Завръщане в България и право на парично обезщетение

-

Всяка година хиляди българи намират работа и временно препитание в чужбина. Някои работят сезонно, други така и не се връщат. Важно е да се знае, че всеки завърнал се в България има право на парично обезщетение.

Право на обезщетение за хора, които са работели в чужбина, имат тези лица, които са били осигурявани от работодателя в страната, в която са работели. За да получават обезщетение в България след освобождаването от работа, те са длъжни в рамките на 7 работни дни от датата на освобождаване да се регистрират в Бюрата по труда в България. След като се регистрират, от там ще им издадат служебна бележка и с тази бележка и документите за освобождаване отиват в Националния осигурителен институт и от там, по реда на техните закони, изчисляват времетраенето и размера на обезщетението, което има право или пък може да няма право лицето.

Кой има право да получава обезщетението и от кои държави

Право имат всички български граждани, които са работили в страните от Европейския съюз и други държави не членки, с които България има международни договори, а това са Македония, Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Молдова и Украйна.

Следва да се има предвид и разпоредбата съгласно Регламента за координация на системите за социална сигурност. По правило безработно лице следва да кандидатства за обезщетение за безработица в последната държава, в която е упражнявало трудова дейност. Това обезщетение може да бъде изнесено в чужбина за период до 3 месеца (ако лицето си търси работа в друга държава). Само при определени обстоятелства лице може да получи обезщетение за безработица в България, в случай че последно е работило в друга държава. Поради тази причина е препоръчително лицата индивидуално да проверят в НОИ дали биха отговаряли на условията за получаване на обезщетение за безработица от България.

Ако лице има осигурителни периоди в чужбина, то следва да представи в НОИ документ U1, издаден от компетентната институция в тази страна, удостоверяващ осигурителните му периоди за безработица. U1във Великобритания се издава от HMRC, като това става след попълване на следния формуляр:https://www.gov.uk/government/publications/national-insurance-statement-of-national-insurance-contributions-ca3916

Важно е да се отбележи, че във Великобритания в момента се получават два варианта на обезщетение за безработица в зависимост от региона, в който се намирате. Може да се получава Jobseeker allowance (JSA) или Universal credit. Проверка може да се направи тук: https://www.citizensadvice.org.uk/benefits/universal-credit/before-you-apply/Check-if-youre-eligible-for-Universal-Credit/

От своя страна при JSA само Contribution based JSA може да се изнася в чужбина. За да получава едно лице Contribution based JSA, то трябва да е внасяло клас 1 осигуровки. Самонаетите лица не внасят клас 1 осигуровки, поради тази причина те биха могли да получат само Income based JSA.

Условия за придобиване на право на парично обезщетение за безработица

За лицата, чието осигуряване е прекратено преди 1 януари 2018 г., право на парично обезщетение за безработица имат тези от тях, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:

 • са регистрирани като безработни в Агенцията по заетостта;
 • не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер или професионална пенсия;
 • не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по КСО или законодателството на друга държава, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда.

За лицата, чието осигуряване е прекратено след 31 декември 2017 г., право на парично обезщетение за безработица имат тези от тях, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:

 • са регистрирани като безработни в Агенцията по заетостта;
 • не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер или професионална пенсия;
 • не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по КСО или законодателството на друга държава, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда.

Периоди, които се зачитат при определяне правото на парично обезщетение за безработица

При определяне на правото на парично обезщетение за безработица се зачита и времето:

 • на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете;
 • на платен и неплатен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане, както и отпуска при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст;
 • на неплатен отпуск до 30 работни дни в една календарна година, който се зачита за трудов и осигурителен стаж;
 • зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание на международен договор, по който Република България е страна.

Документи, които се подават от лицата за отпускане и изплащане на парично обезщетение за безработица

Паричните обезщетения за безработица се отпускат въз основа на заявление по образец, (приложение 1 към чл. 1, ал. 1 от НОИПОБ), подадено лично, в избрано от вас териториално поделение на НОИ или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код на подателя. Към заявлението се прилагат:

 • акт за прекратяване на правоотношението – за справка;
 • документи, удостоверяващи осигурителен стаж, зачетен на основание на международен договор в областта на социалното осигуряване, по който Република България е страна;

В случай че подадете заявление с нередовни или липсващи документи, от териториалното поделение на НОИ ще ви изпратят уведомително писмо в 7-дневен срок от приемането на документите, като ви дадат необходимите писмени указания за отстраняване на нередностите.

Писмото ще ви бъде изпратено в зависимост от избрания от вас начин на комуникация:

 • на гише в ТП на НОИ;
 • чрез лицензиран пощенски оператор на посочен точен адрес;
 • по електронен път чрез изпращане на съобщение на посочения електронен адрес, съдържащо информация за изтегляне на уведомителното писмо от базата данни.

Начална дата на обезщетението за безработица

Паричното обезщетение за безработица се изплаща от датата на последното прекратяване на осигуряването, ако:

 • заявлението за отпускането му е подадено в тримесечен срок от тази дата;
 • сте се регистрирали като безработни в Агенцията по заетостта в срок 7 работни дни от тази дата.

Ако заявлението е подадено по неуважителни причини след изтичане на тримесечния срок, паричното обезщетение се изплаща от датата на заявлението за определения период, намален със закъснението.

Ако заявлението е подадено в тримесечен срок, а регистрацията ви като безработни в Агенцията по заетостта е направена след изтичане на срока от 7 работни дни от прекратяване на осигуряването по неуважителни причини, паричното обезщетение се изплаща от датата на регистрацията за определения период, намален със закъснението.

Размер на паричното обезщетение за безработица

Дневното парично обезщетение за безработица не може да бъде по-малко от минималния и по-голямо от максималния дневен размер на обезщетението за безработица – за 2018 г. са определени минимален и максимален размер на обезщетението, съответно 9,00 лв. и 74,29 лв.

Изключения от правилото за определяне размера на паричното обезщетение за безработица

Безработните лица, чиито правоотношения са прекратени преди 1 януари 2018 г., по тяхно желание или с тяхно съгласие, или поради виновното им поведение, както и безработните лица, придобили право на обезщетение преди изтичане на три години от предходно упражняване на правото на обезщетение, получават минималния дневен размер на обезщетението за безработица – за срок 4 месеца.

Безработните лица, чиито правоотношения са прекратени след 31 декември 2017 г., по тяхно желание или с тяхно съгласие, или поради виновното им поведение, както и безработните лица, придобили право на обезщетение преди изтичане на три години от предходно упражняване на правото на обезщетение, получават минималния дневен размер на обезщетението за безработица – за срок 4 месеца.

Или накратко казано – независимо по каква причина сте без работа, в България имате право и ви се изплаща „Обезщетение за безработица“. Когато сте напуснали работа по ваше желание, или с ваше съгласие, или поради виновно поведение – обезщетението е минимално и е само 4 месеца.

Повече информация относно това какви са възможните обезщетения, ако бъдете съкратени от работа четете в нашата статия Обезщетения и процедури при съкращение от работа | Инфо за UK.

Допълнителна информация, свързана с парични обезщетения за безработица по Кодекса за социално осигуряване ще намерите на сайта на НОИ.

Категория: