Правата на българите за жилищно настаняване в Обединеното кралство, когато се третират като „бездомни“

-

Кои лица се считат „бездомни“ – лица, нямащи къде да отседнат или такива, които ще изгубят жилището си в следващите 28 дни.

Правата на Българите да кандидатстват за жилище в UK зависят главно от статута, който имат в Обединеното кралство.
В общия случай има основни критерии, на които трябва да отговарят:
– Да са живели в UK две години ( „habitual residence test“) и
– да имат статут, който им позволява да кандидатстват за помощ в случай, че изпаднат в графата „бездомни“ (съществуват и различни изключения)
– Да упражняват правата си на “Residence” според европейското право

Според правата които имат, българите могат да се разделят на няколко групи:
1. Студенти (живееещи в Обединеното кралсто) – имат право да получат помощ , ако изпаднат в ситуация на „бездомни“.
2. Самонаети лица – могат да кандидатсват за помощ , ако станат „бездомни“.
• Ако са останали без работа поради заболяване и/или инцидент, горепосоченото право не се променя
3. Работещи на трудов договор – имат право на помощ, ако са „бездомни“ дори да са пребивавали в Обединеното кралство по-малко от година. Това се отнася и за членовете на семейството.
4. Търсещи работа – нямат право на помощ, ако са „бездомни“, освен в изключителни случаи
5. Самоиздържащи се лица – нямат право на помощ при изпадане в ситуация, в която биха били класифицирани като „бездомни“ (има изключения)
Според закона, общината има задължение да помогне на лица, които са „бездомни“, освен ако лицата умишлено са допринесли да останат без жилище. В тези случаи общината има право да откаже в определени случаи съдействие. Кандидатстването е по местоживеене.

Ако лицето изпадне в ситуация на „бездомност“, но не в общината, в която приемуществено е живяло, общината, в която кандидатства, може да изпрати документите за разглеждане в друга община, ако връзките на лицето с нея са по-силни. (тестът е с оглед дълготрайното местожителство на лицето или други фактори)
Определени категории лица имат приемущество при кандидатстване, като „бездомни“. Такива са:
• Бременни и членове на семейството, включително и лица, с които бременната живее без сключен брак.
• Лица, които кърмят до 9 месеца от раждането на детето
• Лица, които са уязвими поради възраст, умствено заболяване, недъгави или с определени физически увреждания или други специфични случаи, заедно с членовете на семействата им
• Лица изпаднали в категорията „бездомен“ поради пожар, наводнение или друго бедствие
• 16-17 годишни във всички случаи, освен ако общината има други задължения към тях според други закони
• 21 годишни, на които е предоставяно жилище от общината на друго основание и това обитаване е прекратено
• Лица, които са служили в армията и са уязвими поради различни причини
Задължения на общината, когато се кандидатства в качеството на бездомен:

  1. Да разследват незабавно и да предостави времено жилище.
  2. Да предостави съвет и помощ.
  3. Да предостави жилище според нуждите на кандидатстващия.

Задължението на общината се прекратява с предоставянето на отказ на кандидатстващия, дори да е поискано преразглеждане на първоначалното решение

Преди да предостави жилище, общината има право да разследва и установи дали:

• имате право да кандидатствате и дали спадате в тази категория лица, която е различна от кандидатстване за общинско жилище в общия случай. Разследването може да включва различни действия от общината за установяване на фактите и/или предотвратяване на лицата да изпаднат в тази ситуация (Пример: преговори с наемодателя и др.)
• Дали не сте изпаднали в категорията на „бездомен“ умишлено
• Дали спадат на приемуществено нуждаещи се лица
След установяването на горепосочените факти (тежеста на доказване лежи върху общината), общината има задължението да предостави на лицето официален документ за жилишната политика на общината и какви жилища са на разположение. Могат да се договорят и жилища от частни лица, наемът на които следва да се заплати от общината, както и квартири“Bed and breakfast”. Нуждите на лицето и членовете на семейството му трябва да отговарят на определени условия за настаняване.
Кандидатстване и необходими документи:
• Кои лица имат право да кандидатстват – нуждаещи се, други лица, определени в закона (адвокати, социални работници и др.)
• Може да се кандидатства във всяка община през работно време. Извън работно време общината е задължена да предостави телефон за съвет и връзка.
• При кандидатстване, общинските служители трябва да дадат следната информация на апликанта или неговия представител:

  1. Процедурата, която трябва да се следва,
  2. Време за взимане на решение,
  3. Достъп до преводач ако лицето не говори добре английски.

При кандидатстване лицето трябва да предостави цялата информация, която има във връзка с кандидатстването, както и предоставя информация за всякаква промяна на обстоятелствата преди получаване на окончателното решение. Общината трябва да бъде уведомена, ако лицето е кандидатствало в друга община. Даването умишлено на невярна информация е престъпление и може да доведе до криминално преследване и/или автоматичен отказ при кандидатстване.
Препоръчителното време за отговор от Общината е 33 работни дни. Ако общината иска да прехвърли случая на друга община, тя трябва да уведоми писмено кандидатстващия и да посочи причините за действието си. Ако Общината се произнесе отрицателно, трябва да го направи писмено, да посочи начините за преразглеждане и времето, през което може да се иска преразглеждане.
Права за преразглеждане на решенията на общината. Условия (решения с които се отказва, дават неподходящи жилища, прехвърля се преписката на друга община)
1. Право на преразглеждане на отказа – в 21 дневен срок от уведомяването за решението. Преразглеждащия орган трябва да държи сметка за всички факти преди взимане на решението, дори ако доказателствата за това са предоставени след вземането на решението. Общината е задължена да вземе предвид и факти, настъпили след взимането на решението, които имат значение за конкретния случай.

Обжалването е писмено, но при определени условия, ако първоначалното решение е взето поради пропуски, дължащи се на кандидатстващия, трябва да се насрочи устно изслушване.

Времето за взимане на решение е между 8-12 седмици в различните случаи. Общината трябва да уведоми за окончателното си решението писмено.
2. Право да се обжалва решението в “County Court” – имат право да обжалват лица, които не са доволни от решението на общината или на които не е съобщено за решението във срок. Срокът за обжалване е 21 дни от съобщаването за решението или 21 дни от момента, когато кандидатстващият е трябвало да бъде уведомен. Съдът ще трябва да се произнесе по същество и има право да вземе решение, което смята за справедливо съобразно действащото законодателство.