Наказания за късното подаване на вашата данъчна декларация

-

В интерес на всеки от нас е да избегне глобите и наказанията, а затова ще ни помогне най-вече по-доброто разбиране на начина, по който работи данъчната институция HM Revenue & Customs (HMRC).

В тази статия ще разгледаме само наказанията, касаещи закъснялото подаване на данъчната ви декларация (self-assessmenttax return).

Отделна тема представляват наказанията, които се отнасят до неточно попълнена декларация, неплатени данъци, нереални искове за надвзети данъци (over-claim), занижаване на приходната част в данъчната ви декларация и т.н.

Дори и когато имате назначен счетоводител, това не ви освобождава от личната отговорност относно подадената информация за надвзети данъци, за получени от вас суми и други калкулации.

При наличието на ваш оторизиран счетоводител/агент той се явява страната, която контактува с HMRC от ваше име, но наказателната тежест за късно подадените декларации, дължимите плащания на данъци и документни неточности пада изцяло върху вас по силата на тукашното законодателство.

Много българи редовно получават глоби (в някои случаи, надвишаващи дори £4000) за късно подадени данъчни декларации поради факта, че са пребивавали във Великобритания през даден период и са се регистрирали като самонаети лица (self employed), след което са напуснали държавата, без да уведомят HMRC, че повече нямат нужда да подават данъчни декларации, или просто не са знаели какво да сторят, когато са заминавали. След години решават да дойдат отново, а тук ги чака глоба-честитка от над £3000 за „добре дошли“.

Добре е да знаем, че тези наказания могат да бъдат отменени при определени обстоятелства, но затова трябва да се консултирате най-вече със счетоводител. Понякога това може да стане и в рамките на един единствен телефонен разговор с HMRC.

Кога съм длъжен да подам декларация за надвзети данъци (Self-Assessment Tax Return)?

1. Когато сте самонаето лице (self-employed) в някакъв период от данъчната година.

2. Когато сте страна в бизнес партньорство и сте били такава страна в някакъв период от данъчната година.

3. Когато сте директор на компания с изключение на случаите, когато компанията не оперира с търговска цел и вие не сте получавали заплащания или някакъв вид бонуси от дейността й.

4. При наличието на приходи от спестявания или инвестиции – когато те надхвърлят годишната сума от £10,000.

5. При наличието на нетаксувани ваши приходи, надхвърлящи размер от £2,500 на година.

6. При наличието на приходи от недвижима собственост – ако те надхвърлят брутната годишна сума от £10,000 (преди направени разходи, които се признават като такива), или ако те надхвърлят годишната нетна сума от £2,500 (след направените разходи, които се признават по закон като такива).

7. При наличието на приходи от чужбина, които се явяват облагаеми според британските закони.

8. Ако с те нае то лице (employed) и желаете да предявите иск за възстановяване на разходи или направени вноски по професионална линия.

9. При наличието на общ приход (от всички възможни източници), надхвърлящ годишната сума от £100,000.

10. Когато се намирате в процес на банкрут, конфискация или сте подложен на индивидуално администриране (IVA) – в случай на обявен от вас фалит или невъзможност за обслужване на дългове.

Какви са крайните срокове за подаване на SA Tax return?

За финансовата година 2013/14 (6 април 2013 – 5 април 2014) те са:

– за регистриране за подаване на данъчна декларация – 05.10.2014,

– за подаване на данъчна декларация на хартиен носител– полунощ на 31.10.2014,

– за подаване на данъчна декларация онлайн – полунощ на 31.01.2015.

Какви наказания следват при неспазването на тези срокове?

За данъчната 2009-10 и всяка предходна година – първоначалната глоба е фиксирана – £100. При последващи 6 месеца, в които декларацията все още не е подадена, следват нови £100 глоба. Въпросната фиксирана глоба и последващите глоби могат да бъдат допълнително увеличени, намалени или занулени в зависимост от дължимата данъчна сума за съответната година.

За данъчната 2010-11 и всяка последваща година – първоначална глоба от £100, издавана още на следващия ден след крайната дата. Ако след изтичането на 3 месеца от датата на глобата декларацията все още не е подадена, последващото й нарастване започва да се калкулира с по £10 отгоре за всеки пропуснат ден. Този втори наказателен период продължава 90 дни. Ако проблемът остава и след 6-ия месец, тогава могат да бъдат приложени допълнителни наказания съобразно дължимите ви данъци за годината.

Пример (1 ден закъснение): Лицето Емилия подава данъчната си онлайн декларация за 2011-12 година, на 1 февруари 2013 (1 ден след крайния срок на 31.01.2013). Получава еднократна фиксирана глоба от £100.

Пример (повече от 12 месеца закъснение): Лицето Йордан трябва да изпрати данъчната си онлайн декларация за 2012-13 до 31 януари 2014. Той я изпраща обаче едва на 3 февруари 2015 и глобата му вече е надхвърлила размер от £3,000. В размера й влизат:

– първоначалната фиксирана глоба от £100 за пропускане на крайния срок,

– натрупана сума от £900 от наказателни пропуснати дни за периода 01.05.2014 – 29.07.2014 (общо 90 дни, по £10 за всеки един от тях),

– последваща данъчна глоба от минимум £300, наложена на 1 август 2014,

– последваща данъчна глоба от минимум £300, наложена на 1 февруари 2015.

Какво да направя, ако ми бъде наложена глоба за пропуснат краен срок?

– Ако желаете да обжалвате глоба за пропуснат срок за подаване на декларация за данъчната 2009-10 и предходни години, можете да си изтеглите от уебсайта на HMRC формуляра SA355 и да им го изпратите попълнен. В случай, че не сте дължали данъци за въпросната година, наказанията ви ще бъдат анулирани.

– Ако желаете да обжалвате глоба за пропуснат срок за подаването на данъчна декларация за данъчната 2010-11 или за последваща я година, имате малък шанс за успех. Наказанията ви могат да бъдат отменени само срещу много основателна (и доказуема) причина за вашето забавяне или в случай, че съумеете да докажете, че не отговаряте на критериите, задължаващи ви да подадете SA Tax Return.

Какво се приема като основателна причина за вашето забавяне?

Най-вече това са онези непредвидими обстоятелства или събития, които могат да ви попречат в даден момент да спазите крайния срок, примерно:

– техническа неизправност в компютърната система на HMRC,

– технически блокаж (срив) на вашия личен компютър в момента, когато желаете да изпратите данните,

– сериозно заболяване, физическа инвалидност или сериозно психическо разстройство/травма, които са направили невъзможен самия физически акт на пращането на декларацията,

– регистрирали сте се за онлайн опцията на HMRC, но не сте получили навреме активационен код за вашия акаунт.

Това са само някои примери, които са валидни единствено в случаите, когато сте имали съзнателното желание да изпратите вашата данъчна декларация. По принцип всеки казус се гледа напълно индивидуално и затова е повече от желателно да изпратите своята данъчна декларация по възможно най-бързия начин.

Кога няма да приемат доводите ви?

Най-вече, когато не сте направили съзнателно усилие, за да спазите крайния срок, примерно:

– решили сте, че онлайн системата за пускането на вашата декларация е прекалено сложна за вас,

– възложили сте цялата грижа по това на вашия счетоводител, който пък не е направил необходимите действия,

– забравили сте за крайния срок,

– не сте направили повторен опит да изпратите вашата декларация, след като компютърът ви е бил в ред,

– регистрирали сте се в онлайн системата на HMRC след датата на крайния срок на 31 януари.

Какво следва, ако не съответствам на критериите за изпращането на данъчна декларация?

Ако в периода на определена данъчна година вие не сте съответствали на тези критерии, можете да помолите служителите на HMRC за отмяна на наложената глоба за въпросната година. Но трябва да сте в състояние да докажете обосноваността на този свой иск.

И в заключение: Ако сте получили глоба за закъсняло подаване на данъчна декларация, свържете се с вашия счетоводител. И не се плашете от големите цифри на наказанието. Помнете, че в значителна част от случаите глобата ви може да бъде намалена или отменена.

Категория: