Законодателни институции на ЕС

-

EU има четири институции, способни да вземат решения:
• Council of Ministers;
• European Commission;
• European Parliament;
• European Court of Justice.

Council of Ministers
Council of Ministers е съставено от министрите, които представляват всяка една от страните, членки на EU. Council of Ministers взема крайните законни решения относно важни въпроси, главно въз основа на предложения от European Commission.
Председателството на EU се редува на всеки 6 месеца, в азбучен ред на отделните страни. Държавата, която има право и на председателство контролира и Council of Ministers за съответния период.

European Commission
European Commission е институцията, която въвежда нови европейски политики и закони. Членовете на European Commission (комисионери) се избират за период от 5 години от всяка страна членка. European Commission заседава в Брюксел. Към задълженията на European Commission спадат разпределение на европейските парични средства и разследване на жалби относно нарушения на европейските закони от членовете на съюза.

European Parliament
European Parliament е съставен от обществено избрани членове (MEP) от всеки член на съюза. Изборите се провеждат всеки 5 години.
При определени обстоятелства, European Parliament може и да препоръчва, и да решава относно законодателството в определени области. European Parliament заседава в Страсбург.

European Court of Justice
European Court of Justice (ECJ) се състои от съдии и Advocates-General, посочени от правителствата на членовете на съюза. Най-общо казано, ECJ съблюдава и прилага европейските закони. ECJ заседава в Люксембург.
Лицата, които желаят, например, да се противопоставят на европейското законодателство или да подтикнат даден член да приложи европейското законодателство, не могат директно да се обърнат към ECJ. Дела от този вид трябва да преминат през домашната правна система на съответната държава, а съответния съд ще прехвърли делото, ако необходимо, на ECJ.

European Ombudsman
European Ombudsman може да разследва злоупотреба с администрацията в дейността на институциите и телата от Европейското общество.
Примери за проблемите, които могат да бъдат разследвани от European Ombudsman, са административно закъснение, отказ на информация, дискриминация или злоупотреба с власт.

Как европейските закони се вписват в английските
По силата на законите на Великобритания, законите на Парламента на подлежат на промяна, освен ако не са в противоречие с европейските закони.
European Convention of Human Rights (Европейската конвенция за човешките права) е един от аспектите на европейските закони, който се отнася за законите на Великобритания. Освен договори, има и още няколко начина, чрез които е съставено европейското законодателство:
• устави;
• директиви;
• законите на European Court of Justice.
Уставът има предимство над законите на всяка страна членка, които не са в съответствие с него.
Директива определя цели, които трябва да бъдат изпълнени до определена дата.

Кой може да помогне?
Office of the European Commission:
В Брюксел: 0032 2 235 1111
Във Великобритания: 020 7973 1992
В Уелс: 029 2089 5020
European Parliament Information Office (020 7227 4300).
Europe Direct (безплатна гореща линия: 00800 6789 1011; www.europa.eu.int/europedirect) осигурява информация и съвет относно гражданските права в Европейския съюз, например, относно работа, живот или образование в друга европейска страна. Хората могат да си поръчат ръководства и подробни информационни листовки относно определени въпроси, като се обадят на безплатната гореща линия или като изпратят e-mail чрез уебсайта.
Има 26 Euro Info Centre във Великобритания. Понякога се наричат European Business Information Centre. Обикновено се намират в съществуващи организации, които имат връзки с бизнес обществото. Тяхната функция е да осигуряват европейска информация, която може да е от значение за малкия и среден бизнес. За адреса на най-близкия Euro Info Centre, хората трябва да се свържат с техния местен Chamber of Commerce, или да проверят в уебсайта на National Euro Info Centre Network (www.euro-info.org.uk).
European Documentation Centre съхранява солидна обществено достъпна документация на Европейския съюз. Има 44 European Documentation Centre във Великобритания, които се намират най-вече в университетските библиотеки. Някои от тях предлагат информационни услуги, а други ще ви предложат копия на съвременни директиви и укази. Те не могат да ви предложат правни услуги. Подробности за European Documentation Centre във Великобритания могат да бъдат открити в уебсайта на EU (www.europa.eu.int/comm/libraries/edc/indexen.htm).
European Consumer Centre се намират в повечето европейски страни. Те могат да осигурят информация и съвет относно европейските потребителски въпроси и да ви помогнат ако сте закупил(а) стоки или услуги от друга европейска страна. За да се свържете с ЕСС във Великобритания, посетете техния уебсайт (www.euroconsumer.org.uk).
European Extra-Judicial Network (EEJ-Net) е EU проект, който помага при разрешаване на жалби относно стоки и услуги, закупени от търговци в други европейски държави. EEJ-Net постига това чрез алтернативно разрешаване на спорове. Това представлява различен подход за разрешаване на даден спор, без да се стига до съда.
Ако не можете да разрешите спора си с даден търговец, можете да получите съвет и помощ от мрежата на European Consumer Centre. Ако преговорите се провалят, вие може да прехвърлите жалбата до подходяща организация за алтернативно разрешаване на спорове в държавата на търговеца.
Информация за одобрените от Европейския съюз организации за алтернативно разрешаване на спорове във Великобритания, можете да намерите в уебсайта на ЕСС и EEJ-Net (www.euroconsumer.org.uk).
Citizens Advice Bureaux може да ви посъветва относно множество въпроси. То съхранява информация за ситуациите, при които европейските закони имат влияние върху английските. Адреса и телефона на вашето местно САВ можете да откриете в телефонния указатели или в уебсайта (www.citizensadvice.org.uk).