Извършване на финансови дела за някого

-

В определени периоди от живота ви може да поискате друг човек да управлява вашите финансови дела. Можете да изберете близък роднина или приятел. Причината за това може да бъде, че смятате, че умствената ви дейност може да отслабне, или защото имате физическо заболяване, или е имало инцидент, който е завършил с физическа травма. Тук са проучени различни способи.

Да помолите някого да управлява временно финансовите ви дела

Социални помощи
Ако сте временно неспособен/неспособна да вземате помощите си, а те обикновено се изплащат във вашета банкова сметка или в сметката, в която ви се отпуска жилищен кредит, трябва да напишете писмо до банката или до организацията, която ви отпуска жилищен кредит, за да ги помолите да упълномощят някой друг, който да работи с вашета сметка (виж по-долу). Ако помощите ви се изплащат чрез чек, можете на напишете на гърба на чека, че позволявате някой друг да осребри сумата вместо вас. Ако желаете, на общо основание, някой друг да осребрява сумата от помощите ви вместо вас, трябва да се свържете и да осведомите службата, която изплаща помощите.

Банкови сметки
Ако единственото временно правомощие, което искате да дадете на някого, е правомощието да работи с банковата ви сметка от ваше име, просто трябва да изпратите писмо до банката. Повечето банки имат формуляри, които се наричат формуляри за трети лица, които трябва да попълните и след това да върнете обратно.

Общи финансови въпроси
Ако желаете някой друг временно да управлява финансовите ви дела, например, докато сте на почивка, ще се нуждаете от обикновено пълномощно. Пълномощното е законен документ, който упълномощава един или повече човека да управляват финансовите ви дела, включително и имущество, дялове и пари – или генерално, или по определени въпроси.

Към кого да се обърнете

Public Guardianship Office (0845 330 2900; линия за помощ при генерално упълномощаване: 0845 330 2963; www.guardianship.gov.uk) предлага информация за генералното упълномощаване и информация за Court of Protection. Те, също така, ви осигуряват формуляри и информация за текущите такси. Техният състав, обаче, не може да дава законен съвет или да помага с попълването на формулярите.

Пълномощно

 Обикновено пълномощно
Ако желаете някой друг да се грижи за финансовите ви дела за по-дълъг период от време, можете да направите обикновено пълномощно, което може да се отнася до всичките ви дела или само до определени въпроси. Не трябва да използвате пълномощно ако ви е поставена диагноза за – или ако мислите, че може да развиете – някакво психическо заболяване, или някакво изродено заболяване, което може да доведе до умствена недостатъчност. Това е така, защото обикновеното пълномощно автоматично се прекратява, ако изгубите умствената си способност. Обикновено пълномощно трябва да направите ако имате физическо заболяване, или сте претърпял/а инцидент, който е завършил с физическа травма.

Генерално пълномощно
Ако ви е поставена диагноза за, или ако мислите, че може да развиете някакво психическо заболяване – например, шизофрения, или изродено мозъчно заболяване, водещо до умствена недостатъчност, като болестта на Алцхаймер – и искате някой друг да управлява финансовите ви дела, независимо дали ще е в момента или за в бъдеще, трябва да използвате генерално пълномощно. За разлика от обикновеното, генералното пълномощно може да продължи да действа и след като сте изгубили умствената си способност. То ще влезе в сила незабавно, освен ако не посочите изрично, че не трябва да влиза в сила преди да сте изгубил/а умствените си способности.

Кой може да издаде пълномощно?
Този, който издава пълномощно се нарича донор. За да бъдете донор трябва да притежавате умствени способности и можете единствено да издавате пълномощно за неща, които вие самият/самата имате право или възможност да извършвате. Единствено донорът може да вземе решение за издаване на пълномощно и ако инструктирате вашия адвокат или консултант да ви напише пълномощно, той трябва да получи писмено или устно разрешение единствено от вас, а не, например, от човека, който ще ви бъде пълномощник.

Деца
Едно дете под 18 години може да бъде донор на обикновено пълномощно, но то може единствено да упълномощава за неща, които едно дете може законно да извършва.

Кой може да бъде пълномощник?
Всеки, който има умствени възможности може да бъде пълномощник. Обаче, ако този човек е фалирал, то той не може да бъде пълномощник по силата на генерално пълномощие. Ако пълномощникът е разорен, генералното пълномощно се анулира.
Организациите, на които можете да се доверите, като, например, банките, могат да ви бъдат пълномощници, но професионалните пълномощници могат да поискат заплащане на услугите.

Отговорности на пълномощника
Ако сте посочен/а за пълномощник, вие се намирате в позиция на пълно доверие и трябва да правите това, което е най-добро за донора, използвайки парите му. Като пълномощник, можете единствено да извършвате нещата, за които сте упълномощен и неможете да делегирате задължения, освен ако донорът не е разрешил делегиране.

Категория: