Как да подадем жалба пред ombudsman / Parliamentary Ombudsman

-

Как да подадем жалба пред ombudsman
Процедурата по започването на разследване от ombudsman се различава в зависимост от това към кой ombudsman се отправя жалбата. В повечето служби на ombudsman има формуляри за съставяне на жалби. Все пак, не е задължително да се използва подобен формуляр. Можете да изпратите писмо със следната информация:
име и адрес на човека, отправящ жалбата;
име и адрес на организацията, срещу която е съставена жалбата;
информация за целта на съдържанието на жалбата – какво организацията е направила, или не е направила;
датата, на която за първи път сте забелязал(а) събитието, за което се оплаквате;
каква лична несправедливост, финансова загуба или затруднение ви е причинено;
какво трябва да направи организацията, за да поправи нещата;
информация относно това по какъв начин е разгледана жалбата преди отнасянето й до ombudsman.
Копия от евентуална кореспонденция, свързана с жалбата, също трябва да бъдат изпратени.

Parliamentary Ombudsman
Parliamentary Ombudsman може да разглежда жалби в Англия и Уелс относно начинът, по който правителствен департамент или друго държавно тяло се е отнесло към даден индивид. Parliamentary Ombudsman може да се занимава с жалби относно административна злоупотреба от държавно тяло, например, относно начина, по който се използват процедурите. Примери за видовете жалби, които може да разглежда Parliamentary Ombudsman, са:
• бавни и незадоволителни отговори на писмата до правителствените департаменти;
• невярна или подвеждаща информация и съвет, предоставени от служители на правителствените департаменти, или отказ за предоставянето на информация;
• неучтивост, дискриминация, неуслужливост от страна на персонала в правителствените департаменти, или отказ за предоставянето на информация;
• неспазване на определени правила в процедурите и администрацията.
Parliamentary Ombudsman не може да разследва следните видове жалби:
• жалби относно национализирани индустрии;
• проблеми, които обикновено могат да бъдат отнесени в съда;
• оплаквания относно начина, по който се провеждат законните производства, например, жалби срещу административния състав на съдилищата, освен ако състава не е действал от името на съдия, магистрат и т.н.;
• жалби срещу полицията;
• жалби срещу неща, които не са причинили посоченото в жалбата затруднение или страдание;
• жалби относно правителствени политики.
Можете директно да се обърнете към службата на Parliamentary Ombudsman (Англия: 0845 015 4033; Уелс: 0845 601 0987; www.ombudsman.org.uk), за да разберете дали могат да се заемат с вашия случай.

Категория: