Професия „Чистач”

-

За работата:
Чистачите носят отговорност за почистване на всякакъв вид сгради и транспортни средства, да се уверят, че те са безопасни, здравословни и приветливи за хората, които живеят и работят в тях. Някои чистачи специализират в определени видове почистване, като:
• почистване на килими и тапицерии;
• оголване и повторно запечатване на твърди подови настилки;
• почистване на сгради, в които се приготвя храна;
• индустриално почистване на нови сгради;
• почистване на пътнически превозни средства;
• почистване на високи етажи чрез употребата на стълба или оборудване за мобилен достъп;
• почистване на деликатно оборудване;
• почистване след пожар, наводнение или строеж;
• почистване на местопрестъпление.
Чистачите трябва да знаят кой почистващ препарат да използват и с каква цел, да следват процедурите за безопасност, например, когато използват опасни разтворители, за да премахнат графити, масла. Може да се наложи чистачите да извършват известна поддръжка на оборудването, което употребяват и да проверяват наличността на почистващите препарати.

Работно време:
Като чистач, може да се наложи да работите, когато сградите са затворени за обичайното им предназначение, например, вечер, рано сутрин, или през почивните дни. Може да работите почасово или на повикване. Все пак, броят на професиите на пълен работен ден все повече се увеличава. Чистачите на пълен работен ден работят 35 до 40 часа седмично. Може да се наложи и извънреден труд. Може да работите самостоятелно или в екип. В зависимост от работата, може да почиствате една и съща зона всеки ден, или да посещавате различни места, особено ако сте специализиран чистач или супервайзор, който може да посещава екипите от чистачи, работещи на различни договори.

Умения и интереси:
За да бъдете чистач трябва:
• да знаете инструкциите за работа и безопасност;
• да умеете да преценявате и измервате почистващите течности;
• да бъдете със значително добро физическо здраве, тъй като работата е активна;
• да бъдете честен(честна), отговорен(отговорна) и да може да се разчита на вас;
• да сте мотивиран(а) и способен(способна);
• да умеете да работите сам(а) без надзор или като част от екип;
• да сте наясно и да следвате процедурите за безопасност.

Назначаване:
Не ви е необходима някаква професионална квалификация, за да станете чистач. Всеки работодател ще постави собствените си изисквания. За професиите, при които има контакт с опасни отпадъци, като спринцовки, ще ви е необходима ваксинация срещу хепатит В и С. Може да навлезете в професията и чрез apprenticeship (програма за чиракуване). Спонсорирането на apprenticeship се осигурява за 16-24 и за някои 25 годишни. За повече информация посетете www.apprenticeships.org.uk.

Обучение:
Когато започнете работа като чистач, обикновено ще се обучавате по време на работа. Повечето компании имат първоначални образователни програми, обхващащи:
• здраве и безопасност;
• как да се използва почистващо оборудване и материали;
• как да се идентифицира подходящото оборудване и материали за различните цели.
За определени видове почистване ще получите специално обучение, например, почистване след нанесена травма, или работа с опасни отпадъци. Шансовете си за повишение може да подобрите чрез опит и квалификации, като:
• NVQ/SVQ Level 1 в областта Cleaning and Support Services;
• NVQ/SVQ Level 2 в областта Cleaning and Support Services с възможности за Building Interiors; Carpets and Soft Furnishings; Food Premises; Windows, Glass and Façade Surfaces; и Passenger Transport;
• Proficiency Certificate на British Institute of Cleaning Sciences (BICS) Cleaning Operators; Food Premises Cleaning Certificate; или Car Valeting Certificate.
Ако сте на супервайзорска позиция, може да се подготвите за City and Guilds Certificate в областта Cleaning Services Supervision или Level 3 Diploma в областта Cleaning Services Supervision. Може да си водите досие за всяко преминато обучение и придобити умения по време на кариерата ви чрез Pathway Card. Тя се използва, за да покаже уменията ви, когато сменяте работата си или желаете да прогресирате в кариерата си. Повече информация може да намерите в уебсайтовете на Asset Skills и Pathway Card.

Възможности:
Има непрекъснато търсене на чистачи във Великобритания. Свободните работни места се обявяват в местните вестници и jobcentre. Ако работи в помещения, като офиси и болнични заведения, по всяка вероятност ще ви наеме почистващ предприемач, въпреки че определени организации предпочитат да си намерят собствен персонал. Някои компании специализират в определени видове почистване, като почистване на домове, почистване след пожари, наводнения, строеж, или почистване на местопрестъпление. Възможностите са добри, ако желаете да се издигнете до сепурвайзорско или мениджърско ниво. Друг вариант може да бъде, ако станете специалист в определен аспект на почистването, или пък да си изградите собствен почистващ бизнес.

Годишен доход:
• Чистачите на пълен работен ден могат да печелят между £10,000 и £12,000 годишно;
• Заплатите са по-високи за супервайзорите и специализираните чистачи.
На почасовите чистачи обикновено се плаща на час.

Повече информация:
British Institute of Cleaning Science (BICS)
9 Premier Court
Boarden Close
Moulton Park
Northampton
NN3 6LF
Tel: 01604 678710

Home

https://www.bics.org.uk/embed/#?secret=AJ4fcwfwPV

Asset Skills
2 The Courtyard
48 New North Road
Exeter
Devon
EX4 4EP
Helpline: 08000 567160
http://www.assetskills.org

Pathway Card
http://www.pathwaycard.co.uk

Категория: