Обикновен и допълнителен отпуск по майчинство

-

Обикновен отпуск по майчинство.

Всички работещи жени имат право на 26-седмично майчинство. Вие имате това право, независимо от това, колко време сте работила за работодателя си. Някои жени, които са работили за работодателя си в продължение на 26 седмици преди началото на 15-тата седмица до раждането на бебето, може да имат право на по-голямо майчинство.

Преди да излезете в майчинство
Трябва да уведомите работодателя, за предпочитане писмено, преди края на 15-тата седмица до раждането на бебето:
• че сте бременна;
• за датата на термина ви;
• за датата, на която желаете да започне майчинството ви.
Ако работодателят поиска, трябва да представите медицински сертификат (MATB1), показващ датата на термина ви. Можете да вземете MATB1 от вашата акушерка или личен лекар (GP).
След като работодателят ви получи вашето известие, че желаете да излезете в майчинство, той трябва да ви пише в рамките на 28 дена и да ви съобщи датата, на която се очаква да се завърнете на работа.

Кога започва майчинството ви?
Можете да започнете вашето 26-седмично майчинство по всяко време по време на или след, 11-тата седмица до раждането на бебето. Обаче, майчинството ще започне автоматично, ако отсъствате от работа поради някаква причина, свързана с вашата бременност, от 6-тата седмица до раждането на бебето.

Кога свършва майчинството ви?
Майчинството ви ще свърши в края на 26-тата седмица, след като сте излязла в майчинство. Не е необходимо да давате на работодателя някакво известие, че се връщате на работа, освен ако не се връщате по-рано. Вие просто се връщате на работа в края на 26-тата седмица от вашето майчинство.
Ако работодателят ви откаже да ви вземе обратно на работа след майчинство, това може да се счита за уволнение и вие можете да подадете жалба за неправомерно уволнение или полова дискриминация. Ако имате нужда от помощ, се свържете с Maternity Alliance (020 7490 738; www.maternityalliance.org.uk) или Equal Opportunities Commission (0845 6015901; www.EOC.org.uk). ACAS също могат да помогнат.

Вашите договорни права по време на 26-седмичното майчинство
По време на 26-седмичното майчинство, всички ваши права (с изключение на величината на заплатата ви) по силата на трудовия договор ще се запазят, все едно още сте на работа – например, правото на платен отпуск, или правото да получите увеличение на заплатата.
Не можете да възвърнете договорните си права относно нормалната ви заплата докато сте в майчинство. Обаче, може да има клауза в договора ви, която ви дава право на платено договорно майчинство (или върху нормалната величина на заплатата ви, или върху друга величина). В противен случай, може да имате право на Statutory Maternity Pay или на Maternity Allowance.

Допълнително майчинство

Ако сте работила за един и същ работодател в продължение на най-малко 26 седмици до началото на 15-тата седмица до раждането на бебето (грубо казано, вие ще сте наета на работа за 10 месеца в денят, когато бебето се роди), вие имате право на 26 седмици допълнително майчинство. Допълнителното майчинство се прибавя към 26-седмичното обикновено майчинство, на което всички бременни работнички имат право. Това означава, че можете да получите общо 52 седмици законно майчинство.
Можете да отсъствате от работа от началото на 11-тата седмица до раждането на бебето, до 26-тата седмица от обикновеното майчинство (или до 52-та седмица). От вас зависи колко време ще оползотворите от този период. Има полезен калкулатор в уебсайта на TIGER (Tailored Interactive Guidance on Employment Rights), който ще ви помогне да пресметнете всякакво допълнително майчинство и кога то трябва да започне (www.tiger.gov.uk).
Ако имате право на допълнително майчинство, защото сте работила достатъчно дълго за вашия работодател, ще трябва да отправите същото известие като жените, които имат право на 26-седмично майчинство. Не е необходимо да отправяте допълнително известие за желанието ви да вземете допълнително майчинство.

Майчинство и продължително наемане на работа
Някои права на работното място, като правото на законно обезщетение поради уволнение, зависят от това колко дълго сте работила за съответния работодател. Продължителността на вашата работа за работодателя измерва продължителността на вашето „продължително наемане на работа”. Преди всичко е важно да имате предвид, че времето, прекарано в майчинство се включва, когато изчислявате колко време сте работила за вашия работодател.

Повече информация за правата по вашата бременност и майчинство можете да намерите в уебсайта на Equal Opportunity Commission (www.eoc.org.uk), на DTI (www.tiger.gov.uk) и на Maternity Alliance (www.maternityalliance.org.uk).

Категория: