Правна Структура

-

Окръжния съд
Окръжният съд се занимава с граждански (т.е. не криминални) дела, които се провеждат от съдия или областен съдия. Ищецът е този, който предявява иска, а ответника – този, срещу когото е отправен иска. Дадено дело може да бъде започнато в който и да е окръжен съд, но може да бъде прехвърлено в местното съдилище на ответника. Ако делото се оспорва и иска е за фиксирана парична сума, случаят автоматично ще бъде прехвърлен в местното съдилище на ответника (ако ответника по делото е физическо лице, а не компания). В останалите случаи, ответника може да поиска прехвърляне.
Всички искове, възникнали от регулирани кредитни правоотношения, трябва да бъдат започнати в окръжен съд, независимо от тяхната стойност.

Примери за дела, разглеждани от окръжен съд
Окръжните съдилища могат да се занимават с широк кръг дела, но най-често срещаните са:
• противоречия между landlord (хазяин) и наемател – например, право на собственост (изгонване), неизплатени наеми, ремонтни дейности;
• потребителски спорове – например, дефектни стоки или услуги;
• искове за лична телесна повреда (телесна повреда, причинена по невнимание), като транспортно произшествие, пропадане в дупки по пътната настилка и инциденти на работното място;
• неоспорвани бракоразводни дела, но само в определени окръжни съдилища. Във вътрешността на Лондон, Divorce Registry се занимава с неоспорвани бракоразводни дела;
• дела за дискриминация;
• проблеми със съществуващи дългове – например, кредитор, който си събира задълженията;
• професионални проблеми – например, надници или заплати, дължими или изплатени вместо предупреждение.

Дела за малки искове
Ако е оспорвано, дадено дело ще бъде разгледано по един от следните начини. Съдът ще реши коя процедура да приложи, след което ще отправи делото към съответното производство “track”. Трите вида производства са:
• small claims track;
• fast track;
• multi-track.
Small claims track е производството за искове на стойност £5,000 или по-малко. Процедурата при small claims track е по-опростена отколкото при останалите производства и в повечето случаи губещата страна ще трябва да покрие разходите на ответната страна.

Magistrates’ court (съдилища на магистратите)
Magistrates’ court се занимават основно с криминални дела, но понякога и с граждански. Делата се разглеждат или от justice of peace (JP) или от District Judge (областен съдия), които взети заедно са известни под името магистрати. (JP са неквалифицирани и им се покриват само разходите, докато на District Judge се изплащат заплати). Magistrates’ court обикновено се занимава с дела, които са се състояли в неговия регион.

Криминални дела в Magistrates’ court
Magistrates’ court се занимава с криминални дела, при които ответника няма право на съдебен процес със съдебни заседатели. Става въпрос за съкратени процедури. Съкратените процедури включват максимално наказание от 6 месеца затвор и(или) глоба до £5,000.
Магистратите се занимават и с нарушения, при които ответника може да направи избор между съдебен процес със съдебни заседатели или съдебен процес в Magistrates’ court. Ако ответника избере съдебен процес със съдебни заседатели, делото ще бъде прехвърлено на Crown Court (наказателния съд).

Съд за малолетни
Съдилищата за малолетни се занимават с млади хора на възраст между 10 и 17 години, които за извършили криминално престъпление. Съдът за малолетни е част от Magistrates’ court и до трима специално обучени магистрати разглеждат делата. Ако младежът е обвинен в много сериозно престъпление, при което ако беше възрастен човек щеше да бъде наказан с 14 или повече години затвор, съда за малолетни може да поиска съдебен процес в Crown Court.

Граждански дела в Magistrates’ court
Магистратите могат да разглеждат ограничен брой граждански дела, както следва:
• някои граждански дългове – например, задължения за подоходни данъци, вноски за National Insurance, council tax и VAT (value added tax – данък върху повишението стойността на даден артикул по време на производството му);
• лицензи – например, издаване, обновяване или отнемане на лицензи за кръчми и клубове;
• някои брачни проблеми, като издържане и изгонване на брачен съпруг от брачното жилище;
• благосъстояние на децата, включително грижа на местните власти или заповеди за надзор, производства по осиновяване и заповеди за местожителство.

Crown Court (наказателен съд)
Crown Court се занимава със следните видове дела:
• сериозни криминални престъпления, които ще бъдат разглеждани от съдия и съдебни заседатели;
• жалби от Magistrates’ court, които се разглеждат от съдия и най-малко двама магистрати;
• обвинения в Magistrates’ court, прехвърлени в Crown Court за издаване на присъда.
Затворническите присъди и глобите в Crown Court са по-жестоки от колкото в Magistrates’ court.

Върховния съд
Върховният се занимава с граждански дела, разглежда жалби относно криминални дела и, освен това, има право да разглежда дейността на индивиди и организации, за да се увери, че действията им са законни и справедливи. Върховният съд има три подразделения, както следва:

Family Division
Family Division се занимава със сложни оспорвани бракоразводни дела, настойничество, осиновяване, домашно насилие и т.н. Освен това, се занимава с жалби от Magistrates’ court и окръжния съд при брачните дела.

Queen’s Bench Division
Queen’s Bench Division се занимава с големи и сложни искове за компенсация. Освен това, се занимава с ограничен брой жалби от Magistrates’ court и Crown Court (наказателния съд), както и с клевети и злословия, преглеждане на дейности на организации, с цел да се провери дали са действали законно.

Chancery Division
Chancery Division се занимава с дела за попечителство, оспорвани завещания, фалит и обявяване на ипотеки за просрочени.

Court of Appeal
Court of Appeal се занимава с граждански и криминални жалби. Разглеждат се граждански жалби от Върховния съд, окръжния съд, Employment Appeal Tribunal и Lands Tribunal. Към криминалните жалби спадат жалбите срещу обвинение в Crown Court и точките от закона, посочени от Attorney General, следвани от оправдателна присъда в Crown Court, или когато наложената присъда е прекалено снизходителна.

House of Lords (Камарата на лордовете)
House of Lords се занимава основно с жалби от Court of Appeal или когато Attorney General изиска мнение относно определен законен въпрос. Основната част от жалбите са относно граждански дела, въпреки че Лордовете разглеждат и някои криминални жалби.