Полагаем отпуск и възнаграждение – какво казват британските закони?

-

Правото на отпуск се полага на всеки работник по закон и е най-защитеното от трудовите му права. Законът прави разлика между назначените на трудов договор служители (employees) и самонаетите лица (selfemployed), като на последните по закон не им се полага платен отпуск. Това е въпрос, който те сами уреждат в зависимост от типа си на работа.

Във Великобритания е утвърдено едно лесно правило, с което се изчисляват и разпределят почивните дни. Установен е общоприет коефициент от 5.6 седмици, който е периодът на платен отпуск, отнасящ се за всички служители на трудов договор. Оттук се правят последващите изчисления в зависимост от пълнотата на работната седмица:

– Ако работникът е назначен на пълна работна седмица от 5 дни, той има правото на 28 дни платен отпуск (5 дни х 5.6 седмици).

– Ако работникът е назначен на непълна работна седмица (part time), той също има право на платен отпуск, макар че в този случай полагаемите му се дни са по-малко от тези при пълна работна седмица. Например, лице, което работи 3 дни в седмицата, ще има правото на 3 дни х 5.6 седмици, т.е. 16.8 дни платен отпуск.

Основни права на работника при вземане на отпуск

– Заплащането му да продължи като при нормална работна седмица.

– Да запази за по-късно правото си на неизползван отпуск поради майчинство, бащинство или осиновяване на дете.

– Да запази за по-късно правото си на неизползван отпуск поради болнични.

– Да използва по време на болничните си и платения си годишен отпуск.

Ограничение на отпуска (лимит на дните)

По закон лицето, назначено на договор, има правото на максимум 28 дни платен отпуск, т.е. лице, което работи 6 дни в седмицата има правото на 28 дни, а не на 33.6 дни.

Законът важи и в обратния случай. Например, ако трудовият ви договор казва, че можете да вземете само 10 дни платен отпуск, а вие работите 5 дни в седмицата, по закон имате право на 28 почивни дни и работодателят не може да ви откаже това право.

Допълнителен отпуск (повече от 28 дни годишно)

Работодателят може да реши да предостави на работника допълнителни почивни дни, като в този случай той не е длъжен да се съобразява с изчисленията според закона или останалите изисквания, но може да постави определени условия, едно от които е, например, работникът да има минимум една година завършен трудов стаж, преди да има правото на допълнителни почивни дни.

Какво казва законът за самонаетите лица (self-employed)?

Самонаетите лица, не са покрити от закона, с изключение на случаите, когато определени лица, които на пръв поглед приличат на самонаети (например, подизпълнители), в действителност се явяват служители, тъй като имат договор да извършват лично дадена работа. Показател за това е, когато лицето има сключен договор със своя работодател.

Права при ползване на отпуск

Законът дава на служителите правото на минимум 5.6 седмици платен годишен отпуск или максимум 28 дни, в което влизат и официалните празници.

– Работодателите могат да дадат на служителите си повече отпуск от законовия минимум.

– Служителите имат правото да ползват отпуск от първия си работен ден.

– Възнаграждението за нови служители се изчислява като 1/12 от сумата по закон.

– Годината за ползване на отпуск може да бъде установена със съответно споразумение (трудов договор, колективен договор с признат профсъюз или споразумение със служителите). Ако то липсва, годината започва да тече от първия работен ден на служителя и обхваща периода до същата дата на следващата година. Отпускът от 5.6 седмици трябва да бъде използван в този период, защото в противен случай не се натрупва, а изгаря. В някои случаи обаче съществува възможност допълнителен отпуск (надхвърлящ срока на законния) да се прехвърля в следващата година, ако има специално споразумение.

– Служителите, които не са могли да използват годишния си отпуск, защото са в болнични, също ще имат право да прехвърлят поне четири седмици отпуск от предишната година в следващата (по силата на съдебно- то решение по делото Sood Enterprises Ltd v Healy, 2013).

– Ако даден служител е използвал по-малко дни отпуск от полагаемото, останалите неизползвани дни трябва да му бъдат платени.

– Ако даден служител е използвал повече дни от полагаемия му се отпуск, той може да сключи споразумение с работодателя си възнаграждението за надвзетите дни да му бъде приспаднато от месечните заплати.

В случаите на банкови празници и други официални празници

Работникът няма правото автоматично да ползва тези официални празници като платени или неплатени почивни дни, тъй като това зависи от указаното в договора му. В трудовите договори изрично се споменава каква е възможността за ползването на отпуск по отношение на тези празници.

Ако това не е разрешено, има няколко варианта. Вашият работодател може да изиска от вас следното:

–          да работите по време на банков празник или друг официален празник,

–          да ви даде почивен ден на този ден, без обаче да ви го плати (в този случай, обаче, си запазвате правото да си вземете в бъдеще пълния платен отпуск),

–          да ви даде почивен ден по време на банков празник или друг официален празник и да ви плати деня (в този случай въпросните дни ще ви се приспаднат от полагаемия ви се отпуск),

–          възможна е и комбинация от тези варианти – например, ако работите 5 дни в седмицата и имате право на 28 дни платен отпуск, при условие, че официалните празници и банковите празници са 8 дни, ще ви останат 20 дни, които вие можете да вземете по ваша преценка.

В работния ви договор може да е указано, че публичните празници ви се полагат допълнително и отделно от вашия отпуск и дали те ще ви бъдат платени или не.

Има специални правила за договорите на лица, които работят в по-големите магазини (над 26 кв.м) и те постановяват, че задължително трябва да имате почивен ден на Коледа, независимо какъв ден от седмицата се пада този ден.

Как да намерите информация в договора ви за полагаемите почивни дни, отпуски и официални празници?

Ако сте работник на трудов договор (employee), в рамките на един месец от започването ви на работа, работодателят трябва да ви даде писмени указания, наречени „Terms and Conditions”, в които са посочени всички подробности по отношение на полагаемите ви се почивки и отпуски и начините за изчисляване на плащанията по тях. Ако този документ не ви бъде връчен до два месеца, то работодателят ви е в нарушение и можете да се консултирате с адвокат или Citizens Advice Bureau.

Категория: