вземането на решения.

Транс сексуални хора
На работното място или по време на професионално обучение е незаконно да се дискриминира човек, който възнамерява, или вече го е направил, да си смени пола. Не съществува постановление, което да защитава несемейните хора от дискриминация.

Семейни хора
Ако на работното място се дискриминира даден представител от който и да е пол за това, че е семеен, става въпрос за полова дискриминация.

Позитивно отношение
Законът срещу дискриминацията не позволява позитивно отношение към един от двата пола, особено при обучение или рекламна кампания. Позитивното отношение се проявява, за да заличи предишно неравностойно положение, чрез специална нагласа към нежния пол, без активно да се дискриминира силния пол. Примери за позитивно отношение са:
• дадена агенция може да използва позитивно отношение ако много малко, или никакви, представители от единия пол са ангажирани за определена работа през последните 12 месеца;
• даден работодател, който има много малко, или никакви, служители от единия пол, ангажирани за определена работа, или да проведе обучение за мениджърски пост, но само за по-малкия брой представители от единия пол;
• професионален съюз или политическа партия могат да използват позитивно отношение, за да се уверят че представителите и от двата пола са представени на еднакво ниво в дадена организация. Например, даден професионален съюз може да запази места в комитета само за представителите от единия пол, които не са представени добре в организацията.

Категория: