Прекратяване на Съжителство или Брак

-

Провал на връзката и деца 

След като бракът е приключил, трябва да се вземат решения относно това кой ще се грижи за децата. Много родители могат самостоятелно да направят споразумения помежду си относно това къде ще живеят децата и относно посещенията от другия партньор. Обаче, ако това не е възможно, решенията могат да бъдат взети чрез съда, като се включва и прехвърляне на собственост и право на наемане.

Много двойки се разделят, но не се развеждат. Ако се разделите неформално (или никога не сте бил/а семеен/а), може никога да не ви се наложи да отидете в съда. Можете да направите споразумения относно децата, които споразумения да имат неопределена продължителност. Но ако не успеете да разрешите някакво несъгласие, касаещо грижата или връзката с децата, можете да поискате от съда да разреши спора.

Ако сте в процес на развод или раздяла без развод, това включва съдебно преследване, съдът няма да разреши развод или раздяла докато не прегледа споразуменията относно децата. Ако те са приемливи и за двамата партньори, съдът няма да направи съдебно производство по отношение на детето. Ако е необходимо ще се направи съдебно производство, ако трябва да се разреши някакъв спор.

 Родителска отговорност

Терминът родителска отговорност покрива всички права, задължения, способности и отговорности, които родителят има към детето. Това включва осигуряване на дом, изхранване и обличане, осигуряване на защита и сигурност, и сигурност, че детето получава подобаващо обучение.

Ако сте били семейни когато детето се е родило, или сключвате брак след раждането, и двамата партньори автоматично притежават родителска отговорност и продължават да я имат дори и след развод или раздяла. Всеки родител може да упражнява родителската си отговорност самостоятелно.

Ако не сте семейни и в последствие не сключите брак, майката има родителска отговорност. Обаче, бащата ще има родителска отговорност ако регистрира (или пререгистрира) с майката раждането на детето. Ако не е регистриран и иска родителска отговорност, ще трябва да се обърне към съда, за да му бъде разрешена.

 Какви решения може да вземе съда?

Съдът може да издаде заповед, касаеща детето, ако смята, че така ще е най-добре за детето.

Основните заповеди, които могат да бъдат издадени от съда са за:
· Заповед за местожителство, за да се установи с кого ще живее детето;
· Заповед за контакт, за да се установи с кого детето ще има връзка и каква ще бъде тази връзка.

Заповед за местожителство
Съдът може да издаде заповед за местожителство в полза на:
· Единият родител. Това означава, че детето трябва да живее с него.
· Двамата родители. Заповедта за местожителство може да бъде издадена в полза и на двамата родители, дори и ако те не живеят заедно. Заповедта ще конкретизира колко време детето ще живее с всеки от родителите.
· Всеки родител. Всеки родител ще има отделна заповед, конкретизираща колко време детето ще живее с всеки един от родителите.

Заповед за контакт
Обикновено съдът очаква родителите да са направили споразумения, за да са сигурни, че всеки един от тях ще поддържа контакт с децата. Съдът ще издаде заповед ако те не постигнат съгласие.

Заповедта за контакт може да включва условия, уточняващи къде и колко често ще се осъществява връзката. Може също да уточни вида на връзката – например, посещения, телефонни обаждания или писане на писма. Също така, заповеди могат да бъдат издадени за връзка между детето и, например, други роднини или приятели.

Семейно посредничество

Семейното посредничество е начин да се помогне на двойки, които са в процес на раздяла или развод, да разрешат споровете и да постигнат съгласие относно специфични теми, възникващи от провала на връзката. То включва и двамата партньори и цели да се постигне яснота по въпросите между тях, и да им помогне да вземат решения.

Възможни са два вида семейно посредничество:
· Извънсъдебно посредничество, където хората могат сами да се представляват или да бъдат представлявани, например, от адвокат или консултант; и
· Съдебно разрешаване на споровете, където хората се представляват от съда, когато децата взимат участие и се разпитват от съда.

Извънсъдебно семейно посредничество
Извънсъдебното семейно посредничество може да бъде осигурено от редица организации. Обаче, всички семейни посредници трябва да бъдат членове на United Kingdom College of Family Mediators. Една двойка може да използва услугите на семейното посредничество веднага щом са решили, че връзката им приключва и се чувстват способни да дискутират различни спорове.

Посредничеството може да бъде полезно преди да започне бракоразводното производство, за насърчаване на сътрудничеството между двойката и за избягване на споровете, и трудното постигане на споразумения за в бъдеще. Семейното посредничество също може да бъде полезно и след раздяла или развод, ако възникнат нови въпроси или има неуредени въпроси за разрешаване.

Двойките, които са насочени от адвокат към сътрудничество могат да бъдат избрани в Програма за Семейно Сътрудничество (Family Mediation Scheme) или други, основно стимулирани от държавата, правни услуги за сътрудничество.

Има самостоятелна професионална организация за семейни сътрудници, United Kingdom College of Family Mediators (020 7904 7223; www.ukcfm.co.uk). Трябва да проверите дали даден сътрудник е член на тази организация, за да сте сигурен/сигурна че добре обучен и ръководен. Колежът има указател, който може да бъде използван, за да се провери дали точно определен сътручник е член, или просто да се намери сътрудник.

Съдебно разрешаване на споровете
Програмите за съдебно разрешаване на споровете съществуват в окръжните съдилища и са осигурени от детските и семейни съдебни консултантски услуги. Някои окръжни съдилища нямат програма за разрешаване на споровете, но може да имат детски и семеен докладчик, който може да обсъди с двойката някои аспекти от делото. Там, където съществува такава програма, двойката, която се развежда или разделя, ще се срещне първо с детски и семеен докладчик в присъствието на областен съдия. Ако има спор относно връзката с децата, или с кого ще живеят децата, вие ще бъдете прехвърлен/а за среща с детски и семеен докладчик, преди да се даде пълно съдебно разглеждане.
Обикновено, и двамата партньори се явявят на срещата с докладчика, въпреки че можете да поискате самостоятелна среща. Също така, докладчикът може да се срещне поотделно с децата. Докладчикът ще съобщи резултата от дискусията на обласния съдия.

Ако е постигнато съгласие на срещата, областният съдия може да издаде заповед, за да потвърди съгласието. Ако не е постигнато съгласие, областният съдия може да нареди да се изготви доклад за благосъстоянието на двойката, преди да се продължи с делото.
Програмите за съдебно разрешаване на споровете са безплатни.

 Кой ще ви помогне

www.ondivorce.co.uk е уебсайтът, който може да осигури много информация по темите, свързани с развода и края на взаимоотношенията. Има линкове за информация, касаеща защита на детето, как да се открие даден адвокат, жилища и сътрудничество. Има също бюлетин и форум за дискусии. Организацията не дава съвети по телефона.