Комбиниране на пенсии oт България и друга държава от Европейския съюз

-

През последните години едни от най-интензивните реформи в държавите-членки на Европейския съюз са свързани с правилата за отпускане на пенсии, размера на обезщетенията и практиките по отношение на пенсионирането.

Често задавани въпроси и огромен интерес от страна на съграждани се проявява по отношение на това, че работят няколко години във Великобритания, продължават да живеят в страната при навършване на пенсионна възраст и имат желание да се пенсионират и получават пенсията си във Великобритания. Какво следва от тези обстоятелства и по какъв начин да се оформят документите, така че да не се загуби трудовия стаж в България?

На този и други въпроси по темата ще се опитаме да отговорим с информацията в тази статия.

Ако сте работили в няколко страни от ЕС, може да сте натрупали пенсионни права във всяка от тях.

Трябва да кандидатствате пред пенсионните органи в страната, в която живеете или в която сте работили последно. Ако никога не сте работили в страната, в която живеете, тази страна ще препрати вашата молба за пенсия на страната, в която последно сте работили.

След това тази страна е отговорна за обработката на вашата молба и за събирането на информация за пенсионните ви вноски във всички страни, в които сте работили.

В някои страни пенсионният орган следва да ви изпрати формуляра за кандидатстване, преди да сте навършили пенсионната възраст на тази страна. Ако не го получите, проверете в пенсионния орган, за да разберете дали ще ви го изпратят автоматично.

Трябва да потърсите информация за получаване на пенсия поне 6 месеца преди да се пенсионирате, тъй като процедурата за отпускане на пенсия от няколко страни може да отнеме време.

Необходими документи

Документите се различават в различните страни, но обикновено трябва да предоставите вашата банкова информация и някакъв вид документ за самоличност.

За по-точна информация се свържете с пенсионния орган, който обработва вашата молба. Какъв е документалния път за взимане на документи от България и прехвърляне на този стаж в Англия?

Кандидата за пенция  следва да предостави всички необходими документи в британската пенсионна служба, след което българските документи по служебен път ще достигнат до НОИ в България.

Условията за пенсиониране в България са налични на сайта на НОИ: http://www.nssi.bg/pensions/grantpensions/1854-posv13

Условията за пенсиониране във Великобритания са налични на правителствения портал: https://www.gov.uk/new-state-pension.

Разлика в пенсионната възраст

В някои страни от ЕС ще трябва да почакате по-дълго, преди да започнете да получавате пенсия.

Можете да получите пенсия само в страната, в която живеете в момента (или сте работили последно), след като навършите законната пенсионна възраст в тази страна. Ако сте натрупали пенсионни права в други страни, ще получите тези части от вашата пенсия едва след като навършите законната пенсионна възраст в съответните страни.

Ако вземете една пенсия по-рано от друга, това може да се отрази на сумите, които получавате.

Пример: Каролин от Франция работи 15 години в Дания, след което се връща във Франция към края на своята кариера. Когато навършва 60 години, тя кандидатства за пенсия във Франция по реда, установен там, но пенсията ѝ е много ниска.

На 60 години Каролин има право само на френската част от своята пенсия. Тя ще получи частта, която ѝ се полага от Дания, когато навърши 67 години — законната пенсионна възраст в Дания за нейната възрастова група.

Периоди на допустимост

В някои страни от ЕС трябва да сте работили за минимален период от време, за да имате право на пенсия.

В такъв случай пенсионният орган трябва да вземе предвид всички периоди, през които сте работили в други страни от ЕС, все едно че през цялото време сте работили в съответната страна, за да изчисли дали имате право на пенсия (принцип на сумиране на осигурителните периоди).

Как се изчислява вашата пенсия

Пенсионните органи във всяка страна от ЕС, в която сте работили, ще направят справка за вноските, които сте заплатили в техните системи и в системите на други страни, както и колко дълго сте работили в отделните страни.

Всеки пенсионен орган ще изчисли частта от пенсията, която трябва да ви изплаща, отчитайки периодите на заетост във всички страни от ЕС.

