Доколко е платима родителската издръжка извън Великобритания

-

Напоследък излиза на все по-преден план въпросът за модерната родителска безотговорност, когато единият от родителите бива лесно заменян/а с нов партньор/ка, а децата биват оставяни на произвола на съдбата. Но законите продължават съвсем „по старому“ да тълкуват казуса за родителската отговорност. Независимо от обстоятелствата преди и след раздялата, единият от родителите е длъжен да плаща издръжка (child maintenance) на другия, който отглежда детето.

В зависимост от ситуацията и отношенията с другия родител има 3 начина за определяне на издръжката:

1. Издръжка, определена по взаимно съгласие.

2. Издръжка, определена по правителствен ред.

3. Издръжка, определена по силата на съдебно решение.

Издръжката, която се определя по взаимно съгласие, е най-бързата и лесно договорима сума.

Тя обаче не носи никакви легални задължения и не можете да изискате привеждането й в сила по съдебен ред в случай на нейното неизпълнение. Тогава можете да се обърнете единствено към държавата за регулиране на ситуацията.

Издръжката, присъдена чрез правителствена организация (statutory scheme), се определя от 3 организации, отговорни за присъждането на child maintenance. Техните действия са базирани на действащите правни закони на страната.

Първата от тези 3 правителствени организации се нарича Scheme 2012 (Child Maintenance Support). Тя е най-новата схема и е въведена съвсем скоро, като включва всички апликации и молби за издръжка, направени след 2012. Тя обхваща всички случаи, по които не може да се постигне постоянно решение и съгласие за издръжка. В този случай можете да се обърнете към семеен адвокат или към въпросната регулация, за да се задвижат процедурно нещата.

Останалите две организации са: Sheme 1993 и Child Support Agency 2003. Те се отнасят единствено за хората, подали искове за родителска издръжка преди 2012 и чийто въпрос е все още нерешен.

Съдебно решение за дължимата издръжка

Правната регулация, която третира тези случаи, се нарича Child Maintenance Support (CMS) и е предназначена за решаването на всички спорни ситуации. Но има и случаи, когато исканията за издръжка не са от нейната компетенция и това се случва обикновено когато:

1. Не можете да подадете молбата си за издръжка, тъй като партньорът ви живее извън Великобритания.

2. Имате допълнителни разходи, които схемата на CMS не покрива, като например разходи по образованието, за инвалидност на детето и т.н.

3. Вашият партньор има високи доходи и издръжката, присъдена по съдебен ред, ще бъде много по-висока от издръжката чрез CMS.

Важен момент, който трябва да отбележим тук, е разликата в процедурата по разводите в България и Великобритания.

Ако сте завели дело за развод в България и имате деца от брака, заедно с молбата ви за развод автоматично се задвижва и процедурата по издръжката на децата. Независимо че живеете във Великобритания, размерът на издръжката ще бъде определен според българските стандарти, в български левове.

Ако водите делото за развод във Великобритания, допълнително подавате молба за издръжка и размерът й се определя според тукашния стандарт. Веднъж след като получите съдебно решение за издръжката на детето, в случай на неспазването й, въпросът автоматично се отнася до съда.

Какво става обаче, ако дължащият сумата родител е извън UK?

Оказва се, че много бивши съпрузи или съпруги манипулират партньора си, заплашвайки го/я с това, че ще заминат за България, Испания, Гърция, и т.н., и оттам няма да плащат тази издръжка. Да, ама не.

Великобритания е сключила договор с редица държави в Европа и той носи името Reciprocal Enforcement of Maintenance Order (REMO). Така съдилищата в тези страни съвсем спокойно могат да вземат случая в свои ръце и да преследват изпълнението на съдебното решение.

Ако получите оттам потвърждение, можете да предприемете следните действия:

1. Да потърсите изпълнител на вече издадената заповед за издръжка.

2. Да поискате съдействие за издаването на ново решение за издръжка и да направите съответните промени в съществуващото решение, за да търсите посредничеството на системата REMO.

REMO може да изпълни всяко ново съдебно решение, както и досегашни решения за Child Miantenance Support, взети по времето, когато двамата родители са живели във Великобритания.

Ако имате вече подобно решение и бившият ви съпруг/а живее в държава, попадаща в рамките на споразумението REMO, можете да изпратите документите на следния адрес: Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO) The Official Solicitor’s Offi ce Victory House 30-34 Kingsway London, WC2B 6EX.

Веднъж изпратени, документите до 30 дена ще стигнат до инстанцията на съответната страна, ще бъдат разгледани и местният съд ще прецени дали решението подлежи на изпълнение, след което ще уведомят и вас. Трябва обаче да се въоръжите с търпение, защото общата процедура отнема няколко месеца.

За да проверите дали вашият експартньор живее в държава, подписала REMO, можете да влезете в техния сайт.