Не бъркайте данъчните агенти на Острова с квалифицирани счетоводители

-

Ограниченията на трудовия пазар във Великобритания след 2007 година принудиха мнозинството от сънародниците ни да започнат собствен бизнес като самонаети лица (self employed) или както е познато в България – еднолични търговци/свободни професии. Тази форма на работа обаче носи със себе си своите отговорности и изисква поне минимално познаване на данъчните правила и закони на Обединеното кралство. Подаването на данъчна декларация в края на финансовата година е едно от основните задължения на самонаетото лице. Така на повечето ни сънародници им се налага за първи път в живота им да търсят съдействието на счетоводител или данъчен агент (tax agent).

Българите, започващи работа във Великобритания като самонаети лица със собствен бизнес, не предполагат, че английският данъчен закон, за разлика от българския, позволява на неквалифицирани лица да се занимават със счетоводна дейност.

Според сегашния данъчен закон, данъчен агент (tax agent) или лице, което представлява данъкоплатеца пред данъчните служби (HMRC) във връзка с подаване на данъчната му декларация като самонаето лице, може да бъде всеки, независимо дали има професионална квалификация, основно, средно или висше образование.

Тъй като българският данъчен закон не позволява на неквалифицирани лица да извършват счетоводни услуги, много от сънародниците ни в Кралството не правят разлика между счетоводител и данъчен агент. Това дава възможност на самозвани „счетоводители” да се занимават с данъчни операции. Повечето от вас познават поне един българин, който в даден момент е бил измамен или подведен от фалшив счетоводител.

Мнозинството от „разбирачи” по подаването на данъчни декларации се представят само с първо име, нямат офисен адрес или стационарен телефон. Те се срещат с клиентите си по кафенета, пъбове или ходят от къща на къща да събират от тях фактури, банкови извлечения и счетоводни такси, без да издават бележка за получени пари. Много често дори не изискват от вас документи за изтеклата данъчна година, които да удостоверяват вашите приходи и разходи.

Примамливо ниските цени на услугите им привличат учудващо много жертви, които разбират за това, когато не си получат надплатените данъци от строителна дейност (CIS ), или получат писмо от данъчните служби за разследване или кандидатстват за постоянно пребиваване (permanent residence) и имат нужда от финансов отчет, заверен от квалифициран счетоводител.

Със съгласието на клиента тези “счетоводители” правят регистрация за онлайн по-даване на данъчна декларация, без да предоставят впоследствие кодовете за достъп на самонаетото лице.

Голяма е цифрата на измамените самонаети лица през последните няколко години, като най-потърпевши са хората, работещи в строителството, които възстановяват данъци в края на таксовата година.

Не са редки и случаите, когато бивши работодатели (CIS contractors), които имат пълна лична и данъчна информация за лицата, работили за тях в строителството, подават данъчна декларация от тяхно име и незаконно присвояват надплатените им данъци.

За щастие на данъкоплатците и на квалифицираните счетоводители във Великобритания данъчните служби (HMRC) са в процес на приемане на нови правила, които ще сложат ясна граница между данъчните агенти и квалифицираните специалисти с цел намаляване на случаите на потърпевши данъкоплатци.

От април 2014 до средата на 2015 година, всички лица, представляващи данъкоплатците, трябва да се регистрират отново пред данъчните служби като посредници.

Данъчните служби ще изискат от тях пълна информация: придобита счетоводна квалификация, професионална застраховка и продължителност на професионалния им опит.

Тези посредници, които напълно отговарят на новите изисквания, ще получат от данъчните служби т.н. Unique Agent Reference (UAR). Получилите този номер ще имат пълен достъп до данъчния файл на клиентите си, включително ще имат и разплащателни пълномощия. Те ще могат да подават данъчни декларации, да упълномощават плащания, както и да оперират с информация, свързана със социалните помощи, получавани от клиента (Child Benefi t, Child\Work Tax Credit).

Повечето данъчни операции, които по сегашния закон изискват одобрение от данъчните служби, ще могат да се извършват от счетоводителя, който е упълномощен с Unique Agent Reference (UAR) без допълнителното съгласие на данъчното.

Данъчните агенти, които обаче не отговарят на новите условия и не успеят да се сдобият с UAR, ще бъдат лишени от възможността да оперират с данъчните дела на клиентите си и техните правомощия ще бъдат сведени до минимум.

Не се притеснявайте да поискате дипломата на вашия счетоводител. Не се притеснявайте да изискате неговия Unique Agent Reference, тъй като наличието на такъв номер гарантира професионализма на човека, на когото ще поверите данъчните си дела след април 2014.

Подозирайте данъчни агенти, които не изискват от вас документи, удостоверяващи вашия приход/разход .

И не на последно място, не забравяйте, че независимо кой ви представлява пред английските данъчни служби, отговорността за верността на данните, попълнени в данъчната декларация, е изцяло ваша и вие ще понесете отговорността пред английските власти, ако декларирате неверни данни.

За всеки, който е директор на компания, или работи като самонает и се нуждае от счетоводител с професионален опит, може да се обърне към нас на имейл [email protected] и телефон 077 51 001 202.

Ако не владеете английски и не разбирате от счетоводство, за да станат нещата лесно, бързо и безпроблемно е най-удобно да се използва счетоводител.

Ако нямате такъв, или пък имате счетоводител, но не сте доволни от него, сега е моментът да действате.

Можете да потърсите още сега услугите на нашата компания HELP4BG, която предлага  професионални счетоводни услуги, от лицензиран, съгласно законите в Обединеното Кралство счетоводител. Повече информация, вижте тук:  https://iskam.co.uk/accounting-services/