Наследяване на починало лице във Великобритания, когато няма завещание

-

Когато едно лице почине внезапно, без да е оставило валидно завещание, неговото движимо и недвижимо имущество се разпределя по определени правила, по линията на които наследници се явяват само съпрузите или т.нар. civil partners (партньори).

Ако обаче лицето е оставило невалидно завещание, следват други законови правила на наследяването, а не тези, които са изявени в завещанието.

Правилата при наследяването на съпрузи важат тогава, когато те са официално женени по време на настъпването на смъртта на единия от тях.

Ако те са се развели преди този момент, другият съпруг не наследява нищо. Същото се отнася и за партньорите, които са се разделили преди това по съдебен ред. Ако обаче налице е само формално разделяне, за което няма съдебно решение, тогава преживелият съпруг или партньор се явява легален наследник.

Според законовите правила във Великобритания, ако сте били женени с дадено лице, което е имало деца от друг брак, тези деца също се явяват наследници.

В такива случаи преживелите съпрузи наследяват:

– всички лични вещи и принадлежности на починалото лице (примерно дрехи, колекции и т.н.);

– първите £250,000 от имуществото.

Това, което остане след тези £250,000, се разделя между преживелия съпруг и децата на починалото лице.

Пример: Мария и Петър са женени и имат дъщеря. Петър почива и оставя имущество, което е оценено на £450,000. В този случай Мария наследява £250,000, а останалите £200,000 над това имущество се поделят между нея и дъщеря й, като всяка взема по £100,000.

В случая, когато починалото лице няма деца в брака или извън брака, преживелият съпруг наследява цялото движимо и недвижимо имущество.

Друг често срещан случай при наследяването е, когато лицата са били съсобственици на имот. Тези от вас, които са купували имот заедно със съпруг/а или партньор/ка, сигурно си спомнят, че във въпросника, изпратен от адвокатите, има въпрос дали да бъдете вписа-ни като “joint tenancies”, или като “tenancies in common”. Тези две различни вписвания обуславят и начина, по който ще се наследи имуществото от починалия съпруг/а.

Ако сте закупили къщата като “joint tenancies”, всеки от вас е собственик на цялата къща и при евентуална смърт ще придобие пълна собственост върху имота.

Ако обаче поради някаква причина сте се записали като “tenancies in common”, наследяването не става автоматично, а се прилагат правилата за наследяване от страна на всички законови наследници, между които имуществото се разделя.

Същите правила важат и ако съпрузите са имали обща банкова сметка. Наличните пари стават автоматично собственост на преживелия съпруг.

Един пример: Иван бе сключил брак с Десислава, която имаше от първия си брак 20-годишна дъщеря. Съпрузите бяха купили апартамент, който към момента на смъртта на Иван струваше £300,000, и го бяха купили като “joint tenancies”. Иван беше оставил и спестявания от £50,000.

В този случай апартаментът стана автоматично собственост на Десислава и сумата от £50,000 също отиде при нея, защото беше под £250,000.

За дъщеря й не остана нищо, тъй като нямаше завещание, което да указва различно разпределение на имуществото. В този случай се приложиха гореописаните правила за наследяване при смърт без завещание.

Правилата при наследяване на деца също се влияят от факта дали има преживял съпруг или не. Ако няма сключен брак или преживял съпруг, децата наследяват всичко от починалия си родител, който не е оставил завещание, независимо колко голямо е наследството. Ако децата са две или повече, наследеното имущество се разпределя по-равно между тях.

Ако обаче има преживял съпруг, но няма завещание, което да уреди наследството, съпругът взема всичко до £250,000 и половината от това, което остава над тази граница, като другата половина остава за децата, независимо дали са от първи брак, втори брак или са родени извънбрачно.

Ако съпрузите са се развели и от брака има деца, тогава наследници са само децата, а не разведеният, преживял съпруг/а.

Пример: Мъж се развежда с жена и купува къща. От брака си има две деца. После има връзка с друга жена и от нея има трето дете. С втората жена не живеят заедно и не сключват брак. При неговата смърт имуществото му се наследява в равни части от трите му деца.

Децата стават и пълни наследници, ако са официално осиновени. Заварените деца от предишен брак обаче не се явяват наследници, ако не са осиновени.

Децата на починалия родител имат правото да наследят автоматично неговото имущество, ако:

– са навършили 18 години,

– са сключили брак преди навършването на 18-ата си годишнина.

Внуците на починалия родител наследяват от бабите и дядовците си частта на своите родители, когато изрично завещание не е оставено.