Професия “Accounting technician”

-

За работата
Accounting technician водят с голяма прецизност финансовите отчети на всички видове бизнес. Те, също така, приготвят и анализират финансовата информация, за да помогнат на счетоводителите.
В малкият бизнес, accounting technician може да бъде единствения човек, който е обучен да работи с фактури и работни заплати. В по-големите компании, той може да работи като част от счетоводния екип и да специализира в определени области. Това означава, че работата може да се различава в зависимост от нивото на отговорност и размера на екипа, но като цяло задълженията включват:
• обработка и плащане на фактури;
• документиране на постъпленията и плащанията;
• изготвяне и проверка на счетоводни баланси и други месечни и годишни отчети;
• комплектуване и предоставяне на данъчни компенсации;
• следене разходите на компанията.
Ако е напълно квалифициран, accounting technician обикновено поема една или повече сложни задачи и управленски отговорности, като:
• изготвяне на финансови доклади;
• планиране и бюджетен контрол;
• помагане на счетоводителите с финансовите ревизии.
Повечето организации използват компютъризирани счетоводни програми с множество диаграми, база данни и специализиран софтуер.

Работно време
Повечето accounting technician работят от 9am до 5pm, от понеделник да петък. Може да се наложи да работят извънредно в натоварените дни. Често се предлага гъвкаво работно време, почасова работа и разпределяне на смените. Предлага се и временна работа.
Accounting technician обикновено работят в офис, но понякога се налага да посещават клиентите заедно със счетоводителите, когато се правят финансови ревизии.

Умения и интереси
За да бъдете accounting technician, вие трябва да:
• да умеете да работите с цифри;
• да имате добри разговорни и писмени комуникативни способности, включително и писането на доклади и правенето на презентации;
• да се интересувате от бизнес и финанси;
• да умеете да планиране и организирате собствената си работа;
• да умеете да разрешавате проблеми и да анализирате данни;
• да работите прецизно и да обръщате внимание на детайлите;
• да умеете да се придържате към сроковете;
• да бъдете честен/честна, дисретен/дисретна и заслужаващ/а доверие.

Назначаване
Няма точно определени изисквания, но трябва да сте уверен/а в математиката. Работодателите може да предпочетат да имате GCSEs (A-C)/S-grade или еквивалент по английски и математика.
За вас ще е полезно да имате предишен опит с работата в офис. Компютърната грамотност също ще бъде полезна, особено при използването на пакети с диаграми и база данни, като Microsoft Excel и Access.
Можете да започнете като помощник счетоводител и да вършите основните задължения, да започнете професионална подготовка или задочен курс в колеж, за да се квалифицирате като техник чрез Association of Accounting Technicians (AAT) или Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Погледнете параграфът за Обучение за повече информация.
Може да не се нуждаете от първите етапи на обучението ви като accounting technician ако вече притежавате:
• А level/H grade по счетоводство;
• предишен опит на подобна работа; или
• входящо ниво по bookkeeping или счетоводство.
Свържете се с организаторите на курсовете или с (AAT), или (ACCA), за да се посъветвате за това къде да започнете обучението.
Ако сте на възраст между 16 и 24 години, може да имате възможност да влезете в програма за чиракуване. В Англия има обикновени програми за чиракуване (Apprenticeship) (level 2) и Apprenticeship за напреднали (level 3). За да разберете повече за това, посетете www.apprenticeships.org.uk.
Apprenticeship могат да се различават в отделните области. За повече информация вижте Scotland, Wales и Northern Ireland.

Обучение
Можете да се квалифицирате като accounting technician чрез програмите или на Association of Accounting Technicians (AAT), или на Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).
Можете да се обучавате редовно или задочно за AAT Счетоводна квалификация в колежи или центрове за обучение, или на работното ви място. Ако работите в областта на счетоводството, можете да получите AAT Счетоводна квалификация като започнете NVQ/SVQ курс въз основа на работата ви, който включва 3 стадия:
• NVQ/SVQ Level 2 по Счетоводство (основно ниво-Foundation);
• NVQ/SVQ Level 3 по Счетоводство (средно ниво-Intermediate);
• NVQ/SVQ Level 4 по Счетоводство (техническо ниво-Technician).
За NVQ/SVQ ще ви оценят чрез изпити, а също така ще трябва да докажете и професионалният си опит на работното място.
AAT ви дават възможност да се сдобиете с AAT Счетоводна квалификация и чрез диплома. Можете да изберете такъв курс ако все още не работите в областта на счетоводството, или ако предпочитате да не използвате професионалния си опит на работното място като средство за NVQ/SVQ. Дипломата също има 3 стадия:
• Сертификат (основно ниво-Foundation);
• Сертификат за напреднали (средно ниво-Intermediate);
• Диплома (техническо ниво-Technician).
За Диплома ще ви оценят чрез изпити и симулационни тестове за вашите умения.
Друга основна квалификация е програмата ACCA Certified Accounting Technician (CAT), която има 3 стадия:
• CAT Входящо ниво (Introductory Level) (два изпита);
• CAT Средно ниво (Intermediate Level) (три изпита);
• CAT Ниво за напреднали (Advanced Level) (пет изпита).
За да се квалифицирате чрез програмата CAT, ще трябва да преминете през определени изпити и, също така, да си водите доклад за обучението ви в продължение на най-малко едногодишен практически опит в областта на счетоводството. Можете да се обучавате редовно в колежи или центрове за обучение, или чрез дистанционно обучение. Потърсете повече информация в уебсайтът на ACCA.
След като станете квалифициран техник, можете да продължите обучението си, за да станете и счетоводител. Вашият опит и квалификации като accounting technician ще ви позволят да избегнете някои от професионалните изпити по счетоводство. Например, ако имате CAT Advanced Level или AAT Technician level, не е необходимо да преминавате през Част 1 на програмата Chartered Certified Accountants на ACCA, а да започнете направо от Част 2.

Възможности
Accounting technician работят във всички видове организации, включително и в търговията и индустрията, местното и централно управление, държавните услуги и частната практика.
Самонаетите аccounting technician често работят почасово за множество малки фирми – перспективите са добри за такъв вид работа.
Опитните аccounting technician могат да се издигнат до високите управленчески постове или да станат квалифицирани счетоводители.

Годишен доход
Такива специалисти се предвиждат само за ръководните принципи. Местоположението може да повлияе на заплатата, като аccounting technician в Лондон и югоизточната област понякога печелят до 50% повече от аccounting technician в другите райони.
Аccounting technician в основните и напреднали нива могат да печелят от £10 000 до £18 000 годишно.
Напълно квалифицираните аccounting technician могат да печелят от £18 000 до £25 000.
Самонаетите аccounting technician или тези с управленски отговорности могат да печелят много повече.

Допълнителна информация:
Association of Accounting Technicians (AAT)
154 Clerkenwell Rd
London
EC1R 5AD
Tel: 020 7415 7500
http://www.aat.co.uk

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
2 Central Quay
89 Hydepark Street
Glasgow
G3 8DT
Tel: 0141 582 2000
http://www.acca.co.uk

Financial Services Skills Council
51 Gresham Street
London
EC2V 7HQ
Tel: 020 7216 7366

Категория: