От 16 февруари 2019 г. на територията на ЕС се премахва изискването за апостил

-

От 16 февруари 2019 г., влиза в сила Регламент 2016/1191, който  има за цел да облекчи движението на хора и административната тежест на гражданите на територията на ЕС, във връзка с размяна на документи и техните заверени копия. Регламентът гласи, че официални, издадени от органите на една държава от ЕС, трябва да бъдат приети като автентични от органите на друга държава от ЕС, без да е необходимо удостоверяване на автентичността на документа (т.нар. апостил). Освен това се опростява процедурата за заверяване на копия и преводи на официални документи в случаите, когато те се изискват от органите на приемащата държава от ЕС.

Както и досега, заверен превод, извършен от квалифицирано за целта лице съгласно правото на държава членка, се приема във всички държави членки.

Регламентът засяга и размяната на многоезичните удостоверения и електронните техни копия, като всяка държава ще има правото да уважи или не даден документ от този вид. За да бъдат уважавани гореспоменатите документи,  те трябва да  съдържат печат и подпис от съответната служба, а за електронните копия, да бъдат изпращани от служебен имейл на държавната институция чрез платформа на ЕС, която ще заработи специално за случая.

Какво представляват многоезичните удостоверения?

Многоезичните удостоверения са формуляри, въвеждани в държавните учреждения и ще бъдат попълвани и заверявани с подпис и печат от съответното държавно учреждение. Целта е на гражданите на ЕС да се гарантира свободното придвижване на хора и опростена система за придвижване на документи без допълнително наложени затруднения. Тези удостоверения ще бъдат издавани, за да удостоверят факти, свързани с  гражданското състояние като:

 • Раждане,
 • Живот,
 • Смърт,
 • Име,
 • Брак,
 • брачна дееспособност,
 • регистрирано партньорство,
 • дееспособност за сключване на регистрирано партньорство,
 • положение на регистрирано партньорство,
 • местоживеене и/или местопребиваване,
 • чисто съдебно минало в държавата членка, чийто гражданин е съответното лице.

Тези многоезични удостоверения, ще могат бъдат изпращани и ползвани по електронен път, чрез специална платформа на ЕС, която ще бъде подсигурена с подходяща защита.

Регламентът не урежда въпроса дали документите се признават от държавата, в която те се представят, тъй както този въпрос понастоящем се урежда от националното право. Въпреки това при прилагането на националното си право държавите от ЕС трябва да спазват правото на Съюза, включително практиката на Съда на Европейския съюз относно свободното движение на гражданите в рамките на Европейския съюз.

Въпреки това Конвенцията за Апостила  продължава да  е в сила и документите, които са заверени с апостил продължават да важат, а също така в частни случаи, например доказване на собственост, институциите могат да изискат документите да бъдат надлежно заверени.

Категории: