Предупреждение за напускане на квартира по раздел 21 от закона

-

Предупреждението за напускане по Раздел 21 (Section 21 Notice to quit) от Housing Act 1988 се дава от хазяина на наемателя, за да се възвърне владеенето върху жилището, отдадено под наем по силата на договор с фиксиран срок след неговото изтичане (Assured Shorthold Tenancy). Хазяинът има правото да връчи на наемателя подобно предупреждение за напускане на жилището, без да указва конкретна причина за това.

Хазяинът има законовото право да си възвърне владеенето на жилището след изтичането на договора, спазвайки определена процедура, която включва връчването на това предупреждение в писмен вид.

То може да бъде издадено дори и когато договорът за ползване на жилището е безсрочен. Ако хазяинът обаче иска физическото напускане на жилището да стане преди изтичането на договора, тогава важат други правила, според които предупреждението за напускане трябва да бъде изготвено по Раздел 8 от действащия Housing Act 1988.

По принцип договорите за отдаване под наем биват два вида:

1. Договор с фиксиран срок за наем на жилище (fixed term of the tenancy).

2. Договор с периодичен срок на подновяване (periodic tenancy).

Предупреждението за напускане по Раздел 21 при договор за наем с фиксиран период

Според промените, внесени от закона Housing Act 1996, при наличието на договор за наем с фиксиран период (Assured Shorthold Tenancy) предупреждението за напускане трябва да се връчи минимум 2 месеца предварително. То трябва да е в писмен вид и да посочва изрично като условие напускането на жилището. Този двумесечен срок започва да тече от момента на получаването на писменото предупреждение (notice), а не от датата на написването му. В случай че впоследствие се стигне до съдебно решение на спора за напускане на жилището, съдът ще прецени правотата на хазяина според това дали са спазени следните две изисквания:

1. Фиксираният период на наема е изтекъл и нов договор не е бил подписван след това.

2. Хазяинът е връчил това предупреждение за напускане в предварителен период от минимум 2 месеца. Една важна особеност на това предупреждение е, че то може да бъде връчено и по-рано от 2 месеца до изтичането на договора за наем, но не трябва да изтича преди или на датата на приключване на договора. Примерно, ако едно предупреждение за напускане е дадено 4 месеца преди изтичането на договора, датата за изпълнението на този notice трябва да е на следващия ден след изтичането на договора.

Ако предупреждението за напускане след изтичане на договора бива връчено по време или след подписването на нов договор, то автоматически отпада и ако се налага спешно освобождаване на жилището, трябва да се изготви и връчи ново предупреждение.

Предупреждението за напускане по Раздел 21 при периодичен договор за наем

След изтичането на фиксирания период на договора за наем, когато не се подпише нов договор с нов период, договорът за наем автоматично се превръща в периодичен (statutory periodic tenancy).

Процедурата по връчване на предупреждение за напускане по Раздел 21 тук е малко по-различна. В този случай трябва да е даден минимум 2-месечен срок, като датата на изтичането на предупреждението трябва да съвпадне с последния ден на периодичния договор.

„Периодичността“ на този периодичен договор по принцип се определя според честотата на плащане на наема. Ако той се плаща на седмица или на месец, то тогава договорът е седмичен или съответно – месечен. Периодичният договор започва веднага след изтичането на фиксирания договор, така че, ако сте имали например договор, изтичащ на 10-то число на месеца и не сте предприели действия по уреждане на подписването на нов фиксиран договор, тогава новият ви периодичен договор започва от 11-то число на същия месец и месечният ви договор ще изтича на 10-ти на следващия месец и ще се преподновява автоматично на 11-ти. В този случай, ако хазяинът ви реши да ви връчи 2-месечно предизвестие за напускане, то трябва да изтича на 10-то число след 2 месеца от връчването.

Ако наемателят не освободи жилището в рамките на тези 2 месеца, хазяинът може да се обърне към съда, който да издаде заповед за напускане, след като провери дали хазяинът е спазил всичко по правилното връчване на предупреждението за напускане. Ако след получаването на тази съдебна заповед наемателят все още не е напуснал, хазяинът може да изиска от съда привеждането на решението в действие чрез съдия-изпълнител.

Категория: