Как да се измъкнем по законен начин от хватката на кредиторите

-

Една от основните причини за стрес при хората в Обединеното Кралство е наличието на дълг. В общество, където разходите надхвърлят приходите и възможността за живот, изпълнен със скъпи коли и екзотични ваканции, прекомерното харчене е създало култура на висока безработица и големи лични дългове.

Проучване, проведено през 2013, показва, че в Англия дълговете са се покачили от 1,421 до 1,425 трилиона лири само за една година. Основната причина за това са прекомерното теглене на заеми от банки и други финансови институции с високи лихвени проценти, при условия, които не са благоприятни за потребителите. Като резултат много хора трудно свързват двата края.

Как да се измъкнем от кредитите? Правителството предлага различни мерки, които помагат за намаляването, а в някои случаи и за елиминирането на кредитите.

План за управление на дълга

Това е един от най-разпространените варианти. При него акредитирано лице изчислява вашата платежоспособност и преговаря с кредиторите, за да може да се намали сумата, която плащате всеки месец. Законът позволява преговорите да включват замразяване на лихвата и изплащане само на главницата.

Въпреки че този план ви позволява да сведете месечните вноски до една достъпна сума, това ще доведе до увеличаване на срока за изплащане на заема. Освен това кредиторите ще са законово задължени да приемат плана, но могат да се съгласят на това, ако преценят, че е по-добре да получават по-малка, но сигурна сума.

Заповед за облекчение на дълга

Съобразно Tribunals, Courts and Enforcement Act 2007, ако човек дължи по-малко от 1,500 лири, няма собствено жилище и има ниски доходи, той има право да кандидатства за заповед за облекчение на дълга. Освен това, той трябва да не притежава ценности, надхвърлящи 300 лири и кола, чиято стойност възлиза на повече от 1,000 лири.

Тази заповед е в сила в продължение на една година, като през този период длъжникът е освободен от задълженията си. След този период кредитите му подлежат на опрощаване, но ако през тази година финансовото му положение се подобри, заповедта се отменя и задълженията му към кредиторите се възобновяват.

Един от недостатъците на заповедта за облекчение на дълга е, че длъжникът не може да тегли кредит, чиято стойност надвишава 500 лири, без да осведоми кредитора, че на негово име има издадена такава заповед. Също така, той няма право да основе или управлява фирма, без да има изрично позволение на съда.

Банкрут

Това е крайна мярка в ситуации, при които финансовото положение на длъжника е изключително тежко и той няма възможност да плати нито един от кредитите си. При тези ситуации акредитирано лице подава молба към съда с искане за обявяване на длъжника в банкрут. Ако молбата бива одобрена, съдът изпраща известие до кредиторите, с което ги информира за финансовото положение на длъжника. След като решението на съда влезне в сила, цялата собственост на лицето се прехвърля на името на администратор, който продава имуществото и разделя събраните средства помежду кредиторите в реда на тяхното преимущество. След като този процес приключи, длъжникът е освободен от задълженията си към кредиторите.

След обявяването на банкрут длъжникът не може да заеме повече от 500 лири, без да уведоми потенциалния си кредитор за съдебното решение и не може да основе или управлява фирма без съгласието на съда.