Основни разлики в дейността на едноличен търговец или партньорство и на компании с директор/акционер във Великобритания

-

В това ръководство са разгледани основните разлики между стопанската дейност, извършвана от едноличен търговец или от партньорство и компания, управлявана от директор/акционер.

Това сравнение е предназначено за хората с бизнес в областта на производството и продажбата на стоки и предлагащите услуги. Много от точките, които са обобщени тук, не са уместни, ако искате да сравнявате лица или компании, управляващи инвестиционни фирми.

Накратко:

  •         Дружеството с ограничена отговорност (limited liability company) е отделно юридическо лице спрямо неговите акционери и директори.
  •         По принцип, директор на фирма не може лесно да бъде лично подведен под отговорност за действията на дружеството, освен ако има доказателства за измами (включително данъчни), непредумишлено убийство, или в случай че директорът е съвместен нарушител (например, когато директорът и компанията носят еднаква отговорност за действията си), както и в някои други случаи.
  •         Едноличният търговец ще бъде държан лично отговорен по отношение на всички неизплатени дългове, ако едноличното търговско дружество фалира.
  •         Може да се застраховате срещу дългове, като се препоръчва много внимателно да прочетете дребния шрифт на всяка застрахователната полица
  •         След като започнете да наемате хора или разширите дейността си, ползата от отделната правна отговорност нараства.
  •         Управляването на бизнес чрез дружество с ограничена отговорност ( limited company) изглежда по-впечатляващо: просто изглеждате като по-голяма организация.
  •         Ако работите с друго лице, можете да управлявате бизнеса си в партньорство чрез партньорство с ограничена отговорност (Limited liability partnership / LLP), за да се предпазите от лична отговорност.
  •         Партньорите пак могат да останат съвместно отговорни за определени действия на партньорството с ограничена отговорност (Limited liability partnership) и това може да доведе до личен фалит.
Едноличен търговец или съдружиеДружество с ограничена отговорност: вие сте директор и акционер
Вие сте бизнесътБизнесът е отделно юридическо лице
Вие сте собственикътВие сте акционер; държите целия или част от акционерния капитал на дружеството
Вие сте управителят или собственикътВие работите в компанията в качеството си на служител или директор (секретарят също се води служител)
В случай че възникне съдебен спор, вие ще бъдете съдени лично, освен ако нямате подходяща застраховка, напр. застраховка отговорност за продукти и услуги, застраховка за професионална отговорност, застраховка отговорност на работодателя и др.В случай че възникне правен спор, искът ще бъде предявен към компанията, с изключение на случаите, когато има подходяща застраховка. Изключително трудно е, а и рядко срещано при британското законодателство някой да съди лично директор на фирма заради неправомерните действия на самата фирма. Съществуват изключения, при които „корпоративната завеса“ може да бъде пробита и директорът може да бъде лично отговорен, например: ·         в общото право, където директорът е извършил измама ·         когато директорът е извършил определени престъпления, като например корпоративно убийство или е нарушил закони за здравословни и безопасни условия на труд, екологични закони, фирмени актове и правила за регистрация ·         при данъчното облагане, в случаи на измама от страна на директорите и за наказания за съзнателно укриване, и престъпления от главни счетоводители на големи компании.
Състояние на заетост: ·         Работите като самонаети; не може да сте служители на самите себе си ·         От април 2014 г. членовете на дружество с ограничена отговорност(Limited Liability Partnership), които са на фиксирана печалба/ без рискови споразумения, могат автоматично да бъдат класифицирани като служители, според предложените разпоредби против избягване на данъци.Състояние на заетост: ·         Директорът е длъжностно лице, това обаче не ви прави автоматично служител в смисъла на трудово законодателство. ·         За целите на данък общ доход и националните осигуровки, длъжностните лица в дружеството, се смятат за служители.
Данък върху доходите: ·         Дружеството плаща корпоративен данък върху облагаемата печалба. Данъчните ставки на компанията са по-ниски, в сравнение с по-високите ставки на данък общ доход. ·         Доходите на служителите и длъжностните лица подлежат на удръжки – данък общ доход и национални осигуровки върху заплатите. Много от допълнителните придобивки също подлежат на облагане с данък общ доход. ·         Акционерите подлежат на облагане с данък на доходите от дивиденти и някои видове дистрибуция (например дисквалифицираща покупка на собствени акции / капиталови намаления, попадащи в обхвата на транзакциите на ценни книжа), извършени от техните дружества. В тези случаи, доходи до £5,000 не подлежат на данъчно облагане. ·         Когато се прилагат разпоредбите на IR35 и на Компанията за управлявани услуги (Managed Service Company*), фирмата трябва да приспадне данък общ доход и осигурителни вноски от приходите си.
Загуби: ·         Можете да компенсирате търговските си загуби с други ваши приходи. ·         От 2013/14 г. има ограничение за размера на облекчението, за което можете да претендирате за загуби и лихвени плащанияЗагуби: ·         Компанията може да компенсира своите търговски загуби с другите си доходи, но не и чрез доходите ви (на директора) като физическо лице
Извличане на печалби: ·         Можете да теглите пари от бизнеса, без това да окаже ефект върху данъците.Извличане на печалби: Вие подлежите на данъчно облагане върху: ·         Всички приходи, изтеглени от дружеството. Ако става дума за разпределени суми, те се облагат като дивидент. Ако става дума за спечелени суми, те подлежат на удръжки за данък общ доход, както и за вноски за национални осигуровки. ·         Повечето допълнителни облаги, които работодателят предоставя на вас и семейството ви, освен заплатата, подлежат на данъчно облагане (тук важат и изключенията, при които е възможно освобождаване от данъци) ·         Акции или ценни книжа в дружеството, които ви се предоставят на по-малка от пазарната стойност.
Заеми: ·         Можете свободно да заемате от банковата бизнес сметка, това е ваша сметка. ·         Ако вашето бизнес банкиране е в овърдрафт поради размера на средствата, които сте изтеглили лично, данъчните облекчения за банкови такси и лихви ще бъдат пропорционално ограничени.Заеми: Вземането на заем от директори е разрешено. Ограниченията са определени от Закона за дружествата от 2006 г., но има и данъчни разходи: ·         Компаниите ще плащат данък в размер на 32,5%, ако се заемат от компанията след 5 април 2016 г. и не изплатят кредита в рамките на девет месеца след края на годината. ·         Таксата беше 25% за кредити, взети преди 5 април 2016 година. ·         Ако заемът е безлихвен, за директора ще има данъчна такса въз основа на благоприятния лихвен процент на заема.
Пенсии: ·         Можете да имате само персонална пенсия.Пенсии: ·         Схемите на фирмите могат да бъдат далеч по-щедри по отношение на обезщетенията и ограниченията от личните пенсии. ·         SIP или SAS, или някоя друга, неодобрена официално схема за инвестиране на пенсионни вноски може да се използва за съхраняване на активи, използвани в дружеството, и може да предлага по-голяма гъвкавост при получаване на заеми. ·         От вас се изисква да помислите за пенсионни договорености за служители
Несъстоятелност: ·         Ако бизнесът се провали, ще бъдете лично (или съвместно с партньорите си) отговорни за задълженията си. Може да фалирате.Несъстоятелност: ·         Ако компанията фалира или бъде закрита, вашата отговорност е ограничена до неплатената сума от вашите акции (ако има такива), освен ако не сте обезпечили заемите на дружеството с лична гаранция (което често се изисква от банките). ·         Като директор можете да носите лична отговорност, ако продължите да търгувате, докато вашата фирма е в несъстоятелност и това доведе до финансови загуби за кредиторите. Това може да доведе до ваш личен банкрут.
Счетоводство: ·         Няма изисквания за поддържането на счетоводство за данъчни цели. Може обаче да се окаже трудно за вас да управлявате бизнеса си, да събирате дългове и да пресмятате печалби, без да имате счетоводен отчет. ·         Може да избирате между касова отчетност или конвенционално счетоводство. ·         При дружество с ограничена отговорност, трябва да подготвите счетоводни отчети, които да подадете в  официалния правителствен регистър на компаниите във Великобритания (Companies House). При партньорствата и едноличните търговци няма такова изискване. ·         Може да се нуждаете от годишни счетоводни отчети, за да попълните вашата лична данъчна декларация, която включва раздел за счетоводния баланс. ·         Малките бизнеси могат да използват най-основен (три реда) формат за бизнес, при който се търгува под прага на ДДС. ·         Вашите счетоводни отчети не се предоставят на Агенция „Приходи и митници“ (HMRC), освен ако сте обект на разследване. ·         Вашата облагаема печалба при данъчната самооценка трябва да бъде изготвена в съответствие с общоприетите счетоводни практики (Generally Accepted Accounting Practice – GAAP) за данъчни цели, освен ако не сте на касова отчетност.Счетоводство: ·         Трябва да изготвите годишни счетоводни отчети съгласно разпоредбите на Закона за дружествата, които могат да бъдат съкратени и изпратени в официалния правителствен регистър на компаниите във Великобритания (Companies House). ·         Агенция „Приходи и митници“ (HM Revenue & Customs – HMRC) изискват пълни отчети за корпоративния данък, които трябва да бъдат изпратени онлайн в iXBRL (https://www.xbrl.org/the-standard/what/ixbrl/) ·         Счетоводните отчети (доклади) трябва да се изготвят в съответствие със счетоводните стандарти.
Продажба на бизнеса: Когато се продават бизнеса или активите, използвани в него, лично се облагате с данък върху печалбата съгласно правилата за данък върху върху прираста на капитала (Capital Gains Tax – CGT). ·         Освобождаването от участие в бизнес или отчуждаването на бизнес активи може да се ползва от облекчение на данък печалба по Entrepreneur’s Relief (https://www.gov.uk/entrepreneurs-relief).Продажба на бизнеса: Когато се продават бизнеса или използваните в него активи, за акционерите се прилагат двойни данъчни задължения. Дружеството плаща корпоративен данък върху всяка печалба, която реализира при освобождаването. Акционерите се облагат с данък върху разпределението на приходите. ·         Често е по-ефективно да се продават акциите в дадено дружество, отколкото неговата търговска или стопанска дейност или отделни активи. ·         Акциите на компанията могат да бъдат дарени. ·         Ако притежавате повече от 5% от търговско дружество, освобождаването с печалби до 10 млн. паунда може да се ползва за облекчение на данък печалба по Entrepreneur’s Relief (https://www.gov.uk/entrepreneurs-relief)
Смърт: ·         Ако с вас се случи най-лошото, бизнесът ви спира. Можете да предадете целия си бизнес или част от него на следващото поколение (на вашите наследници). ·         Ако управлявате бизнеса си в партньорство можете да прехвърлите своя дял. ·         Облекченията за бизнес имоти (Business Property Relief – BPR) ще се прилагат за данъчното облагане при наследяване (Inheritance Tax – IHT / данък наследство – данък върху собствеността (имущество, пари и вещи) на някой, който е починал), ако бизнесът отговаря на условията на търговията.Смърт: ·         Когато умрете компанията продължава да съществува: тя е отделно юридическо лице. ·         Акциите на компанията ще отговарят на условията за облекчения при бизнес имоти за целите на данък наследство (IHT), при условие, че фирмата се занимава с търговия и нейните дейности не са изцяло инвестиционни. ·         Няма облекчение по IHT за дължимите заеми на директорите. ·         Активи, които се държат извън бизнеса отговарят на изискванията за 50% облекчение за бизнес имоти (Business Property Relief – BPR).
Плащате сами на себе си: ·         Можете да теглите всякаква сума от печалбата, но тя не се класифицира като възнаграждение, тъй като не сте служител. ·         Изплащането на възнаграждение на съпруг/а или членове на семейството трябва да бъде обосновано от търговска гледна точка, за да бъде допустимо за данъчни цели.Плащате сами на себе си: ·         Няма ограничение за размера на вашата заплата, но тя е предмет на плащане на данък общ доход на всяка заплата чрез PAYE (pay-as-you-earn) – и плащане на национални осигурителни вноски. ·         Изплащането на възнаграждение на съпруг/а или членове на семейството трябва да бъде обосновано от търговска гледна точка, за да бъде допустимо за данъчни цели. ·         Ако договорите ви попадат в режима IR35 или фирмата е управлявана компания за услуги, то удръжките по данък общ доход на всяка заплата и   на национални осигурителни вноски ще се прилагат към дохода.
Разходи като цяло: ·         Можете да получите данъчни облекчения за разходи, направени изцяло и единствено за целите на търговията. ·         Ако можете да определите част от разходите, свързани с бизнеса, можете да използвате тази част срещу данъка. ·         Трябва да се направи данъчна корекция и отново да се добави делът на всеки разход, който се отнася до „лично ползване“. ·         Най-често личното ползване ще бъде по отношение на използването на телефон или енергия, консумацията на стоки и разходи за поддръжка на превозни средства.Разходи като цяло: ·         Компанията получава данъчни облекчения върху разходите, ако те са направени изцяло и единствено за целите на търговията. ·         Ако директор направи лични разходи за сметка на дружеството, те могат да бъдат третирани като доходи, ако той е акционер сумите се третират като плащания.
Автомобили и гориво: ·         Едноличен търговец или партньор може да претендира за капиталови квоти на автомобила, което не разрешава лична употреба на превозното средство. ·         Автомобилите с ниски емисии могат да бъдат ефективни по отношение на данъците за членовете на семейството, които са на работна заплата. ·         Не се правят корекции за облекчения за гориво за вас като едноличен търговец, а просто отхвърляте част от разходите си за гориво във връзка с личната употреба.Автомобили и гориво: ·         Дружеството получава пълни капиталови квоти за автомобили, независимо от личната употреба на служителите. ·         Автомобилите могат да бъдат скъпи като обезщетения в натура, но това зависи от продажната цена и емисиите на CO2 на автомобила. ·         Може би е по-добре да управлявате собствен автомобил, а компанията може да възстанови разходите си, използвайки тарифите на оторизирани норми за пробег (Authorized Mileage rates) на Агенция „Приходи и митници“ (HMRC). ·         Автомобилите с ниски емисии могат да доведат до данъчни облекчения за членовете на семейството, които са на трудов договор. ·         Не е данъчно ефективно да се предоставя гориво за лично ползване на водачите на фирмени автомобили, работодателите имат право да възстановят разходите на шофьорите на фирмени автомобили за бизнес употреба, но трябва да използват специални консултантски тарифи за работодатели.
Мобилни телефони: ·         Мобилните телефони ще бъдат обект на лична употреба, така че може да очаквате възстановяване на данъци в данъчната ви декларация.Мобилни телефони: ·         Могат да се предоставят мобилни телефони, ако договорът е на името на дружеството, без такса. ·         Само един на домакинство.
Компютри: ·         Можете да получите облекчения за закупуването на компютър. Връщането на надбавки ще се прилага, ако има значително лично ползване.Компютри: ·         Ако се нуждаете от компютър, за да изпълнявате ролята си, вашата компания може да ви осигури такъв без това да има данъчни последици.
Данъчни облекчения и стимули: ·         Не се прилагат за самостоятелно заети лицаДанъчни облекчения и стимули: ·         Много различни помощи и стимули за наемане на работа могат да бъдат предоставени без данъчно облагане (дружеството ще получи данъчно облекчение върху разходите за предоставяне на такива).
Работа от вкъщи: ·         Вие ще бъдете в състояние да поискате приспадане на лихви по ипотеки, такси и разходи за осветление и отопление, ако имате офис у дома.Работа от вкъщи: ·         Можете да поискате 4 лири на седмица без разписки за домашни разходи. ·         Друга възможност е фирмата да ви възстанови разходите за светлина и топлина, но не и такива като ипотечен лихвен процент или данък върху общинския бюджет.
Плащане на наем за ползване на дом: ·         Едноличен търговец не може да начислява наем на себе си.Плащане на наем за ползване на дом: ·         Директор може да уреди лиценз между вас и вашата компания, за наемането на офис (или друго място) във вашия дом или стопански постройки. Това ще ви позволи да възстановите част от ипотечните лихви и общинския данък. ·         Ще трябва да декларирате това като доход и да подготвите сметки за отдаване под наем, както за целите на данъчната самооценка.

* В Обединеното кралство се е развила една форма на фирмена структура, известна като компания за управлявани услуги (Managed Service Company – MSC). Произлизаща до голяма степен от законодателството за данъчно облагане  IR35 от 1999 г., влязло в сила през 2000 г., тази форма на корпоративна структура поставя работниците и изпълнителите обикновено в група от пет до осем души като акционери в дружество с ограничена отговорност, притежавано и управлявано от доставчика на услуги. Понякога работниците ще бъдат назначавани като директори, но те винаги са акционери. Като акционери те могат да получават минимални заплати и салдото на доходите като дивиденти. Обикновено доставчикът на услуги ще изпълнява административните и фирмените задължения на секретаря и предлага основни данъчни консултации.

Категория: