Наемане на жилище

-

Без дом

Местните власти имат законното задължение да осигурят подкрепа на бездомните хора или на хората, които са заплашени да останат без дом. Вие ще бъдете подходящ(а) за такъв вид помощ ако сте „избираем(а) за подпомагане”. Освен това, трябва по закон да се водите бездомен(бездомна) или да сте заплашен(заплашена) да останете без дом, да сте в неотложна нужда и да не сте доброволно бездомен(бездомна). Местните власти може да проучат и каква връзка имате с определения жилищен район.
Местните социални служби също носят отговорност за определени бездомни хора. Те са задължени да осигурят подслон за децата и младежите над 16 години, които се нуждаят от грижи, или имат нужда от друг вид помощ.

Жилищни агенции

Една жилищна агенция може да ви помогне да си намерите жилище, стопанисвано от частен landlord (хазяин). Ако се регистрирате при дадена агенция, ще ви попитат какъв вид имуществото търсите и каква цена сте готов(а) да платите за наема. Обикновено, ще ви бъде поискана и подробна информация за вашата професия и доходи, както и евентуално да предоставите препоръки от работодател, банка, настоящ или предишен landlord.
Когато се регистрирате при дадена жилищна агенция, по закон те имат право да ви поискат комисионна, когато ви настанят. Щом като подпишете договор за наем, комисионната, която може да ви поиска агенцията, е неограничена. Като част от комисионната, някои агенции могат да включат и административните разходи по подготовката на договора за наем, разходите по инвентаризацията и други разходи, съпътстващи споразумението за наема.
По закон агенцията няма право да иска заплащане за:
• вписването ви в техния списък, или вземането на личните ви данни;
• осигуряването на списък със свободните за наемане жилища;
• депозит, който ще бъде върнат ако не бъде намерено подходящо жилище.
Ако дадена агенция ви намери жилище, преди да се съгласите да го наемете трябва да го разгледате и да се уверите, че имате подробна информация относно:
• условията по договора за наем;
• количеството на сумата, която трябва да платите за наема и дали в нея са включени услуги, такси за гориво и вода;
• каква част от наема ще трябва да предплатите;
• дали ще трябва да плащате допълнителна вноска и(или) застрахователен депозит, и ако е така, каква ще бъде сумата;
• дали имуществото има mortgage (ипотека). Можете да загубите жилището, ако landlord е загубил правото на собственост поради неспособност да се придържа към mortgage-вноските;
• името и адресът на landlord.
По възможност използвайте агенция, която е подписала споразумение с National Approved Letting Scheme (01242 496800; www.nalscheme.co.uk). Агенциите, които принадлежат към тази програма, са сключили споразумение за спазването на определени стандарти, включително и процедура за подаване на жалби.
Организации, които принадлежат към тази програма, са: National Association of Estate Agents (01926 496800; www.naea.co.uk), Royal Institution of Chartered Surveyors (0870 333 1600; www.rics.org) и Association of Residential Letting Agents (0845 345 5752; www.arla.co.uk). Тези организации изискват от организациите, които са техни членове, да съхраняват платените от наемателите депозити в отделна “клиентска сметка”.
Дадена жилищна агенция може да ви откаже регистрация. Това може да стане, защото например:
• вие сте безработен(безработн а);
• получавате помощи;
• търсите фамилно жилище;
• поради сексуалните ви наклонности.
Ако сте жертва на подобна дискриминация, можете да предприемете правни действия по силата на закона за човешките права. Трябва да потърсите специализиран съвет.
В повечето случаи, за дадена жилищна агенция е незаконно да дискриминира хората по предразсъдъци, като: физическо увреждане, раса или пол, дори и landlord да е заявил, че не иска да има наематели от определена раса или пол, или такива с физическо увреждане. Единственото изключение от това правило се допуска, когато landlord дава под наем малка част от имота, в който живее, като дели жилището си с наемателите.

Tenancy agreement договор за наем

Договорът за наемане представлява договор между вас и вашия хазяин (наемодател(-ка), landlord/landlady). Този договор дава определени права и на двама Ви – например, правото ви да обитавате жилището и правото на наемодателя да получава пари, за отдаването под наем на жилището.

Вие и вашият наемодател може да уговорите период на наемане и други условия на наемането, които могат да бъдат част от договора, при условие че не противоречат на закона. И вие, и вашият наемодател, законноустановени права и отговорности. Договорът за наем може да даде и на двете страни повече от законно установените Ви права, но не може да даде по-малко, т.е. не може да ограничи законно установени ваши права. Ако дадено условие в договора за наем дава по-малко от законно установените Ви права на вас или вашия наемодател, това условие не може да бъде приведено в сила.

Договорът за наемане представлява вид потребителски договор и като такъв то трябва да бъде написано на разбираем език – ясен и лесен за разбиране. Той не трябва да съдържа никакви „несправедливи“ условия. Например, това означава, че договорът за наем не трябва да поставя нито вас, нито вашия наемодател в неизгодна позиция, не трябва да дава едностранни правомощия за промяна на условията без основателна причина, както и не трябва безвъзвратно да ви задължава към условия, за които не сте имали време да се запознаете. Несправедливото условие е невалидно пред закона и не може да бъде приложено.

В повечето случаи, в Англия и Уелс законът не задължава наемодателите да дават писмени договори за наемане на наемателите. Въпреки това, в жилищата със субсидиран наем, като например тези, които се предоставят от местните съвети и жилищните асоциации трябва да издават писмени договори за наем. Ако сте с увредено зрение, трябва да Ви бъде предоставен договор, който да можете да използвате, например, с едър шрифт или Брайлова азбука.

В Шотландия, в повечето случаи ще имате право на писмен договор, в Северна Ирландия квартирантите на местните съвети и жилищните асоциации получават писмен договор за наем.

Ако имате писмен договор за наемане, той трябва да съдържа вида на отдаването под наем. Този документ трябва да е подписано и от вас и от вашия наемодател. Всеки наемател, ако са няколко, трябва да получи копие от договора.

Вашият наемодател е задължен да предостави адреса си по закон.
При писмените договори за наемане е добре да се включи следната информация:
• вашите имена и имената на наемодателя, както и адреса на имота, който се отдава под наем;
• датата, на която е започнал периода на наемането;
• дали е позволено на други хора да ползват имота и ако е така – кои стаи;
• продължителността на периода на наемане – това е, при условие че периодът изтича на определена дата;
• сумата, която трябва да се изплаща за наема, колко често и кога трябва да се плаща, и колко често, и кога може да се увеличава наема. В споразумението трябва да се упоменава и какво се включва в сумата на наема, например, общински данък (Council Tax) или гориво;
• дали вашият наемодател ще предоставя някакви услуги – например, пералня, поддръжка на общите части или храна – и дали тези услуги се заплащат;
• колко време преди да се прекрати наема, вие и вашия наемодател трябва да отправите предупреждение. Имайте предвид, че съществуват законно установени правила за периода на отправяне на предупреждение, а той ще зависи от вида на отдаването под наем и причината за неговото прекратяване.

Договорът може да съдържа информация относно задължението на наемодателя да извършва ремонтите по имуществото.

Договор за наемане съществува дори и да има само устно споразумение между вас и вашия наемодател.Например, още в началото вие и вашия наемодател може да сте се споразумели относно сумата на наема и кога той ще бъде изплащан, дали ще включва такси, например, за гориво и вода, и дали вашия наемодател ще реши някой друг също да обитава жилището. Устните споразумения са трудни за приложение, тъй като обикновено няма доказателство, че те са били направени, или ненадейно е възникнал проблем, който не е предвиден в тях.

“Косвени” условия в договора за наемане

За вас и вашият наемодател съществуват задължения, които не са упоменати в споразумението, но които се изискват от закона и се подразбират в договор за наемане. Тези условия са част от договора, независимо че не са изрично обсъдени между вас и вашия наемодател .
Някои от най-често срещаните косвени условия са:
• че вашият наемодател е задължен да поеме всички основни ремонти;
• че вашият наемодател трябва да поддържа в добро състояние инсталациите за вода, газ, електричество, санитарен възел, отопление и топла вода;
• правото ви спокойно да обитавате жилището, без притеснения от вашият наемодател;
• задължението ви да се грижите подобаващо за жилището.
Законните права могат да се различават в зависимост от вида на наема.

Каква информация и документи трябва да получи наемателя

Като наемател, по закон трябва да ви бъде дадена следната информация:
• ако периодът на наемане е седмичен (не е точно определен или е месечен), вашият наемодател е длъжен да ви осигури книга за наемите или някакъв подобен документ. Ако не го направи, това се счита за криминално нарушение;
• адресът на вашият наемодател;
• ако не знаете името на вашия наемодател, можете да направите писмено запитване до човека, който получава наема за имената и адреса на наемодател. Агентът е длъжен да ви осигури тази информация като ви изпрати писмо в рамките на 21 дена, тъй като след този период той е в нарушение;
• ако наемът е assured shorthold, който е започнал на или след 28.02.1997г., вашият наемодател трябва писмено да ви осигури основните условия по споразумението в рамките на 28 дена от изпращането на вашата писмена молба.

Категория: