Застраховки

-

Можете да си купите застраховка с цел да защитите, или    “покриете”, себе си срещу неочаквана финансова загуба,  например, в следствие на телесна повреда, болест или  имуществена загуба. Някои от най-често срещаните застраховки  покриват:
• мотори;
• жилищно обзавеждане;
• сгради;
• пътуване;
• здраве;
• живот.
Застраховка може да се купи директно от застрахователя, чрез  застрахователен агент (обикновено нает от застрахователя), чрез  застрахователен брокер или независим посредник. Обикновено, застрахователните посредници и брокери не са обвързани с конкретен застраховател, но получават комисионна при продажбата на застрахователни полици. Понякога е по-бързо и лесно да отидете при посредник, отколкото при застраховател, като посредника може да бъде полезен и ако желаете някаква специална застраховка. Можете да си купите застраховка и чрез банка, building society (организация, която отпуска жилищни заеми на членовете си), адвокат, транспортен агент, пощенски агент или счетоводител.
Компаниите и индивидите, които продават, организират или дават съвет относно най-често срещаните застраховки, трябва да бъдат регистрирани при Financial Services Authority (FSA) и трябва да спазват техните правила.
При подаването на молба за покупка на застраховка, вие трябва да отговорите искрено на въпросите на застрахователя, или този, който ви продава застраховката, тъй като застрахователя може да откаже да ви изплати сумата по ваши бъдещи искове ако откажете съдействие. Вашата застрахователна полица ще съдържа условията по договора ви със застрахователя. Тук се включва т.нар. “разписание”. Разписанието представлява вашите лични данни и особеностите на вашата полица. Важно е да се уверите, че информацията по полицата ви е правилна, като веднага щом я получите, трябва внимателно да я прегледате.
Сумата, която плащате за застрахователната полица се нарича “премия”. Премиите могат да бъда изплатени еднократно или разсрочено на застрахователя.
Съществува “бонус за неотправяне на иск”, който се увеличава през всяка следваща година, в която не сте отправил(а) искане, до достигане на максимум. Повечето застрахователи ще ви позволят да си прехвърлите отстъпката, при положение че решите да си смените застрахователя. Ако подадете иск, ще трябва да съпоставите сумата, с която вашия бонус ще бъде намален.

Предявяване на иск по застрахователната ви полица
Ако желаете да предявите искане по застрахователната ви полица, направете го без да се бавите, като следвате процедурите по нея.
Не сте длъжен(длъжна) да предявявате искане по полицата си, дори и да имате това право. Обаче, трябва внимателно да обмислите това ваше решение, тъй като разходите, които може да се наложи да платите, може да се окажат повече от колкото сте предполагал(а). Винаги е препоръчително да направите застрахователен иск, ако има телесна повреда. Телесните повреди могат да бъдат скъпи и да имат неочаквано продължителен ефект върху здравето ви.
Дори и да не желаете да предявите иск, винаги трябва да уведомявате застрахователя си за случилото се. Ако не го докладвате, може да имате проблеми, ако решите на по-късен етап да предявите иск.
Една застрахователна полица може да включва “излишък”, който представлява фиксирана сума към всеки иск.
Ако искането ви е значително, може да решите да наемете експерти, които да ви помогнат с иска. Уверете се, че са членове на Institute of Public Loss Assessors (01494 782342). Проучете предварително всички такси и услуги, които се предлагат. Може да успеете да си възвърнете сумата по таксите.

Анулиране на застрахователна полица
Ако току що сте си купил(а) застрахователна полица, но сте размислил(а), може да поискате да я анулирате. Имате право на това, ако сте си купил(а) полицата по телефона, чрез internet, или от някой, който ви се е обадил в дома ви или на работното ви място. Имате право на анулирате полица и ако сте платил(а) за нея чрез кредитно споразумение, подписано в дома ви, или на друго място, различно от офиса на кредитната компания, или ако според самия застрахователен договор имате право да анулирате.

Как да разрешите застрахователен проблем
Ако имате проблем със застрахователната полица, или със застрахователен иск, изпратете писмо до вашия застраховател, като опишете подробно проблема и посочите как искате той да бъде разрешен. Ако не сте удовлетворен(а) от отговора на застрахователя, направете официална жалба, като използвате съответната процедура. Ако все още не сте удовлетворен(а) от резултата, можете да отправите жалбата до по-горна инстанция.
Всички застрахователни компании трябва да се ръководят от правилата на Financial Services Authority (FSA). Това означава, че ако имате оплакване към даден застраховател, можете да отправите жалба до Financial Ombudsman Service (FOS). Услугата се заплаща от притежателите на полици, които вече са преминали през застрахователната процедура за подаване на оплаквания. FOS ще се опитат да разрешат проблема чрез посредничество между вас и застрахователя. Решението на FOS е обвързващо за застрахователя, но ако вие не сте съгласен(съгласна) с него, можете да се обърнете към съда.
За да разберете дали FOS могат да разгледат жалбата ви, можете да се свържете с тях на: 0845 080 1800, или да посетите техния уебсайт: www.financial-ombudsman.org.uk.
Ако застрахователя ви е член на Lloyd’s, свържете се с Lloyd’s Complaints Department на: 020 7327 5693. Ако не сте удовлетворен(а) от резултата на вашата жалба, можете да подадете оплакване до FOS.
Ако сте опитал(а) всички варианти за разрешението на вашия проблем чрез процедурите за подаване на жалби, но не сте постигнал(а) успех, или ако седалището на вашия застраховател е извън Великобритания, можете да предприемете законни действия. Обаче, това трябва да бъде вашата последна алтернатива. Това е така, защото сумата на компенсацията, която съда ще ви даде, може да бъде намалена, ако преди това не сте направил(а) всичко възможно да разрешите проблема по друг начин.

Ако застрахователят ви е изчезнал
Ако искате да издирите даден застраховател, посредник или брокер, свържете се с Financial Services Authority (FSA: www.fsa.gov.uk).
Ако исковата ви молба не е била уважена, понеже вашия застраховател е фалирал, можете да получите помощ от Financial Services Compensation Scheme (www.fscs.org.uk). Ако застрахователя ви е член на Lloyd’s, свържете се с Lloyd’s Complaints Department.

Застраховка на жилищно обзавеждане
Застраховката за жилищно обзавеждане покрива по-голямата част от личните и жилищните ви вещи срещу загуба или повреда. Тук се включват мебели, домакинско оборудване, ел. уреди, обзавеждане, дрехи, храна и питиета, някои ценности и пари в брой до определен лимит.
Застраховката на жилищното обзавеждане покрива личните ви вещи и вещите на роднините, които живеят с вас. Някои застрахователни компании автоматично включват хората, които живеят с вас, или хомосексуалните двойки, в дефиницията “семейни членове”, но все пак трябва да проверите. Ваш приятел, който живее, или е отседнал, при вас, обикновено няма да бъде застрахован, освен ако името му не фигурира в полицата. Законът не ви задължава за сключвате застраховка за жилищното ви обзавеждане, но е препоръчително да го направите.
Вашата полица за жилищно обзавеждане ще покрие само определени видове инцидентни вреди. Обикновено се покриват щетите в следствие на пожар, наводнение или буря, както и при инцидентно счупване на огледала и вградени стъкла. Можете да разширите полицата си, за да покрива цялото обзавеждане в дома ви, но ще трябва да заплатите допълнителна сума.
Ако някои от вашите вещи са под наем, например, телевизор или видео, препоръчително е да им направите застрахователно покритие. Това е така, защото вие сте законно отговорен за тях при евентуална загуба или повреда.
Ако жилището ви е под наем, но в него има вещи, които са собственост на вашия landlord (хазяин), например, мебели или телевизор, може вие да сте отговорен(отговорна) за тях при евентуална загуба или повреда, така че е препоръчително да ги застраховате. Проверете договора си за наем, за да проверите дали случая е такъв.

Предявяване на иск
Свържете се колкото си може по-бързо с вашия застраховател и поискайте формуляр за искова молба. Попълнете го внимателно и си запазете копие.
Ако искането ви е значително, може да решите да наемете експерти, които да ви помогнат с иска. Уверете се, че са членове на Institute of Public Loss Assessors (01494 782342). Предварително се сдобийте с писмена информация за всички такси и услуги, които се предлагат. Може да успеете да си възвърнете сумата по таксите.

Застраховка сграден фонд
Застраховките сграден фонд покриват разходите по повредата на структурата на вашето имущество. Тук се включва покриви, стени, тавански помещения, дюшемета и прозорци. Включват се и външни структури, като гаражи и огради.
Застраховката на сградния фонд покрива и постоянно прикрепените предмети и инсталацията, вътрешната декорация и подземни резервоари, тръби, кабели и канализация, за които вие носите отговорност. Застраховката на сградния фонд обикновено покрива инцидентна загуба или повреда в следствие на пожар, бури, наводнения, кражба или вандализъм.
Вашата застраховка на сградния фонд трябва да покрива цялата сума по възобновяването на жилището ви. Това трябва да покрива разходи, като разрушаване, разчистване на обекта и хонорари за архитектите. Проверете дали са включени и някои специални неща, като луксозно кухненско обзавеждане или оранжерия. Association of British Insurers (ABI 020 7600 3333; www.abi.org.uk) пускат годишни справочници за разходите по обновяването на жилищата.
Можете да разширите застрахователната си полица, за да покрие и евентуална повреда вътре в самото жилище. Ще трябва да заплатите допълнителна сума. Обаче, нещо, която не е ясно вписано в полицата, обикновено не е застраховано.
Една застрахователна полица за сграден фонд обикновено ще покрива и алтернативните разходите по вашето настаняване, ако се наложи да напуснете жилището си при извършването на дадена ремонтна дейност.
Ако сте собственик на имущество, можете да се застраховате и срещу законната си отговорност, при положение, че някой пострада или умре при посещение във вашето жилище. Можете да получите и застрахователно покритие за стоките или имуществото на някой друг, който ви е посетил.

Кой трябва да си направи застраховка на сградния фонд
Ако живеете в ипотекирано жилище, което е ваша собственост, условие по mortgage (ипотеката) ще бъде застраховката на жилището ви. Вашият mortgage кредитор ще провери дали сумата по застраховката е достатъчна, за да покрие сумата на вашата mortgage. Обаче, вие трябва да се уверите, че тя е достатъчна, за да покрие пълните разходи по обновяването на жилището ви.
Вашият mortgage кредитор трябва да ви предложи избор между най-малко трима застрахователя, или да ви позволи да предложите едни по ваш избор. Обикновено, кредиторът ще уважи вашия избор, при условие че полицата предлага достатъчно покритие. При това положение може да ви бъде поискана малка такса. Вашият mortgage кредитор няма право да отхвърля избора ви на застраховател, не може да настоява да приемете и тяхната застрахователна полица, освен ако не сте приел(а) специален mortgage-пакет, в който е включена застраховката.
Ако купувате или продавате къща, отговорността за застраховката на сградата пада върху новия собственик при размяната на договорите. При закупуването на жилище е изключително важно да го застраховате от датата на размяната на договорите. Това е така, защото ако жилището бъде повредено или разрушено, от вас ще се очаква да покриете загубата. Ако продавате жилище, вие носите законната отговорност да се грижите за него до завършването на продажбата, така че, до този момент, преди всичко вие трябва да настоявате за жилищната застраховка.
Ако mortgage кредитора придобие собствеността върху имуществото ви, вие продължавате да носите отговорност за застраховката до завършването на продажбата. Застрахователната ви полица може да няма покритие ако вече не живеете в жилището. Трябва да обясните на застрахователя какви точно са обстоятелствата, за да може той да промени условията по вашата полица. Застрахователят може да поиска доказателство, че някой, например, ваш съсед, се грижи за имота докато ви няма.
Ако сте freeholder (пълен собственик) без mortgage, не е необходимо да правите застраховка на сградния фонд, но е препоръчително да го направите.
Ако живеете в жилище, където сте leaseholder (наемател), в договора ви за наем може да има условие, според което трябва да направите застраховка на сградния фонд при определен застраховател. Това може да е така дори и да нямате mortgage.
Все пак, може и freeholder на сградата да направи застраховка и след това да ви поиска сумата по премията.
Ако сте наемател, обикновено landlord (хазяинът) носи отговорност за застраховката на сградата. Проверете дали landlord е направил такава застраховка. Вие може да носите отговорност за загуба или повреда на определени прикрепени предмети и принадлежности. Трябва да проверите в споразумението си за наем. Застраховката на жилищното ви обзавеждане може да покрие част от тези загуби.

Предявяване на иск
Ако искането ви е значително, може да решите да наемете експерти, които да ви помогнат с иска. Уверете се, че са членове на Institute of Public Loss Assessors (01494 782342). Предварително се сдобийте с писмена информация за всички такси и услуги, които се предлагат, и не предприемайте ремонтни дейности без разрешението на вашия застраховател. Вашият застраховател може да поиска да ви посетят claims inspector или loss adjuster, за да се разследват обстоятелствата около вашия иск. Ако исковата ви молба е удовлетворена, вашият застраховател или ще организира извършването на ремонта от дадена компания, или ще поиска от вас да предоставите приблизителна калкулация на разходите, преди да извършите каквато и да била дейност.

Категория: