Домашно насилие (първа част)

-

Домашното насилие може да възникне както между двама партньори, така и между родители и деца, братя и сестри, членове на семейство и всички други лица, които живеят заедно или делят едно домакинство.

В тези случаи под думата „насилие” не се разбира единствено физическото насилие. Като такова могат да се третират и такива категории на поведение, като контролиране на постъпките и действията на другия човек чрез психо-логическо или вербално насилие. Контролът върху парите или отнемането на правото на друго лице да има достъп до тях е също домашно насилие.

Има редица центрове във Великобритания, които могат да ви помогнат в тези случаи.

В нашия офис също биваме редовно посещавани от хора, жертви на насилие от страна на най-близките си – партньори и родители. Случвало ни се е да се обръщаме към съда и още в същия ден да изискаме налагането на така наречената Emergency Order, която да осигури временно спирането на насилието, за да може да се постанови незабавно и Non-Мolestation Order (Забрана за тормоз). Излишно е да казваме, че потърпевши в тези случаи са изключително жените и децата.

Ето няколко съвета за стъпките, които предварително можете да направите, независимо дали мислите да се разделяте с вашия насилник, или вече сте го направили.

А. Ако все още живеете с човека, осъществяващ домашно насилие над вас:

1. Ако е възможно, кажете за това на някой близък, друг член на фамилията, както и близък приятел, който може да ви помогне в случай на спешна нужда.

2. Имайте готов план за бягство в случай на пореден пристъп на насилие.

3. Бъдете сигурни, че знаете разположението на най-близкия уличен телефон, от който можете да се обадите в случай на нужда.

4. Не се разделяйте с мобилния си телефон.

5. Пригответе си предварително малък багаж с най-важните документи и лични вещи и го скрийте на сигурно място или в дома на приятел, откъдето можете безпрепятствено да го вземете.

6. Много е важно да имате под ръка паспорта и свидетелството ви за брак, ако сте сключили такъв.

7. Пазете някъде известна сума пари, както и важни телефонни номера на близки хора, на които можете да разчитате в случай на нужда, но е по-добре те да не бъдат в портмонето ви, защото често пъти, по време на насилие, то бива отнемано.

Б.  Ако вече не живеете с лицето, упражнявало домашно насилие над вас:

1. Ако живеете някъде, без да оповестявате адреса си, уведомете всички лица и организации, свързани по някакъв начин с вас (работната ви компания, приятелите ви, училището на детето ви, социални организации, адвокатите ви или съда). Трябва да подчертаете това, че адресът ви се държи в тайна и те нямат право да го дават на никого, без вашето разрешение.

2. Ако живеете на известен на лицето адрес, който се опасявате, че може да бъде посетен, променете местоживеенето си в най-кратък срок.

3. Опитвайте се да избягвате местата, които сте посещавали заедно.

4. Опитайте се да промените рутинните си марш-рути.

5. Променете номера на мобилния телефон и email-a ви, защото адресът ви може да бъде открит чрез тях.

6. Направете така, че когато звъните, вашият номер да излиза като unknown или blocked.

По всяко време, независимо дали живеете или не с лицето, упражнявало домашно насилие, имате право и е дори желателно да направите следното:

Да  се  обърнете  за  разяснение към адвокат или известните Citizen Аdvice Вureau относно вашите права и опции.

Да осведомите полицията, тъй като насилието най-често се третира като криминално престъпление. Почти към всеки полицейски участък има работещи секции, третиращи тези случаи – т. нар. Community Safety Units (CSU).

Всяка община има доброволни оганизации – Domestic Abuse Charity, за борба с домашното насилие и оказване на първа помощ на неговите жертви. Направете контакт с тях.

Да помолите вашия адвокат да се свърже със социалните служби, които могат да ви осигурят специалист терапевт и да се погрижат за вашата бъдеща сигурност.

Съдебната защита, която можете да получите в случай на домашно насилие:

1 . Non -molestation Order  е забрана, наложена на насилника или на изброените лица, действащи по негови инструкции, да осъществяват какъвто и да е било физически или вербален контакт с жертвата или нейните деца. Тази забрана изключва каквито и да са  срещи с жертвата, телефонни обаждания, разпореждане с  личните й вещи и заплахи на нейни близки. Нарушаването й веднага се рапортува до полицията, която ще пред-приеме незабавни мерки спрямо лицето.

Разпореждането   Non-molestation Order се издава, след като съдът се запознае обстойно с всички данни по делото и обстоятелства-та, свързани с тежестта на отправените заплахи. Ако това поведение се счете за представляващо опасност за физическия живот на жертвата или на децата й, разпореждането може да се постанови, без да се уведомява или изслушва другата страна.

2. Protection Order – тези заповеди най-често се от-насят за членове от семейството на насилника. Ако лицето, упражняващо тормоз не е вашият насилник, а свързан с него човек,  тогава вашите адвокати могат да изискат от съда да постанови Protection Order, която е насочена срещу тормоз от конкретно лице, нарушаването на която ще се третира като криминално престъпление. За да се присъди подобна защита, трябва да има налице поне два регистрирани и доказуеми случая на физически или психически тормоз или реална заплаха за такива. Отсрещната страна трябва да е известена, че срещу нея тече съдебна процедура.