За целта той ще сумира периодите на заетост във всички страни от ЕС, за да изчисли какъв би бил размерът на вашата пенсия, ако през през цялото време сте плащали вноски в системата на съответната страна ( теоретичен размер).

След това този размер ще бъде пригоден, за да отразява реалното време, през което сте се осигурявали в тази страна (пропорционално обезщетение).

Ако никога не сте работили в страната, в която понастоящем живеете, трябва да подадете заявление пред съответните органи в страната, в която сте работили за последно. Тогава заявлението ви ще бъде обработено там.

Пример: Иванка е работила 30 г. в България и 7 г. във Великобритания, а общият трудов стаж от двете страни е 37 г. Тя не е работила 10 г. във Великобритания, за да има право на държавна пенсия, но съгласно Разпоредбите на ЕС за координация на системите за сигурност, годините трудов стаж в България и великобритания трябва да се сумират и от всяка страна да бъде получена аналогична на тези години пенсия или в нашия случай  7/37 от пенсията във Великобритания и 30/37 от пенсията в България.

Национален размер на пенсията

Ако отговаряте на условията за отпускане на национална пенсия, независимо от периодите, през които сте работили в други страни, пенсионният орган ще изчисли и националната пенсия (известна като самостоятелно обезщетение).

Резултат

След това националният орган ще сравни пропорционалното обезщетение и самостоятелното обезщетение. Ще ви бъде изплатена по-високата от двете суми от съответната страна от ЕС.

Решението на всяка страна по вашата молба ще бъде обяснено в специална бележка – формуляр Р1, който ще получите.

Изплащане на вашата пенсия

Всяка страна, която ви отпуска пенсия, обикновено плаща съответната сума по банкова сметка в страната, в която пребивавате – ако живеете в ЕС.

Ако не живеете в ЕС, може да се наложи да си отворите сметка във всяка от страните от ЕС, които ви изплащат пенсия.

Конкретно по отношение на пенсиите във Великобритания:

Във връзка с прилагания Регламент 883/2004 при подаване на заявление за отпускане на пенсия всички държави-членки, определят правото на пенсия на чиито осигурителни законодателства е било подчинено лицето. По правило лицето следва да се пенсионира в държавата, където лицето пребивава. Ако там лицето не е работило, то следва да се пенсионира в последната държава от ЕИП, където лицето е полагало труд. Лицето може да се пенсионира и в друга държава, откъдето молбата за пенсиониране по служебен път се изпраща до правилната институция. Това обаче води до забавяне на процедурата по пенсиониране.

В случая при подадено заявление за пенсия в компетентната институция на Великобритания, същото се счита, че е подадено и в България. Ако лицето има български стаж, то следва да декларира това обстоятелство и да приложи оригинални български документи за осигурителен стаж и доход или техни копия, които ще бъдат заверени от компетентната институция на Великобритания и служебно ще бъдат препратени в България за преценка правото на пенсия на лицето съгласно българското законодателство.

Ако лицето не желае все още да му бъде отпусната пенсия от България, то може да поиска отлагане на само по отношение на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Осигурителните стажове от двете държави ще бъдат сумирани за придобиване на правото на пенсия, но всяка държава ще определи размера на пенсията, съгласно прилаганото от нея законодателство.

Важно е да се отбележи, че лицето подава само едно заявление за пенсия, а институциите между държавите си комуникират служебно помежду си за уточняване на осигурителните периоди на лицето. След като приключи тази служебна комуникация на лицето се издава преносим документ P1, който удостоверява признатите осигурителни периоди във всяка една държава от ЕИП.

Служителите от пенсионната служба във Великобритания съветват да се пазят документи, доказващи периоди на заетост, безработица, болест, бременност и майчинство, в случай че лицето не е съгласно с решението в документ Р1.

Ние от  HELP 4 BULGARIANS предлагаме помощ при подаването на документи за пенсиониране. За връзка с нас, звънете на 077 8606 7076 или пишете на имейл [email protected].

За допълнителна информация, посещавайте и нашия уеб-сайт: http://help4bg.co.uk/

Вижте нашето видео по темата: https://www.youtube.com/watch?v=yHXCdWut-l4&t=43s

Категории: