Общински данък – Council Tax

-

Кой е задължен да го плаща и кой не
Намаления за студенти или ако живееш сам.
Различните Bands според цената на имуществото

Council Tax е система за местно данъчно облагане от местните власти. Това е данък върху домашно имущество. Общо взето, колкото по-голямо е имуществото, толкова повече данък ще бъде начислен. Някои имоти са освободени от Council Tax.

Групи за оценка
Всеки местен орган на властта има списък с всички домашни имоти в областта. Това е списък за оценка. Всеки имот се оценява и се поставя в група за оценка. За всяка група има различна сума на Council Tax. Групите за оценка са:

В Англия
А – до £40,000
В – над £40,000 до £52,000
С – над £52,000 до £68,000
D – над £68,000 до £88,000
E – над £88,000 до £120,000
F – над £129,000 до £160,000
G – над £160,000 до £320,000
H – над £320,000

В Уелс
А – до £44,000
В – над £44,000 до £65,000
С – над £65,000 до £91,000
D – над £91,000 до £123,000
E – над £123,000 до £162,000
F – над £162,000 до £223,000
G – над £223,000 до £324,000
H – над £324,000 до £424,000
I – над £424,000
За да разберете към коя група спада дадено жилище, вие можете:
• да проучите копие от списъка за оценяване;
• да погледнете в списъците за групиране на Council Tax, които се публикуват в internet от Valuation Office Agency (www.voa.gov.uk);
• предварително проверете при вашия местен орган на властта за получаването на Council Tax сметка;
• ако трябва да плащате данък, можете да намерите групата за оценка от Council Tax сметката или в промяната на списъка от съответния служител.
Копие от списъка с оценките се съхранява в главните офиси на местните власти и е свободен за обществено ползване. Местните власти могат да предлагат достъп до списъка и в другите офиси, включително и в библиотеките. Можете да разглеждате и да направите копие на списъка в офисите на местните власти или в местната служба за оценяване. Може да има малка такса.
Ако се направят промени по списъка, включително и прибавяне на ново жилище, съответния служител ще уведоми отговорното лице.

Имоти, освободени от Council Tax
Някои имоти са освободени от Council Tax. Те могат да бъдат освободени за кратък период, например, 6 месеца, или за по-дълъг период.
Имотите, които може да бъдат освободени, са:
• необитаеми имоти;
• имоти, които са в процес на основен ремонт или промени;
• конфискувани имоти;
• имот, който е върнат като собственост на mortgage (ипотечен) кредитор;
• необитаем имот, понеже човека, който е живял там в момента живее някъде другаде, защото има нужда от грижи, например, в болница (или при роднини);
• необитаем имот, понеже човека, който е живял там се е преместил, за да се грижи за някого другиго;
• имот, в който живеят само студенти – това може да бъде общежитие или жилище;
• каравана или лодка върху имот, за който се плаща Council Tax;
• имот, в който всички живущи са под 18 години;
• имот, в който всички живущи са или с голямо психическо увреждане, или са студенти, или комбинация от двете;
• “granny flat”, в който обитателя е зависим роднина на собственика на основния имот.

Кой трябва да плати?
Обикновено един човек носи отговорност за плащането на Council Tax. Никой под 18 години не може да бъде отговорен човек. Мъж и жена, които живеят заедно, ще бъдат съвместно отговорни, независимо от това, че ще има само едно име на сметката.
Обикновено, човекът, който живее в имота, ще бъде отговорния човек, но понякога собственика на имота ще бъде отговорен.
Собственика винаги ще бъде отговорен, ако:
• имота е с много обитатели, например, жилище, обитавано от много хора, които плащат наем, но никой не е отговорен за плащането на цялостния наем; или
• хората, които живеят в имота, са под 18 години; или
• хората, които живеят в имота, търсят убежище и нямат право да претендират за помощи, включително и Council Tax Benefit; или
• хората, които обитават жилището, си имат постоянни домове някъде другаде; или
• имота е дом за полагане на грижи.
Ако само един човек обитава жилището, той ще бъде отговорен. Ако обитателите са повече, се използва система, наречена йерархия на отговорността, за да се разбере кой е отговорния човек. Човекът на върха, или близо до върха, на йерархията е отговорния човек. Двама човека на една и съща позиция в йерархията ще бъдат еднакво отговорни.
Йерархията за отговорност в Англия и Уелс е:
1. жител, който обитава жилището и, който е пълен собственик (собственик и обитател);
2. жител, който обитава жилището и, който е под наем, или е обезпечен, или обезпечен shorthold наемател;
3. жител, който обитава жилището и, който е под опека, законен или защитен наемател;
4. жител, който обитава жилището и, който е притежател на разрешително (това означава, че той не е наемател, но има разрешение за обитаване на жилището);
5. всеки жител, живущ в имота, например, незаконен обитател;
6. собственик на имота, който не живее там.

Каква е сумата?
Всяка година, всеки местен орган на властта определя ставка на Council Tax за всяка група. Не всеки ще трябва да плати пълната сума по Council Tax. Съществуват три начина, по които вашия Council Tax ще бъде удържан. Те са:
• системата за удръжки за хората с физическо увреждане;
• отстъпки;
• Council Tax Benefit и повторна отстъпка за възрастни хора.

Система за удръжки за хората с физическо увреждане
Ако някой (възрастен или дете) живее в домакинство и има физическо увреждане, Council Tax сметката за имота може да бъде намалена. Намалението се постига чрез удържането на Council Tax в по-ниска оценъчна група от колкото тази, към която принадлежи имота. Например, ако имота е в група D, Council Tax сметката ще бъде изчислена за група С. Има намаление и ако имота е в група А. За да претендирате за намаление, трябва да докажете, че човек с физическо увреждане живее в имота, а и самия имот отговаря на потребностите на този човек.
Може да бъде отправена молба за подобно намаление до местните власти. Много местни органи на властта има специални формуляри. Някои ще поискат доказателства, например, писмо от лекар.

Отстъпки
Ако живее само един човек в имота, той ще получи 25% отстъпка от Council Tax сметката си. При изчисляване броя на обитателите в имота, някои хора не се имат предвид. Те се наричат игнорирани личности. Ако всеки, който живее в имота, но е игнориран, пак ще има Council Tax сметка, то ще има 50% отстъпка. Примери за игнорирани хора са:
• хора на или под 17 години;
• хора, временно живущи в имота и, които имат дом на друго място;
• някой, считан за човек със значително психическо увреждане;
• редовни студенти на образователно квалификационен курс;
• млади хора в правителствени образователни програми, програми за чиракуване, или чуждестранни асистенти;
• болнични пациенти, които живеят в болницата;
• хората, живущи в домове за полагане на грижи, частни клиники или психиатрични частни клиники, където се полагат грижи или лечение за тях;
• гледачи;
• работници, полагащи грижи;
• ученици, завършващи училища или колежи, които са на възраст под 20 години и, които напуснали училище или колеж след 30-ти април. Те може да са игнорирани до 1-ви ноември същата година, независимо от това дали започват работа;
• човек на възраст 18 години, ако някой има право на Child Benefit за него. Тук се включват ученици, завършващи училище или колеж, на доходна работа, или човек под опека от местните власти.
Даден местен орган на властта може автоматично да изпрати Council Tax сметка, която съдържа отстъпка. Отстъпката ще бъде показана на сметката.
Ако смятате, че имате право на отстъпка и сметката ви не показва, че имате право на такава, трябва колкото си може по-скоро да подадете документи до местните власти, за да получите отстъпка.
Ако в сметката ви е показано, че местните власти са ви отпуснали отстъпка, но вие смятате, че нямате право на такава, трябва да уведомите местните власти в рамките на 21 дена. Ако не го направите, на по-късен етап местните власти може да ви наложат наказание.

Домове за почивка

Второстепенните или ваканционните домове в Англия се облагат с Council Tax, но за тях има 10% или 20% отстъпка, защото никой не живее в тях. В Уелс, местните власти могат да намалят или приключат дадена отстъпка за второстепенно жилище.

Council Tax Benefit и втора отстъпка за възрастни
Човек, който е длъжен да плаща Council Tax, може да има право на Council Tax Benefit. Сумата на тази помощ ще зависи от доходите и капитала.
Ако някой, който живее с вас, не е задължен да плаща Council Tax за вашето имущество, можете да претендирате за помощ, наречена „втора отстъпка за възрастни”. Не можете да получавате втора отстъпка за възрастни и Council Tax Benefit. Ако имате право и на двете, ще получите по-голямата сума.

Как се плаща
Council Tax сметките трябва да бъдат изпратени през април. Имате право да платите на 10 вноски. Местните власти могат да приемат 2 или 4 вноски на месец. Някои могат да предложат отстъпка от сумата, ако цялата сметка се плати на веднъж, в началото на годината.

Дългове
Ако не платите дадена вноска за Council Tax в рамките на 28 дена от дължимата дата и преди това сте закъснял(а) с две вноски, вие губите правото си да плащате на вноски, и ставате отговорен(отговорна) за незабавно изплащане на цялата дължима сума. На практика, повечето местни органи на властта пак ще приемат плащане на вноски.
Когато не платите дадена вноска за Council Tax в рамките на 28 дена от дължимата дата, местния орган на властта може да се обърне към съда на магистратите, за да издадат съдебна призовка за неизплатени дългове. Ако те не са изплатени до датата на издаване на съдебната призовка, органа на властта може да помоли съда да издаде заповед за подвеждане под отговорност.
Заповедта за подвеждане под отговорност позволява на даден местен орган на властта да направи уговорки задълженията да бъдат изплатени чрез удръжки от Income Support, Jobseeker’s Allowance или заплати, или чрез съдия изпълнител да се конфискуват лични стоки на стойност дължимата сума.

Жалби

Жалбите могат да бъдат отправени относно множество въпроси, касаещи Council Tax. Една жалба може да бъде отправени или към службата по оценяването, или към местните власти, в зависимост от това за какво става въпрос.
Жалбите могат да бъдат отправени до службата по оценяването относно:
• независимо от това дали имота е в списъка за оценяване;
• към коя група за оценка принадлежи имота;
• каква част от даден имат е за домашни потреби, ако става въпрос за имот, който е от части за домашно и бизнес ползване.
Жалбите могат да бъдат отправени до местните власти относно:
• независимо от това дали някой носи отговорност – тук се включва и някой, който е съвместно отговорен, защото има двама или повече отговорни човека на една и съща позиция ат йерархията, или защото става въпрос за партньор от двойка;
• независимо от това дали имота е освободен от данък;
• независимо от това дали има отстъпка;
• независимо от това дали важи системата за отстъпки за хората с физическо увреждане.
Жалбите не могат да бъдат отправени относно нивото на Council Tax или групата за оценяване в областта.
Можете да обжалвате решение на службата по оценяването, ако сте:
• собственик на имота;
• отговорен човек, включително и човек, който носи съвместна отговорност – има специални правила относно това кога един отговорен човек може да обжалва групата за оценка на дадено жилище;
• човекът, който би бил отговорен ако имота не беше освободен;
• местните власти.
Следните хора могат да обжалват решение на местните власти:
• отговорен човек, включително и човек със съвместна отговорност;
• пострадал човек. Това е човекът, който директно е засегнат от решението, например, администратор на имота на човек, който е умрял.
Хората, които желаят да обжалват, трябва да са се нанесли в имота в продължение на по-малко от 6 месеца преди датата на жалбата, или да са в нов имот, който наскоро е бил прибавен към списъка за оценяване.

Жалби за промяна на групата за оценка на дадено жилище
Списъкът за оценяване може да бъде променен за преместване на дадено жилище в различна група за оценяване, ако:
• е допусната грешка при попълването на списъка; или
• жилището е оценено неправилно – например, понеже съответния служител не е бил запознат с вътрешните характеристики на жилището, което е намалило оценката му; или
• процентът на домашно ползване на жилище, което е частично предназначено за домашно и бизнес ползване, се е намалил или увеличил, или жилището е напълно за домашно, или бизнес, ползване;
• направени са промени по жилището, които са намалили неговата стойност;
• направени са промени по жилището, които са увеличили неговата стойност и в последствие жилището е било продадено.
Има специални правила относно това кога даден отговорен човек може да обжалва групата за оценка, в който дадено жилище е било поставено.
Ако отговорния за дадено жилище човек се смени, новия отговорник ще има 6 месеца на разположение, за да направи предложение за промяна на групата. Така че, например, ако станете отговорен човек на 13.07.2005г., ще имате 6 месеца от тази дата, за да направите предложение за смяна на групата. Това се случва при условие че предложението ви вече не е било разглеждано или отхвърлено от трибунала по оценяването или Върховния съд.
Ако дадено жилище наскоро е било прибавено към списъка за оценяване, отговорния човек има на разположение 6 месеца от датата на поемане на отговорност, за да направи предложение за промяна на списъка. На практика това означава 6 месеца от датата на вписване на жилището в списъка за оценяване.

Подаване на жалба до службата по оценяване
За да подадете жалба, трябва предварително да направите предложение до службата по оценяване, като посочите кое трябва да бъде променено и защо. Ако службата по оценяването не се съгласи с промените, предложението автоматично се превръща в жалба и се разглежда от трибунала по оценяването.
Имотите могат да бъдат поставени в различна група единствено при определени обстоятелства, например, ако нещо значително е променило стойността на имота.

Подаване на жалба до местните власти
Първият стадий на подаване на жалба до местните власти е подаването на писмена жалба относно проблема. Ако местните власти не разрешат проблема, може да бъде направена жалба до трибунала по оценяването.

Трибунал по оценяването
При всички случаи, трибунала ще разгледа информацията за всеки отделен случай и ще реши какво трябва да се направи. Той може да се произнесе въз основа на писмени презентации или може да покани всички участници на среща, за да могат да представят доказателствата си.

Особени обстоятелства
Трябва да се запомнят определени въпроси при следните обстоятелства:
• ако живеете постоянно в хотел – не сте длъжен(длъжна) да плащате Council Tax за имота, въпреки че в таксата на хотела ще бъде включена сума за изплащането на Council Tax;
• ако имате повече от един дом – най-вероятно ще плащате намален Council Tax за второто си жилище (ако никой не живее там) и Council Tax в пълен размер за основното си жилище;
• ако притежавате каравани или подвижни жилища – ако живеете постоянно в каравана или подвижно жилище ще плащате Council Tax. Хората, които си имат определена каравана за почивка, ще плащат бизнес тарифа. Караваните, които се съхраняват в дома ви, не са обект на Council Tax или бизнес тарифа;
• ако сте редовен студент висше образование – ще трябва да плащате Council Tax ако сте човека, отговорен за имота. Все пак, ако всички обитатели на жилището са студенти, не се плаща Council Tax, а ако някои от жителите са студенти, Council Tax може да бъда намален.

Категория: