Значението на криминалното досие във Великобритания и последиците му върху ежедневието на засегнатите (Първа част)

-

Съществуват много причини за въздържането от действия, които биха ни поставили в положение на зависимост от решения на полицията и криминално наказателната система във Великобритания. Понякога дори „невинни“ на пръв поглед, но криминални, според законите на Кралство-то, прояви, които в България биха се възприели лековато, тук могат да имат сериозни последици върху живота ни и тотално да объркат плановете за устройването ни на Острова.

Какво е „Криминално досие“ (CR)

Според законите на Великобритания това е наличието и използването на информация, която се съдържа в няколко основни бази данни за това, дали едно лице е на-рушило закона, приложените от правосъдните и полицейските органи наказателни мерки спрямо него (например арест, присъда, съдебно или полицейско наказание), дали е лишавано от свобода и пр.

База данни

Съществуват две основни бази данни, които имат за цел защитата на публичния интерес: полицейска централизирана база от данни и централизирана система от данни, която включва информация за лицата, които са осъдени или „реабилитирани“, както и друга информация.

1. Централизираната полицейска база от данни съдържа:

а) информация за всички лица, осъдени за криминални престъпления, лица, които са били или са арестувани (независимо дали са били наказани впоследствие), всички лица, на които е наложено полицейско наказание, (примерно – полицейско предупреждение) и др.

б) информация както за личните данни на съответното лице, така и проба от ДНК и пръстовите му отпечатъци.

Информацията за лицата в полицейската база данни се пази 100 години и към момента съдържа информация за над 8 000 000 живеещи в Обединеното кралство. Попадането в тази база данни е изключително лесно поради особеностите на полицейска-та система и криминалното право във Великобритания. Например, поради липсата на административни нарушения, подобните във Великобритания се приемат за престъпления (пример – глоба), освен ако не са изключения.

Друга характерна особеност е, че полицейски арест във Великобритания може да последва, ако има обосновано съмнение, че престъпление е извършено или дори ако има обосновано съмнение, че такова би било евентуално извършено. А под „престъпления“ следва да се разбират дори и дребни на пръв поглед прояви като например, ако сме хванати да пътуваме без билет в метрото или ако се намираме на територията на официален държавен офис без разрешение, или на земя, която е публична собственост (например – неоторизиран паркинг).

Съществуват и формални престъпления, когато на-пример група хора (пети-ма) са се събрали заедно на улицата и говорят, но не съществува законово извинителна причина за събирането им. Често пъти практиката на много от мерките по тези така наречени „престъпления“ не се прилагат, но е важно да се знае, че полицията има право на арест при подобни ситуации и формално погледнато, действията й при определени обстоятелства биха били напълно законни. Според някои коментатори принципът за невинност  е доста преобърнат във Великобритания и много често дори невиновни лица стават жертва на системата.

2. Ефектът от попадането в полицейската база данни.

а) използване на съдържащите се данни (например – пръстови отпечатъци) при разследване  на криминални престъпления от полицията. Възможността за грешка поради наличието на биологичния ни материал на определено място или грешка при тестовете, макар и рядко вероятна, може да доведе до нашето грешно уличаване и евентуално осъждане само въз основа на ДНК проби.

б) при кандидатстване за виза или имигрантски документ в редица страни, като САЩ, Канада, Нова Зеландия, Австралия и др.

в) при кандидатстване за работа – с оглед защитата на публичния интерес чрез множество закони е въведено задължение за определени работодатели да извършват проверки за регистрирани криминални прояви на кандидатстващия за работа и съответно – забрана за наемането на лица с подобна регистрация (криминално досие).

Съществуват три вида искания:

Disclosure and Вarring Service (DBS) и former CRB Check, за разкриване на информация за лицата, съобразно дейността и вида на работодателя. Степента на разкритие е различна за Англия и Уелс (Standard and Enhanced Disclosures), и за Шотландия (Basic, Standard and Enhanced Disclosures). Подобна справка не може да се иска за лица, които са под 16 г.

– Данните за криминалното ни досие при „Standard Disclosures“ включват информация за изтърпяно наказание и присъда, както и друга специфична информация.

– Данните за криминалното ни досие при „Enhanced Disclosures” включват почти цялата налична информация, държана в полицейската база данни, дори наложени глоби и други наказания, това дали лицето е било арестувано и за какво, независимо дали му е било повдигнато обвинение или впоследствие е било оправдано. Съществуват доста случаи, когато работодатели, които нямат право на такава информация, а само на „Standard Disclosures“, са поискали подобна справка и са я получили. Според статистиките тази грешка е била допусната 20 000 пъти в последните няколко години.

– Полицията има право да предоставя на свое основа-ние допълнителна информация на работодателя, като с въвеждането на последните изменения на Полицейския закон от 1997 г. тoва право е сведено единствено до случаите, когато е необходимо да се предотврати престъпление.

3. Пет основни причини за изискването на проверка за подробно криминално досие (DBS Еnhanced Сheck):

– ако се кандидатства за работа в правителствен офис;

– ако се кандидатства за работа с деца до 18 години (учител, възпитател, чистач в училище, доброволец и др.);

– ако се кандидатства за работа с възрастни или лица във зависимо положение;

– ако се кандидатства за упражняване на регулирана професия или дейност (8 милиона жители на Великобритания попадат в тази група), като например – социален работник, медицинска сестра, шофьор на такси, счетоводител и др.;

– ако се кандидатства за упражняването на специфична професия в определена организация като електротехник в болница или водопроводчик във фирма, поддържаща общински жилища.

С последните изменения на закона групата на упражняващите горепосочените професии и дейности в началото на 2013 г. бе увеличена с цел да се подобрят  шансовете за намиране на работа от лица с криминални досиета.

4. Какви права и задължения имаме, ако такава проверка е поискана от нашия

работодател?

Правата и задълженията на лицата, които под една или друга форма са включени в тази система от данни, са регламентирани от “Rehabilitation of Offenders Act 1974” и „Exceptions Оrder 1975“, както и последващите изменения.

Основното право на криминално проявени, регистрирани или осъдени лица е да отговорят на въпрос дали са осъдени с „Не“, ако осъждането или регистрацията им е „Spend“, т.е. изтекли са съответният брой години, като този срок е различен в зависимост от възрастта на лицето и вида на престъплението. Минималният срок, за да се счете едно пълнолетно лице за „реабилитирано“, е 5 години, като за някои престъпления осъждането никога не може да стане „Spend“.

Ако този срок все още не е изтекъл, лицето има задължение да оповести криминално-то си минало.