Задължения при наемане на жилище във Великобритания

-

Наемателите имат не само права, но и задължения, свързани с поддръжката и използването на наетото от тях жилище. Под наематели се разбират само тези лица, които имат договор за наем. Понякога такъв може да съществува и само въз основа на устни договорки между страните. Често обаче при живеенето на множество лица в едно жилище отговорни по договора са само първите четири лица, посочени в него, а правата и задълженията на другите лица са ограничени.

Главните задължения на наемателите могат да бъдат групирани по следния начин:

  • Парични задължения, свързани с наемането

Наемателите са задължени да плащат навреме наема, както и всички парични задължения, изброени в договора, като общински данък, наем за земята или плащания към трети страни за поддържане на прилежащите общи части към недвижимия имот. Понякога тези плащания не са отбелязани в наемния договор, но задължението тежи върху наемателя по силата на закона от момента на влизането във владение на наетия имот.

Наемателите са длъжни да съхраняват писмените доказателства за направени плащания на наема(т.нар. “rent book”), която е необходимо да предоставят при поискване от наемодателя, особено при плащане на наема в брой.

Наемателите са парично отговорни за всичките повреди, причинени в имота, или за вещи и мебели, предоставени от собственика. Те са отговорни и когато повредите са причинени от членове на семейството им, други наематели или трети лица, които просто са посетили имота. Характерен случай на такава отговорност е, когато в имота живеят, например, няколко несвързани лица, а само един от тях е титуляр по договора за наем. В такива случаи за повредите по имота ще е отговорен титулярът по договор, а в случаите на няколко наематели те ще отговарят солидарно. Често пъти това означава, че ако някой от тях напусне жилището, съответното искане за плащане може да бъде насочено към всеки от тях.

  • Отговорностите на наемателя по поддръжката на наетото жилище

Основно това са задълженията, свързани с поддръжката на жилището и на хигиената в него в добро състояние, включително и поддържането на жилището в подреден вид.

Наемателите е необходимо да извършват дребни поправки, ако това е необходимо, примерно – смяна на електрическите крушки, боядисване на стената, ако по невнимание е причинено замърсяване, отпушване на запушени отходни води в банята, което е причинено от нормалната й употреба, и др.

  • Задължения, свързани със спазването на наемния договор

Неспазването на задълженията на наемателя по договора може да доведе до прекратяването му и до възникване на правото за наемодателя да даде известие за напускане на жилището. В тази връзка не всички нарушения по договора могат да имат такъв ефект и само съдът може да определи дали дадено нарушение е от такова естество.

При всички случаи следването на разпоредбите на договора е най-добрата политика, ако наемателите желаят да избегнат нежеланите последици от неговото прекратяване и конфликт с наемодателя.

  • Задължения за поддържане на реда в жилището

Наемателите са отговорни не само за своите действия, но и за действията на всяко трето лице, което се намира в наетото жилище. Пример за такава отговорност е вдигането на шум, който смущава съседите, тормоз от посетител над трети лица, докато се намира в жилището, или случаите, когато жилището се използва за неприсъщи дейности и с това се нарушава общественият ред. Последиците от такива нарушения са доста сериозни за наемателите и могат да доведат до незабавното прекратяване на наемното правоотношение, както и налагането на глоби от правозащитните органи директно на наемателите.

  • Други основания за прекратяване на наемното правоотношение от наемодателя

Такъв е, например, случаят, когато се осъществява търговска дейност от адреса, на който се намира имотът, ако има забрана в договора за осъществяване на такава дейност.

  • Особени отговорности на наемателя

Съществува и една друга група задължения, която произтича от закона. Тя е свързана с правното качество на наемателя като “occupier”.

Според „Occupiers’ Liability Act 1957“ и „Occupiers’ Liability Act 1984“, наемателят има вменени задължения към лица, които посещават имота на някакво правно основание. Такива биха били, например, гости, потенциални наематели, дошли на оглед, работници, извършващи ремонтни дейности, и др.

Наемателят може да се освободи от отговорност или тя да се намали, ако даде изрични инструкции на посетителя, които той пренебрегне, вследствие на което настъпи някакво увреждане на имота. Отговорността на наемателя ще се намали и ако вземе превантивни мерки по отношение на потенциалните опасности в имота. Пример за такива мерки е слагането на физическа преграда, ако в имота се извършват ремонтни дейности, или пък предупреждение до лица, посещаващи жилището, за потенциалната възможност да се препънат в недобре закрепена подова настилка, и пр.

  • Отговорност за вреди, причинени от домашни животни на трети лица, които посещават имота

Тази отговорност е налице и ако домашните животни са притежание на други лица, които живеят в имота или просто са на посещение в него. Пример за такава отговорност би бил случаят, когато приятел на наемателя дойде на гости с кучето си и то ухапе пощальона при изпълнение на служебните му задължения. Понякога тази отговорност може да се подели с наемодателя, ако той е знаел, че отглежданото домашно животно от наемателя е опасно.

Категория: