Процедура за предявяване на малки искове

-

Можете да започнете граждански законни действия в окръжен съд или във Върховния съд, в зависимост от обстоятелствата около случая. Ако иска е за £15,000 или по-малко, трябва да бъде разгледан в окръжен съд. Ако делото е опростено, окръжния съд ще използва small claims процедурата и ще локализира делото към „small claims track“.
Можете да използвате small claims процедурата за искове от 5,000 или по-малко (1,000 за телесна повреда) срещу дадена личност или компания. Това е един неофициален начин за разрешаване на спорове без намесата на адвокат, като нивото на разходите, които ще се наложи да платите е ограничено.
Най-често срещаните искове от този род са:
• компенсация за некачествени услуги, осигурени от, например, строители, служители в химическо чистене или в автосервизи;
• компенсация за дефектни стоки, като телевизори или миялни машини, които са се повредили;
• спорове между landlord (хазяин) и наемател – например, неизплатени задължения за наем или компенсация за неизвършването на ремонтни дейности;
• дължими надници или пари вместо отправянето на предупреждение.

Мога ли да си поискам дължими пари като отнеса случая в съда?
Ако делото ви е опростено и дължимата сума е по-малко от 5,000, тогава, ако делото е оспорвано, съда ще локализира иска към small claims track. Най-често срещаните искове са за компенсация поради повредени стоки, услуги и спорове с работодатели за дължими заплати или пари вместо отправянето на предупреждение.
Въпреки че можете да получите помощ при подготовката на делото си чрез програмата за правна помощ, няма да получите правна помощ за представляване в съда. Ако делото се сметне за сложно, съдията може да реши да използва различна процедура, което означава, че ще има пълно прослушване. Вие трябва да сте положил(а) усилия за разрешаване на иска си, преди да отидете в съда, например, като изпратите писмо на човека, който ви дължи пари. Освен това трябва да сте му дал(а) време за отговор. Трябва да запазите копие от кореспонденцията си.
Можете да поставите начало на иска си като попълните исков формуляр и занесете две копия в съда. Запазете третото копие за себе си. В същото време се внася и таксата за съда. В определени случаи можете да подадете молба и online.
Обикновено, прослушването ще бъде неофициално и вие, и другата страна ще трябва да дадете обяснения за започването на иска и защо той е оспорван. В края на прослушването съдията ще отсъди. Ако спечелите, ви се възвръщат разходите. Можете да обжалвате, но имате само 14-дневен срок за това.
Ако делото е сложно, съдията ще ви прехвърли към друго производство, независимо че финансовата граница ще е ниска.

Разходи
Ако използвате small claims процедурата, разходите, които може да се наложи да платите, може да включват:
• разходи за съда. Трябва да платите такса при започване на даден иск (сумата ще зависи от количеството, за което претендирате) и допълнителни такси ако другата страна (ответника) оспорва делото. Ако спечелите, тези такси ще бъдат прибавени към сумата, която ответника трябва да плати. Ако получавате Income Support или други помощи, ще бъдете освободен(а) от плащане на такса. Ако имате ниски доходи, можете да помолите съда за разсрочено плащане на таксите.
• свидетелски разходи. Ако делото ви е оспорвано и използвате свидетели, може да се наложи да платите техните транспортни разходи и фиксирана сума за загубата на някакви алтернативни доходи.
• експертни такси и разходи – ако ви е необходим експертен доклад в подкрепа на делото ви; и
• допълнителни транспортни разходи – ако делото е за фиксирана парична сума, ответника се противопоставя на иска ви и делото е прехвърлено в местното съдилище.
Ако спечелите, съда може да нареди ответника да плати всички или част от тези разходи. Може да успеете да изискате покритие и на други разходи, като ограничена сума за компенсация за покритие на неща, като загубено работно време и разходи за телефонни разговори, но е малко вероятно да покриете всичките си разходи.
Трябва да запазите каквито и да било доказателства за загубите ви в съда. Ако загубите, ще трябва да покриете разходите на ответника, включително транспортни разходи и алтернативната сума за някакви доходи.
В по-голяма част от случаите, съда няма да нареди покритие на адвокатските разходи от губещата страна при дело от този род, така че ако ползвате услугите на адвокат, ще трябва лично да си покриете разходите. Поради тази причина, повечето претенденти не използват адвокат при small claims. Възможно е да използвате услугите на приятел или „представител“, например, Citizens Advice Bureaux могат да предложат услугите на обучени съветници, които да помогнат на хората с small claims. Можете да получите правен съвет (не представляване) от адвокат по силата на програмата за правна помощ. Ако иска ви е за 5,000 или по-малко (1,000 или по-малко за телесна повреда), вие няма да можете да поискате от другата страна да покрие на адвокатските ви разходи, можете да получите единствено фиксирана сума за покритие на разходите по издаване на иска ви. Ако загубите, не е необходимо да плащате ответните разходи за адвокат. Ако се притеснявате да говорите в съда и вашето дело е оспорвано, можете да помолите роднина, приятел или съветник да говори от ваше име.

Използване на small claims процедурата
Как да започнете малък иск
Преди да предявите иск, трябва да изпратите писмо на индивида или компанията, с които сте в противоречие, като им посочите определен период, например, 14 дни, за да разрешат проблема и да упоменете, че ако това не се случи, вие ще предприемете съдебни действия. Това се нарича „писмо преди действие“ и трябва да бъде изпратено с препоръчана доставка. Ако не се опитате предварително да разрешите проблема, съда може да ви накаже на по-късен етап.

Попълване на исковия формуляр
Иска се започва с попълването на исков формуляр (формуляр N1). Искови формуляри можете да намерите от местните съдилища, правните книгоиздатели и online (www.courtservice.gov.uk). Искове за фиксирана парична сума могат да бъдат издадени online (www.courtservice.gov.uk/mcol). Обикновено, исковете се издават, напечатват и изпращат на ответника в деня на предявяването им. Съдебните разходи за online искове трябва да бъдат платени чрез кредитни или дебитни карти.
Ще се наложи да предоставите следната информация:
• вашето име и адрес;
• имената и адреса да другата страна, която съдите. Ако съдите дружество с ограничена отговорност, ще трябва да посочите дали предоставяте адреса на неговата регистрирана служба. Ако съдите собственици и партньори на даден бизнес, ще трябва да прибавите „търгуващи като“ и да предоставите тяхното бизнес име след имената им. Ако съдите фирма, ще трябва да прибавите „съден като фирма“ след името на фирмата;
• кратки подробности около иска, като „връщане на пари за некачествени стоки“ или „компенсация за нарушение на договор“;
• стойност, която представлява сумата, за която претендирате. Съдебната такса, която трябва да платите, ще бъде въз основа на тази сума. Вие или ще трябва да посочите точната сума, за която претендирате – например, ако искате покритие на разходите за повредени стоки („определена сума“) – или можете да оставите на съда да направи оценка – например, ако искате компенсация за почивка, която е била разочарование за вас („неопределена сума“). Ако оставите на съда да прецени точната сума, в съдебния формуляр вие трябва да упоменете „Очаквам да си възвърна не повече от…“. Тази сума не трябва да надвишава 5,000, ако желаете проблемът да бъде локализиран в small claims track;
• подробности около иска. В тази секция се обяснява какъв точно е проблема и действия, които сте предприел(а) за неговото разрешаване. Можете или да попълните тази секция във формуляра, или отделно да изпратите обясненията си по иска в рамките на 14 дена от изпращането на формуляра; и
• лихва. Освен в случаите когато процента на лихвата, който трябва да бъде платен от страните, е посочен в договора, вие трябва да претендирате за лихва по законно установеното й ниво. Проверете в съда за най-актуалната стойност;
• лихвата в съответствие на датата на издаване на исковия формуляр, ако претендирате за определена сума. Трябва да използвате следната формула, за да изчислите лихвата:
Стъпка 1: 0,00022 х сумата, за която претендирате = (това е дневната стойност на лихвата)
Стъпка 2: Умножете резултата от Стъпка 1 броя на дните от нарушението на договора.
Трябва да поставите следния текст във вашия исков формуляр в края на обясненията по иска: „Претендента изисква лихва по силата на секция 69 от County Court Act 1984, с величина х% за всяка година от (датата, на която парите са станали дължими) до (датата на издаване на иска) от… (сумата от Стъпка 2) и, освен това, лихва със същата величина до датата на съдебното решение, или по-ранно изплащане с дневна величина от… (сумата от Стъпка 1).“;
• ако претендирате за неопределена сума, не е необходимо да изчислявате лихвата, но след обясненията ви по иска, трябва да включите следния текст: „Претендента изисква лихва по силата на секция 69 от County Court Act 1984, с величина х% за всяка година, като същата величина е в сила до датата на съдебното решение, или по-ранно изплащане.”;
• изявление за истинност. Ще трябва да подпишете изявление за истинност, потвърждаващо, че фактите във вашия иск съответстват на истината.
Ако ви е необходима помощ при попълване на формуляра, вашето местно САВ или Local Trading Department могат да ви помогнат. Независимо че съдебните служители могат да ви помогнат при попълване на формуляра, те не могат да ви дадат съдебен съвет – като, дали иска ви е добре оформен или към кого да предявите иск.

Изпълнение на иска
Може да се окаже по-лесно вие лично да върнете попълнените формуляри (включително и копия) в съда, тъй като даден съдебен служител може да разгледа формуляра и да посочи някои неизправности. Ще ви бъде поискана такса за започване на съдебно производство. Тя ще бъде въз основа на сумата, за която претендирате. Когато дадете начало на съдебно производство, ще ви бъде дадено известие за това (N205), което ви посочва номера на делото, който вие трябва да използвате при всеки ваш контакт със съда. Съдът ще изпрати исковия формуляр на претендента – което се нарича „изпълнение на исковия формуляр” – и ще ви информира при неговото изпълнение. Ако иска се върне без да е доставен, вие ще бъдете информиран(а) и трябва да поемете отговорност за неговото изпълнение.

Какво се случва след това?
Претендента ще има ограничен период от време, за да отговори на жалбата ви. Обикновено, това са 14 дни след датата на изпълнение на иска (16 дена след изпращането му), но този срок може да бъде удължен с още 14 дена, ако претендента представи официална декларация, според която възнамерява да оспорва делото.

Ако ответника не отговори
Вие можете или:
• да попълните формуляр N225, като поискате от съда отсъждане поради отсъствие (ако сте започнал(а) иска си online, можете да използвате online исков формуляр от www.court-service.gov.uk/mcol). Отсъждане поради отсъствие означава, че съда ще нареди на ответника да изплати цялата сума по иска ви, поради това, че не е отговорил по някакъв начин. Това трябва да стане веднага щом съда ви даде разрешение, тъй като съда може да приеме и по-късна защита, ако я получи преди вашата молба за отсъждане поради отсъствие. Ще трябва да попълните секция, в която посочвате сумата, която желаете да бъде изплатена от ответника и ще се наложи да вземете предвид обстоятелствата около него. Може да имате по-добър шанс да бъдете обезщетен(а), ако приемете плащане на вноски, от колкото ако поискате пълната сума наведнъж; или
• попълнете долната част на формуляр N205В (който ще ви бъде връчен при връщане на вашия исков формуляр), като по този начин молите съда да издаде заповед, с която се доказва, че ответника е отговорен за вашия иск. Това се нарича встъпително отсъждане за определена сума, която трябва да бъде определена от съда. Вашият иск ще бъде прехвърлен към съдия, който ще реши дали е необходимо прослушване от съда и дали са необходими допълнителни доказателства. И на вас, и на ответника ще бъде изпратено копие от решението на съдията (заповед) и на някакви други направления, дадени от съдията. Вашият иск или ще бъде прехвърлен към small claims track, или ще бъде разпоредено прослушване. Разпореденото прослушване представлява съдебно прослушване, при което съдията дава подробни инструкции относно делото или решава каква сума трябва да плати ответника.

Ако ответника не оспорва делото
Ако вие сте ответника и не оспорвате, вие може да приемете, че дължите исковата сума. Ако е така, и можете незабавно да изплатите парите, трябва директно да ги изпратите на ищеца.
Ако сте съгласен(съгласна), че дължите парите, но ви е необходимо време, за да платите, можете да предложите, например, че ще платите сумата на вноски или цялата сума на определена бъдеща дата. Ако ищеца приема тази оферта, той трябва да върне определен формуляр в съда, който изисква „съдебен процес по споразумение”. Като ответник, ако не приемете уговорките, ищеца може да предприеме съответните действия.
Като ищец, ако не приемете офертата, трябва да дадете обяснения, а съдебен служител ще реши какви биха били приемливите разпореждания. Съда ще изпрати и на двете страни заповед за плащане („отсъждане за ищеца след издаването на присъдата”). Като ищец, ако не сте доволен(доволна) от заповедта, трябва да изпратите писмо до съда, като предоставите обясненията си, както и копие от писмото до ответника. В последствие, съдията ще реши каква е разумната сума, която трябва да плати ответника. Ако ответника не спази споразумението, ищеца може да предприеме съответните законни мерки.

Ако ответника оспорва делото
Ако сте ответник и оспорвате делото, трябва да отговорите на исковия формуляр в рамките на 14 дни от датата на връчването (това е втория ден след изпращането). Ако обясненията по иска са изпратени след исковия формуляр, вие трябва да отговорите в рамките на 14 дена от датата на предоставянето на обясненията по иска. Трябва да отговорите чрез попълването на формуляр за защита, който ще ви бъде изпратен с исковия формуляр.
Можете да изпратите защитата си на съда. Все пак, ако се нуждаете от повече време, за да подготвите защитата си, можете да изпратите официална декларация, след което и защитата в рамките на 14 дни (официалната декларация ще ви бъде първоначално изпратена с исковия формуляр).
Когато защитата е върната на съда, съдът ще изпрати въпросник за разпределение на ищеца и на ответника. Той трябва да бъде върнат не по-късно от датата, посочена в него. Като ищец, когато върнете въпросника, ще трябва да заплатите такса, въпреки че тя може да бъде разсрочена на вноски. Съда ще използва информацията, предоставена във въпросника, за да реши към кое производство да бъде отнесено делото.

Известие за разпределение
Когато съда реши да отправи случая към small claims track, на страните ще бъде изпратено известие за разпределение. Този формуляр ще покаже на страните какво трябва да направят, за да се подготвят за крайното прослушване. Тези инструкции се наричат „указания”. Например, на страните може да бъде казано да изпратят копия на документите, които те възнамеряват да използват, на съда и на другата страна 14 дни преди датата на прослушването.
Това са стандартни указания за множество често срещани дела; например, ако иска се отнася до почивка, има стандартни указания за документите, които трябва да бъдат изпратени на другата страна. Ако ищеца иска да покаже видео запис като доказателство при иск, отнасящ се до почивка, той трябва да се свърже със съда, за да направи уговорки относно показването на записа.

Датата на прослушването
Обикновено, известието за разпределение посочва времето, датата и мястото, на което ще се състои прослушването, както и колко време е позволено то да продължи.
Ако сте ищец и искате да се явите на прослушването, но не можете, можете да изпратите писмо до съда и да поискате да бъде насрочена по-късна дата. За тази молба се заплаща такса, а съда ще се съгласи единствено ако има основателни причини.
Ако сте ищец и не желаете да присъствате на прослушването, например, защото транспортните разходи за посещението ви на прослушването са по-високи от исковата сума, можете да изпратите писмо до съда и да го помолите да разгледа иска във ваше отсъствие. Писмото трябва да пристигне в съда не по-късно от 7 дена преди датата на прослушването, като трябва да бъде изпратено копие и на ответника. Според писмото съдията трябва да е взел предвид всички писмени доказателства, които вие сте изпратил(а) на съда и на ответника.
Понякога съда няма да насрочи дата за крайното прослушване при разпределителната фаза. Вместо това може:
• да предложи иска да се разгледа без прослушване. Ако страните не се противопоставят, делото ще бъде разгледано само по документи. Ако страните не изпратят отговор до посочените дати, съдията може да приеме липсата на отговор като съгласие;
• да реши да се проведе предварително прослушване. Това може да се случи, ако иска изисква специални указания, които съдията желае лично да обясни на страните, или ако съдията смята, че ищеца (или ответника) няма реални шансове за успех и желае колкото си може по-скоро да разреши иска, за да спести времето и средствата на всички, или ако според документите няма някакви разумни обяснение по иска. Преди всичко, предварителното прослушване може да се превърне в крайно прослушване, ако решението на проблема е окончателно.

Подготовка на делото
Важно е внимателно да подготвите делото – съда трябва да бъде убеден. Следните теми са общоприет наръчник относно подготовката, която трябва да бъде направена. Но ако не сте уверен(а) как да представите делото си, трябва да вземете придружител с вас, който да ви помага, или да потърсите специализиран съвет. Основните въпроси са:
• ако сте ниски доходи, можете да използвате програмата за правна помощ, за да покриете разходите по правните съвети (но не и по представляването) от адвокат. Този съвет може да включва получаването на правни доклади, например при дефектни стоки (но доклада може да бъде използван в съда единствено с негово съгласие);
• записките по делото трябва да бъдат подредени по дати. Изключително важно е да си правите записки по делото, например, въпросите, на които трябва да наблегнете, съответните документи и какво доказват те. Препоръчителен е списък на всички документи и други доказателства, за да се уверите, че не забравяте нещо;
• ако е възможно, повредите или дефектните стоки трябва да бъдат предоставени като доказателство – например, дрехи, съсипани от пералнята, обувки и т.н. Ако това не е възможно, трябва да бъдат използвани снимки;
• трябва да бъдат подготвени доказателства и квитанции за направени разходи;
• всички писма (и някакви други документи, включително и снимки) относно делото, трябва да бъдат подготвени за прослушването;
• при повечето дела, ищеца и ответника ще бъдат единствените свидетели. Ако съда е съгласен да бъдат призовани и други свидетели, те трябва да присъстват. Ако даден свидетел има затруднение да си вземе почивен ден от работа, може да е от полза да се предостави свидетелска призовка. Съдът може да ви обясни как да направите подобно нещо.

Крайното прослушване
Обикновено, крайното прослушване се провежда пред обществото, но може да бъде проведено и при „затворени врати”, ако и двете страни са съгласни, или ако съда смята, че е в интерес на справедливостта. Прослушванията при small claims track са относително неофициални и не се прилагат стриктни правила за доказателствата. Съдията може да приложи какъвто и да е метод при прослушването, който метод той сметне за справедлив и може да зададе въпроси на свидетелите, преди да позволи на всички останали да го направят. Съдията може да ограничи времето за предоставяне на доказателства от страните и свидетелите.
Законен представител има право да говори от името на дадена страна при крайното прослушване, но единствено ако тази страна присъства на прослушването.
Ако не говорите английски език като майчиния си език, може да ви е от полза да използвате помощта на преводач, за да представите гледната си точка. Съдът няма да може да ви помогне, за да си намерите преводач. Местното Citizens Advice Bureau най-вероятно ще има списък на преводачи, ако имате нужда от такъв.
След прослушването, съдията ще отсъди. Съдията трябва да даде причини за отсъждането си. Причините трябва да бъдат предоставени колкото си може по-опростено и кратко, като най-вероятно ще бъдат устно представени на страните, присъстващи на прослушването. Все пак, съдията може да ги представи на по-късен етап или писмено, или чрез последващо прослушване.
Ако вие сте ищеца и спечелите делото, ще си получите обратно сумата по съдебната вноска, както и сумата по иска. Можете да поискате и други определени разходи. Ако загубите, няма да си получите обратно сумата по съдебната такса. Но е малко вероятно да се наложи да изплащате други разходи.

Жалби
Можете да подадете жалба срещу съдебно решение в small claims track, единствено ако съда е допуснал законна грешка, или ако е имало сериозна липса на връзка при производството. Ако искате да обжалвате, трябва да изпратите известие в рамките на 14 дни. Заплаща се такса, въпреки че тя може да бъде разсрочена в случай на финансово затруднение.
Ако желаете да обжалвате решение в small claims track, трябва да се консултирате с адвокат или опитен съветник.

Прилагане на съдебни заповеди
Като ответник, ако загубите делото и не платите, ищеца ще трябва да се върне в същия съд и да подаде молба за издаването на заповед за получаване на парите. Това се нарича прилагане на съдебно решение. Като ищец, ще трябва да заплатите такса за започване на производство по влизане в действие.