Кога половата дискриминация не е незаконна

-

Има множество ситуации, при които не е незаконно да се дискриминира по полови предразсъдъци.

Благотворителни дружества
За дадено благотворително дружество не е незаконно да осигурява облаги само за представителите на единия пол, при условие че това е упоменато в конституцията и правилата на благотворителното дружество.

Жилищно настаняване
Половата дискриминация не е незаконна при предоставянето на определени видове обществени жилища, например, приют за жени.
Половата дискриминация не е незаконна при “малките жилища” или при повторното отдаване под наем, където:
• живее и собственика или близък роднина; и
• жилището се споделя с други хора; и
• жилището не е достатъчно за повече от две домакинства, включително и домакинството на собственика, или 6 човека и собственика.

Застраховка
За дадена застрахователна компания не е незаконно да дискриминира по полови предразсъдъци, когато компанията прави оценка на риска, при условие че тя може:
• да осигури информация, за да докаже дискриминацията; и
• да покаже, че източника на информацията е надежден; и
• да покаже, че дискриминацията е основателна, като се има предвид наличната информация.
Примери за законна дискриминация ще бъдат:
• в случай на застраховка живот, мъжете и жените имат различна продължителност на живот, така че таксите им могат да бъдат различни;
• в случай на транспортна застраховка, на бременна жена може да бъде отказано покритие, понеже се счита, че тя не трябва да шофира.

Частни клубове
За даден автентичен частен клуб не е незаконно да дискриминира членовете си по полови предразсъдъци. Примери за това са клубове за мъже, голф и боулинг клубове, както и клубове на джентълмена.
За даден клуб не е незаконно да има различни видове отношения, които са резервирани към единия пол. Пример за това ще бъде клуб, който е с “пълно” членство за мъже, с пълни избирателни права и други привилегии, и с “присъединено” членство за жени с по-ограничени права.

Спорт
Не е незаконно да се поставя ограничение върху участието само на единия пол в определени спортни състезания, при условие че в самия спорт се изисква физическа сила, издръжливост или психика, така че една жена няма да има състезателни предимства.
Половата дискриминация не е незаконна в ситуации, при които представител на единия пол може да се противопостави на физически контакт с другия пол. Например, за един клас по самозащита е законно да ограничи участието на жени.
За даден автентичен частен спортен клуб не е незаконно да дискриминира по полови предразсъдъци.

Позитивна дискриминация
Законът срещу половата дискриминация не позволява позитивна дискриминация в полза на единия пол. Например, незаконно е да се дискриминира в полза на жена при набиране на персонал или професионално повишение, понеже тази жена е била засегната от дискриминация преди това. Все пак, позитивни действия са позволени.

Позитивно отношение
Законът срещу дискриминацията не позволява позитивно отношение към един от двата пола, особено при обучение или рекламна кампания. Позитивното отношение се проявява, за да заличи предишно неравностойно положение, чрез специална нагласа към нежния пол, без активно да се дискриминира силния пол. Примери за позитивно отношение са:
• дадена агенция може да използва позитивно отношение ако много малко, или никакви, представители от единия пол са ангажирани за определена работа през последните 12 месеца;
• даден работодател, който има много малко, или никакви, служители от единия пол, ангажирани за определена работа, или да проведе обучение за мениджърски пост, но само за по-малкия брой представители от единия пол;
• професионален съюз или политическа партия могат да използват позитивно отношение, за да се уверят че представителите и от двата пола са представени на еднакво ниво в дадена организация. Например, даден професионален съюз може да запази места в комитета само за представителите от единия пол, които не са представени добре в организацията.

Категория: