Прекратяването на договори за различни услуги във Великобритания

-

Тази статия дава информация за особеностите на прекратяването на договори за доставка на телевизия, интернет, телефон, електричество и газ, както и на договори за кредитни карти и автозастраховки.Но наред със законовите изисквания за прекратяване на договори за услуги, винаги следва при прекратяването на договор да се прегледат и общите условия в конкретния случай, тъй като те могат да бъдат дават повече права на потребителя от законовите разпоредби. В статията ще обобщим и някои съвети как да се избегнат или минимизират таксите при прекратяване на договор.

Какво се гледа в общите условия на всеки договор при намерение за прекратяване?

При намерение да прекратите договор към доставчик,обърнете внимание в общите условия на следните четири формулировки:

1.Пробен период (cooling-off period) – определен срок веднага след сключването на договора, в който можете да се откажете от услугата, без да плащате неустойки.

2.Първоначален договорен период (minimum contract period) – период, в койтодоставчикътнауслугатаимаправотодавиоткажепрекратяваненадоговораотвашастранабезплащаненанеустойки. Следкатотозипериод е изтекъл, можете да се оттеглите от договора по всяко време, без това да има финансови последствия за вас.

3.Предизвестие (notice) – проверетедали е нужно да давате предизвестие на доставчика за желанието си да прекратите договора и колко по-рано да е то.

4.Неустойки(cancellation charge)– такса за спиране на услугата. В повечето случаи такава няма.

Винаги при прекратяване на договор изисквайте от компанията писмено потвърждение.

Обща процедура за оплаквания при възникване на проблем с прекратяването на договор

Съдът не е единствената инстанция над компаниите. След като бъде изчерпана процедурата за оплаквания в диалога с дадена компания, можете да се обърнете към контролните органи. Те биват два вида: омбудсман и висшестоящ контролен орган. Омбудсамнът се занимава с индивидуални оплаквания, докато висшестоящият контролен орган налага санкции на компаниите при, например, нечестни търговски практики. Индивидуалните оплаквания следва да бъдат отнасяни към съответния омбудсман. Можете и да се обърнете и към висшестоящия контролен орган, но той ще разгледа случая ви само ако има и други подобни оплаквания.

Прекратяване на договори за телевизия, телефон или интернет

Този тип договори са най-трудни за прекратяване, тъй като при тях се начисляват неустойки, ако искате да прекратите договора по време на първоначалния договорен период, който в повечето случаи е между 12 и 18 месеца.

Въпреки това, при определени обстоятелства, неустойките могат да бъдат избегнати или пък минимизирани.

Ако месечната ви такса се увеличи по време на първоначалния договорен период,

това е възможно най-изгодният сценарий за неплащане на неустойки. Ако договорът е  подписан на или след 23-ти януари 2014 (какъвто е случаят с повечето настоящи договори в UK) и по време на договора доставчикът повиши месечната ви такса, без това предварително да е било упоменато в договора, той трябва да ви уведоми най-малко 30 дни преди настъпването на промените. Това ви дава и право да прекратите договора, без да плащате каквито и да било такси. Според инструкциите на Ofcom – контролния орган на телекомуникационните доставчици, всяка промяна в условията на доставчиците, която има вероятност да има „материални последствия” за потребителя води до правото от страна на потребителя да прекрати едностранно договора, без за това да му се начисляват такси. Ако в договора е било вписано, например, че през втората година месечната ви такса ще бъде по-висока, тогава ще трябва да платите такса, ако това е посочено в договора.

Ако сте подписали договор преди 23-ти януари 2014, нямате същите права като описаните по-горе, но ако повишението в цената е твърде голямо, то се счита от закона за „неоправдано”. Можете да се свържете с доставчика и да искате да прекратите договора, без да плащате неустойки, тъй като повишението ви е нанесло „материални вреди”.

Пакетни договори

Ако става въпрос за пакетен договор (например, за телефон + интернет) и има повишение в месечната такса за телефона, тогава можете да прекратите договора в частта му за телефона. Ако повишението се отнася за месечната такса на пакета, тогава можете да прекратите целия договор.

Договори за мобилни телефони

Тези договори са трудни за прекратяване, защото често включват освен самия тарифен план, и телефонния апарат. В този случай има няколко начина да минимизирате таксите за ранно прекратяване:

  1. Ако е имало повишение в месечната вноска, използвайте обяснената по-горе схема.
  2. Преминете на най-ниския възможен тарифен план на оператора, платете оставащите до края на първоначалния период вноски и прекратете договора.
  3. Продайте телефона с договора на друго лице, ако операторът позволява това.

Такси за прекратяване на договор

Ако все пак се наложи да плащате такса за прекратяване на договор, тази такса трябва да ви е била предварително известна при сключването на договора и не може да бъде по-висока от дължимата от вас сума до края на първоначалния договорен период.

Припрекратяваненадоговорзаинтернет,доставчикътможедаизискадаплатите„таксаоткачане”, т.нар.ceasechargeдорикогатостеизвънпървоначалниядоговоренпериод. „Таксаоткачане”можедависеначислявасамоакопредварително е упомената в договора.

Неспазване на договора от страна на доставчика

Примери за нарушаване на договора са най-често липсата на достъп до телевизия, интернет и телефон. Ако доставчикът не спазва договора, имате правото да го анулирате, без да плащате каквито и да било такси.

Контролен орган: Telecommunications Ombudsman и Ofcom

Сайт, на който може да се провери формата за оплакване:https://www.citizensadvice.org.uk/consumer/phones-tv-internet-and-computers/making-a-complaint-tv-phones-and-internet/complaining-to-the-telecommunications-ombudsman/

Прекратяване на договори за кредитни карти

Тук, за разлика от договорите за телекомуникационни услуги, такси за прекратяване на договор не се налагат, стига всичко по самата кредитна карта да е платено към датата на прекратяване. Прекратяването на договора става като се обадите или пишете на кредитната компания или банката и ги уведомите, че искате да прекратите договора си с тях. Помолете ги за писмено потвърждение и издаване на финален statement. Самото прекратяване на договора не винаги означава, че те ще затворят сметката ви, тъй като все още може да има висящи плащания. Затова няколко месеца след прекратяването на договора отново проверете дали сметката ви е затворена.

Контролен орган: Financial Services Ombudsman

Сайт, на който може да се провери формата за оплакване: http://www.financial-ombudsman.org.uk/consumer/complaints.htm

Прекратяване на автозастраховка

При прекратяване на договор за автозастраховка повечето застрахователи ще ви върнат остатъка от застраховката, ако не сте имали пътни инциденти през застрахователния период, но обикновено се плаща административна такса. Ако прекратяването на договора се налага, защото сте намерили по-изгодна оферта, проверете дали не е по-евтино да се изчака края на текущата застраховка. Някои автозастраховки се подновяват автоматично. Ако се каните да прекратите вашата, направете го преди да бъде подновена.

Контролен орган: Financial Services Ombudsman

Сайт, на който може да се провери формата за оплакване: http://www.financial-ombudsman.org.uk/consumer/complaints.htm

Прекратяване на договори за електричество, газ и вода

При договори за доставка на енергия и вода има такси за прекратяването на договора, ако договорът е за дефиниран период и месечната такса е фиксирана. Можете да прекратите договора, без да плащате такси, ако плащате за това, което изразходвате, т.е. периодът и цената на доставка не са фиксирани. При фиксирани тарифи отново се следи дали доставчикът е променял цените на доставка по време на периода на доставка. Ако това е направено и точната промяна не е упомената в договора, имате правото да го прекратите, без да ви се начисляват такси.

Контролни органи: OmbudsmanServices: Energy и Ofgemза електричество и газ

Сайт, на който може да се провери формата за оплакване: http://www.ombudsman-services.org/complain-now-energy.html

Consumer Council for Water и Ofwat за вода

Сайт, на който може да се провери формата за оплакване: https://www.citizensadvice.org.uk/consumer/water-supply/complaints-about-your-water-supply/complaining-about-your-water-company/

УслугаПробен периодНачало на пробния периодПредизвестиеПредпочитан метод на прекратяванеТакса
1.Телекомуникации – TV, интернет, телефон7 работни днина следващия ден след закупуването на услугата30 днипо телефона или писменоима, но е възможно да не се наложи да я плащате
2.Кредитна карта5 дниденят след започване на услугатане е необходимописменоняма
3.Автозастраховка14 дниот датата на започване на застраховката или когато се получат документите – което от двете е по-късноне е необходимопо телефонаняма
4.Електричество и газ14 дниденят след сключването на договорапоне 2 днипо телефонапонякога има
5.Вода14 дниденят след сключването на договорапоне 5 работни днипо телефона или онлайнпонякога има

Таблицата дава обща информация за минималните законови изисквания при прекратяването на договори за доставки на услуги.Тяе съставена въз основа на информацията на различни сайтове за потребителски права. Възможно е условията на конкретен договор да предвиждат срокове, различни от посочените в таблицата. При разминаване, следва да се спазват условията в конкретния договор.

Категория: