Каква е разликата между избягването на данъци и укриването на данъци?

-

Термините „укриване на данъци“ и „избягване на данъци“ често се използват като синоними, но те са много различни понятия.
По принцип избягването на данъци се счита за  законно, докато укриването на данъци е наказуемо.
Вашият бизнес може да има големи проблеми с Данъчната администрация, ако вие или ваш служител умишлено се опитвате да укриете данъци.

Можете да избегнете плащането на някаква част от дължимите данъци, ако компетентен  данъчен консултант ви посъветва как да направите това.

Какво представлява всъщност избягването на данъци?

Избягването  на данъци е законно намаляване на данъците, като се използват методите, включени в Данъчния кодекс. Предприятията избягват  данъци, използвайки всички законни облекчения от типа на намаляването на печалбата, чрез създаване на пенсионни планове на работниците и служителите и използването на всички легални средства,  съответстващи на дефинициите на  данъчния кодекс.

Какво представлява укриването на данъци?

Укриването на данъци, от друга страна, това е незаконна практика на неплащане на  данъци, недекларирани приходи, записване на разходи, които не са признати от закона.
Трябва да се има предвид, че данъчните власти не признават фразата „непознаване на закона“.
Укриването на данъци най-често се свързва с  данъците върху доходите, но то може да важи и за предприятията при укриване на данъци при извършване на продажби или при наемането на персонал.
В действителност укриване на данъци може да се практикува на всички нива и при всички бизнеси.

Укриването на данъци е незаконен акт или практика, изразяваща се в неплащане на дължими данъци.

За укриване на данъци се счита:

  • съзнателно недеклариране на доходи (например декларирате доходите си във връзка с трудов или граждански договор, но не декларирате доход, който получавате от апартамента, който притежавате и сте отдали под наем).
  • Декларирането на по-малък приход от получения от определена дейност.
  • Предоставяне на невярна информация за приходи или разходи.
  • Умишлено плащане на по-малка от дължимата сума данъци.
  • Данъчни измами при наемане на работници и служители. (Например – на работниците и служителите се плаща недекларирана сума в брой, която представлява  част договореното възнаграждение, като по този начин се избягва плащането на пълни данъци и социални осигуровки).
  • Подаване на фалшиви ведомости и данъчни отчети или въобще не подаването на никакви отчети.

Как да се избегнат глобите и наказанията при укриване на данъци?

При неплащане на данъците може да подлежите на санкции и наказателни лихви, които ще ви бъдат наложени от данъчната служба, извършваща проверка. В някои случаи дори има вероятност да понесете наказателна отговорност.
Най-добрият начин да се избегне глоба или акт за укриване на данъци е в познаването на данъчното законодателство по отношение на данъците върху доходите и данъците върху заетостта или използването на услугите компетентни експерти и специалисти в областта.

Нов наказателен закон във Великобритания

Текстът на основния закон, се съдържа в параграфите за наказателното производство на Закона за финансите (2017 CFA), който беше приет на 27 април 2017 г., преди разпускането на парламента  за провеждане на парламентарните избори.
В съответствие с този закон се дават определения за два вида нови престъпления.
Първото се отнася за всеки бизнес, който има отношение и насърчава укриването на данъци във Великобритания, независимо от неговото седалище.

Второто се отнася до бизнеси, свързани с Обединеното кралство, които са създадени с цел облекчаване или отказ от плащането на данъци (например офшорни компании).
Определенията за тези нови престъпления не могат да бъдат прилагани за физически лица, така че засегнати могат да бъдат само съдружници или цели компании.
Според този закон, фирмата ще бъде подведена под отговорност, ако служител или друго свързано лице умишлено улесни укриването на данъци, дори ако висшият мениджмънт не е участвал или не e бил уведомен за случващото се.

Терминът „Асоциираното лице“, който се появява в закона, включва всички служители и лица, предоставящи услуги на бизнеса, като например счетоводител или правен или данъчен съветник.
Съгласно съществуващото законодателство, укриването на данъци в този контекст е измамно избягване на плащането на данъци в Обединеното кралство или не плащане на данъци от данъкоплатец (физическо или юридическо лице), пребиваващ в чужбина.
За да съществува акт на измама,  трябва да бъде налично нечестно поведение.

Когато има наличие на грешка или е проявена небрежност, това не се счита за неправомерно укриване на данъци. За съставянето на акт или подвеждане под наказателна отговорност трябва да се докаже налично действие на съзнателно укриването на данъци.

Неволното подпомагане на укриването на данъци не е достатъчно, за да попаднете под ударите на закона.

Примери

Институтът за данъчно облагане (CIOT) е изготвил някои кратки насоки, които включват примери за укриване на данъци, които биха могли да бъдат от значение за данъчните съветници. Ето и някои от тях:

Подлежащо на наказание е укриването на неоснователни разходи в категория, която Данъчния офис (HMRC) е малко вероятно да постави под въпрос, като  например лични разходи, които не са декларирани на P11D на лицето, които водят до някакъв вид печалба.

Неправилно описание на услугите, предоставени  на клиента, за да се намали дължимия от него данък.

Умишлено манипулиране на международни документи, например, фалшифициране на данните за печалбата и протоколи от заседания на борда на директорите, свързани с преправяне на данъчната година, в която данъкът ще стане дължим.

Подаването на данъчна декларация, включваща иск,  за който съветникът е наясно, че е неоснователен.

Нека отбележим, че случаят на неоснователен иск, се различава от подаването на иск, при който правото на освобождаване може действително да е под съмнение, но всички свързани обстоятелства са напълно изложени като доказателства пред Данъчните власти  (HMRC).

Под наказателна отговорност могат да бъдат подведени и лицата, които знаят, че клиентът  им има намерение да създаде структура, чрез която да се опитва да скрие приходите, печалбите или активите пред данъчните органи и продължават да го подпомагат в усъвършенстването на тази структура.

На наказателна отговорност подлежат лицата, които са се съгласили да изпратят приходен документ, на практика отнасящ се до гражданин или компания, данъчно обвързана с Великобритания, на трети лица или фирми, които не подлежат на данъчно облагане в страната. В този случай може да бъде намерено приемливо обяснение и данъчните задължения могат да бъдат облекчени, но съществува риск клиентът да постигне по-добра данъчна позиция, която не съответства на истинските факти.

На 1 септември 2017 г., Данъчният офис (HMRC) публикува указание за тези нови престъпления, като в него са представени много повече примери за ситуации, при които може да има укриване на данъци.

Кой е застрашен?

Компаниите, които най-често са изложени на риск са тези, които плащат големи суми на консултанти за осъществяването на  международен бизнес, ангажират случайни или пътуващи работници и изпълнители или обработват стоки и услуги. На риск от подвеждане под отговорност са изложени и счетоводителите, счетоводните къщи, правните съветници и кантори.

Необходимо е, всички бордове на дружествата да обсъждат този въпрос, а също и да представят пред данъчните власти, разписани политики за противодействие на укриването на данъци.

Необходимо е да бъде осигурено и  подходящо обучение за укриване на данъци за целия персонал на фирмите, занимаващи се с международна дейност.

Последици

Последствията от нарушаване на закона включват неограничени финансови санкции, заповеди за конфискация, сериозни арести за предотвратяване на престъпността, регулаторни въпроси и щети върху репутацията.

Наказателното производство по CFA 2017 може да затрудни спечелването на държавни договори в Обединеното кралство или в чужбина.

Основен довод при защита на компанията  би бил, наличието на адекватни процедури за предотвратяването или улесняването на укриването на данъци.

Препоръчително е да бъдат извършвани регулярни оценки на риска и да бъдат въведени  превантивни процедури за контрол.

Ние от  HELP 4 BULGARIANS предлагаме помощ при годишно приключваме и можем да ви дадем успешни съвети, относно правилната политика за „избягване на данъци“. За връзка с нас, звънете на 077 8606 7076 или пишете на имейл [email protected].

За допълнителна информация, посещавайте и нашия уеб-сайт: http://help4bg.co.uk/

Категория: