Какво може да направите ако продавачът фалира

-

Ако доставчикът на стоки или услуги е прекратил бизнеса си,  действията, които можете да предприемете, ще зависят от това  дали той има дружество с ограничена отговорност, дали е едноличен търговец или работи в партньорство. Ако стоката е в гаранция, може да ви е по-лесно да  подадете жалба по силата на гаранцията.

 Едноличен търговец(партньор)
Ако претенцията ви е към едноличен търговец или партньор, те  носят отговорност, дори и да са прекратили търговската си  дейност. Трябва да продължите да водите преговори със  собственика или партньора и ако преговорите ви не успеят,  можете да поискате определена компенсация. Преди да  предприемете действия чрез съда, ще трябва да разберете дали търговецът е платежоспособен. Ако търговецът е фалирал, няма особено голям смисъл да го преследвате чрез съда. Ако вече сте загубили определена сума заради дефектни стоки или услуги, не си струва да губите повече пари, за да съдите някой, който няма как да ви плати.

Ограничено дружество
Ако доставчикът е ограничено дружество, той може да е обявен в несъстоятелност или ликвидация. За несъстоятелност става въпрос, когато е посочен съдия-изпълнител, който да поеме контрол върху активите на компанията, за да ги продаде на най-високата възможна цена. Това може да означава и продажба на самия бизнес. Обаче, компанията може в последствие да премине към ликвидация. Едно ограничено дружество може да изпадне в „доброволна” ликвидация, в следствие на взето от акционерите решение, според което компанията вече не е платежоспособна, или в следствие на съдебна заповед. След като компанията е в ликвидация, може да бъде посочен ликвидатор, който да събере и преразпредели всички активи на компанията, като използва правилата на законите за неплатежоспособностт а. Това е известно като ликвидация. След като ликвидацията приключи, ликвидатора изпраща крайните баланси на Registrar of Companies и след 3 месеца компанията се счита за анулирана (излязла от бранша).

Изчезнал от лицето на земята?
Ако нямате координатите на бизнеса, с когото сте имал(а) проблем, свържете се с местния Trading Standarts Department. Ако имат такива координати, те могат да ви ги пратят, за да ви помогнат с предприемането на съдебни действия.

Ако доставчика е в несъстоятелност или ликвидация
Можете да разберете дали доставчика е в несъстоятелност или ликвидация, и подробности от съдия-изпълнителя или ликвидатора, от един от следните източника:
• вашия местен Trading Standarts Department;
• местна асоциация на търговците или търговска камара;
• търговска асоциация (ако търговеца е бил член);
• Companies House (www.companieshouse.co.uk или 0870 3333 636) ще ви даде безплатна информация дали дадена компания е в ликвидация;
• местни или счетоводни кантори, които се занимават с несъстоятелност;
• местният офис на Official Receiver.
Когато дадена компания е в ликвидация или несъстоятелност, не можете да настоявате ликвидатора да ви разреши проблема, но трябва да подадете жалба за компенсация, която ще бъде уважена единствено след като напълно се обезпечат кредиторите. Ако компанията е член на търговска асоциация, тя може да има договорна програма, която да ви обезпечи в подобна ситуация. Например, Association of British Travel Agents ще репатрира пътниците, ако транспортната компания изпадне в ликвидация.
Ще трябва да преговаряте със съдия-изпълнителя или ликвидатора, за да разрешите проблеми като:
• връщането на депозит. Имате право да поискате обратно депозита си, но това е малко вероятно да стане, освен ако не останат пари след като се обезпечат всички кредитори, като компанията на landlord (хазяин) и Inland Revenue. Трябва да напишете писмо до съдия-изпълнителя или ликвидатора, като приложите някакво доказателство, като квитанция, чек ваучер за кредитна карта. Запазете копие от писмото си;
• уговорка за доставка на стоки. Ако търговеца е запазил поръчаните от вас стоки (например, сложил е името ви върху тях), вие имате право да ги притежавате и трябва да се свържете със съдия-изпълнителя или ликвидатора, за да предотвратите продажбата им. Ако не, можете да преговаряте със съдия-изпълнителя да ви продаде стоките, но не можете да настоявате това да се случи. Ако компанията изпадне в ликвидация, ликвидатора може да продаде стоките, за да получи достатъчно пари за обезпечението на кредиторите, но ще ви продаде наличните стоки след обезпечението на кредиторите. Малко вероятно е да ви бъде дадена гаранция, но може да пожелаете да приемете стоките и да платите разликата, ако имат фабрична гаранция;
• недовършена работа. Ако дадена компания е изпаднала в ликвидация, може да успеете да довършите работата, който е започната за вас. Трябва да се свържете със съдия-изпълнителя, за да видите дали това е възможно, но не можете да настоявате това да се случи. Ако компанията изпадне в ликвидация, съдия-изпълнителя не може да ви даде каквато и да било гаранция и вие трябва да решите дали желаете работата да бъде свършена без гаранция, или да загубите депозита си. Може да успеете да уговорите отстъпка от цената, която да ви компенсира за неудобството и загубата на гаранцията. Можете да поучите компенсация за нарушение на договор, единствено когато осигурените кредитори са напълно обезпечени. Ако компанията е в ликвидация, можете да подадете жалба за компенсация, но не можете да настоявате за това. Ако компанията е член на търговска асоциация, тя може да има депозитна защитна програма, която позволява работата да бъде извършена от някой друг от нейните членове;
• неудовлетворителни стоки или услуги. Ако стоките или услугите са некачествени, съдия-изпълнителя може да организира поправка, възстановяване или завършване на работата. Трябва да се свържете със съдия-изпълнителя, за да видите дали това е възможно, но не можете да настоявате. Ако съдия-изпълнителя откаже, ще ни бъде трудно да приложите правата си, тъй като е малко вероятно да има достатъчно активи за вашата компенсация. Ако компанията е била разпродадена, ще трябва да преговаряте с новия собственик, който ще притежава активите на компанията, но не и нейните отговорности. Не можете да настоявате за гаранция или споразумение за поддръжка, но новия собственик може да се съгласи да издаде гаранция или споразумение, ако е изгодно за него;
• стоки, задържани от дадена компанията. Ако вашите стоки са при в дадена компания, например, чакащи за сервизна дейност, имате право да си ги върнете. Трябва да изпратите писмо до съдия-изпълнителя или ликвидатора и да ги помолите незабавно да ви върнат стоките, както и да ги съхранят добре до връщането им.

Категория: