Пътно транспортни произшествия

-

Тази страница е глава в книгата Шофиране.

Едно произшествие се смята за пътно транспортно ако се случи на пътя или на обществено-достъпно място. Това може да включва и пешеходни зони и пътища за езда. Водач, свидетел на ПТП, трябва да спре, независимо дали произшествието е било по негова вина или не, ако:
• някой друг е пострадал; или
• друго превозно средство, или нечия друга собственост, е повредена; или
• животно в друго превозно средство, или, което е пресичало пътя, е наранено; или
• дирек, улична лампа или друг предмет на улицата, е повреден.
Ако се наложи водача да спре, той трябва да отбие достатъчно близо до превозното средство, за да може някой, директно или не въвлечен в произшествието, да попита за информация. Това може да бъде, например, собственика на нараненото животно, или роднина на ранен човек, или полицията. След това, водачът трябва да даде имената и адреса си, имената и адреса на собственика на превозната средство (ако водача не е собственик) и регистрационен номер на превозното средство.
На водача може да му се наложи и лично да докладва произшествието на полицейски служител или в полицейско управление, веднага щом е възможно и в рамките на 24 часа. Това задължение възниква всеки път когато водача не е дал имената и адреса си на местопроизшествието, и независимо от това дали е попитан за тях или не.
Ако е причинена телесна повреда на друг човек, шофьорът трябва да предостави валиден застрахователен сертификат, при поискване от полицейски служител, ранен човек или някой друг, въвлечен директно или не в произшествието. Ако се изисква застрахователен сертификат, който обаче не е наличен в момента, произшествието трябва да се докладва в полицията колкото си може по-скоро, или, при всички случаи, в рамките на 24 часа, а застрахователния сертификат трябва да бъде предоставен в полицейското управление в рамките на 7 дена от произшествието. Обаче, ако по време на инцидента, от шофьора е поискана застраховка и той я предостави, не е задължително случаят да бъде докладван в полицията, при условие че горепосочените задължения са изпълнени.
Ако при инцидента е нанесена само щета, водачът трябва да предостави застрахователна информация на всеки, който желае да отправи жалба срещу него. При всички произшествия водачите трябва да уведомяват застрахователната си компания.
Ако сте свидетел на ПТП, ще е от полза ако предоставите следната информация:
• пълна информация за инцидента – къде и кога се е случил и кой е участвал (начертаването на скици и(или) предоставянето на снимки ще е от полза);
• дали има виновници за инцидента;
• дали има телесна повреда или щета;
• дали има безпристрастно доказателство за случилото се – например, свидетел или полицейски доклад;
• дали има вероятност за, или са започнали, някакви криминални производства;
• дали има вероятност за, или са започнали, някакви граждански производства;
• каква застраховка имат участниците в произшествието;
• дали има възможност за безплатен законен съвет или помощ – например от автомобилна организация или по силата на застрахователна полица.
Важно е да се установи дали има нарушител, колкото си може по-скоро след инцидента. Понякога е очевидно по чия вина се е случило произшествието и няма да има спор относно поемането на отговорност. Обаче, има случаи, при които не е очевидно, или при които диапазона на отговорността е трудно да бъде определен.
По правило, водач, който блъсне превозното средство пред него, ще бъде отговорен за инцидента. Случаят е такъв дори и предната кола да е спряла рязко и неочаквано, понеже от шофьорите се изисква да спазват безопасна дистанция зад други превозни средства. Все пак, при определени обстоятелства това правило не важи и ако възникне противоречие относно отговорността за инцидента, трябва да бъде потърсен законен съвет, освен в случаите, когато застрахователната компания се заеме с проблема.

Безпристрастно доказателство относно случилото се
Важно е да установите дали е имало свидетели на произшествието – например, други хора, участници в произшествието, други водачи, пешеходци, или полицаи, които са видели случилото си. Ако няма свидетели, може да е трудно да докажете по чия вина е станало произшествието, особено ако другата страна отказва да поеме отговорност.

Претърпях произшествие с колата ми, но другия шофьор отказва да си даде координатите. Какво мога да направя?
Водач, участник в ПТП, е длъжен да предостави информация за себе си. Собственикът на превозното средство може да бъде повикан и в полицията, за да даде информация относно това кой е шофирал превозното средство по време на инцидента. За всички останали няма законно изискване да предоставят лична информация. Към водачите спадат мотоциклетистите, но не и велосипедистите.
Ако водач, участник в ПТП, откаже да даде информация, като имена и адрес, на местопроизшествието, тази информация може да бъде получена и по други начини. Ако е известен регистрационния номер на превозното средство и произшествието е докладвано, полицията може да издири собственика (не задължително шофьора) на превозното средство и застрахователната му компания. Все пак, полицията може да откаже да ви даде тази информация.
Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA: 0870 240 0009; www.dvla.gov.uk) може да даде информация за регистриран собственик на превозно средство на някой, който има основателна причина да я поиска. Някой, който иска подобна информация, трябва да изпрати писмено обяснение на DVLA за причините, поради които му е необходима тази информация. Заплаща се такса. Трябва да бъдат предоставени регистрационен номер, марка и модел на автомобила, и дата на инцидента. Ако DVLA сметне, че няма основателни причини за предоставянето на информацията, сумата по таксата ще ви бъде върната.

Ако даден водач шофира незаконно
Ако се случи произшествие, в което е замесен незаконен водач, той няма да е в позиция да предприеме законни действия, дори и инцидента да не е по негова вина. Примери за незаконно шофиране са:
• сам(а) с временно свидетелство за управление на МПС;
• без свидетелство за управление, документ за платен данък или застраховка;
• по време на отнети шофьорски права;
• с откраднато превозно средство;
• с не обезопасено превозно средство;
• без MOT сертификат;
• в нетрезво състояние или под влияние на упойващи вещества.

Произшествия, причинени от внезапно влошаване на здравословното състояние
Ако е възникнало произшествие порази внезапно влошаване на здравословното състояние на водача – например, при инсулт или сърдечен удар – той няма да бъде съден за начина му на шофиране. Обаче, при определени обстоятелства, той ще бъде отговорен за изплащането на компенсация. Тя може да бъде покрита от застраховката му.

Плащане на болнично лечение след ПТП
Незабавно лечение
Водач на превозно средство, участник в ПТП, може да се наложи да заплати такса за спешно медицинско лечение, осигурено от лекар (който обаче не работи в, или не е повикан от, болница), например, болничен лекар, който не е на смяна, но по случайност се е оказал близо до инцидента. Има стандартна такса плюс mileage allowance, при определени обстоятелства. По някое време след инцидента, шофьорът ще получи квитанция от лекаря. Тази такса ще бъде включена към евентуален иск за щета. Обикновено, застрахователната компания на шофьора ще покрие тази такса, без това да повлияе на бонуса за не предявяване на иск.

Последващо болнично лечение
Ако участник в ПТП получи последващо болнично лечение в болница, която не е към NHS, като вътрешен или приходящ пациент, болницата може да поиска от застрахователната компания на шофьора определена парична сума за разходите по лечението. Болницата ще изпрати писмо до пациента, или до родителите му, в което ще поиска името и адреса на шофьора, информация за застрахователната му компания, дали пациента е предявил иск срещу шофьора и дали има адвокат, който да действа от името на пациента.
Ако човек, пострадал в ПТП, получи последващо болнично лечение в NHS болница, Department of Health може да поиска от застрахователната компания на другия шофьор да покрие част от разходите. Ако водачът, който е виновен за инцидента, не е застрахован, или не може да бъде издирен, разходите ще бъдат покрити от Motor Insurers’ Bureau (01908 830001).
Department of Health автоматично ще възстанови NHS таксите чрез застрахователната компания от името на болницата. Не е необходимо пострадалия да преминава през рутинните процедури. В случаите, когато някой предприеме гражданско производство срещу ответната страна, не е необходимо да се включва иск за покриване на сумата по NHS таксата.

Ако не отговорите на писмата за предявяване на иск
Ако някой не отговори на исковите писма, които го държат отговорен за щети в следствие на ПТП, трябва да предприемете едно от следните действия:
• ако имате пълна автомобилна застраховка, оставете на застрахователната компания да предяви иска. Ако застрахователната компания не успее да покрие щетите, причинени от друг човек, ще загубите бонуса си за не предявяване на иск, освен ако не осъдите успешно отговорния човек;
• ако нямате застраховка, или имате third-party застраховка, ще трябва самостоятелно да предявите иск. Ако не получите отговор, може да се наложи да предприемете съдебни действия;
• ако е намесена полицията, можете да се свържете с тях, за да разберете дали разследват случая и дали имат новини от ответната страна.

Граждански съдебни производства
Ако няма застрахователна компания, която да действа от ваше име, понеже, например, някои загуби не са застраховани, може да се наложи да съдите виновника. Ако случаят е такъв, обмислете следните въпроси:
• ако ответника се противопоставя на иска, а самият иск е причислен към small claims track в окръжния съд (това са исковете за £5,000 или по-малко), обикновено няма да можете да си покриете разходите по наемането на адвокат и, преди всичко ще трябва самостоятелно да се справите със случая, или да платите на адвокат;
• ако ответника се противопоставя на иска, а самият иск е причислен или към fast, или към multi-track в окръжния съд, ще ви е необходим законен съвет и представяне. Това може да се осъществи или по силата на програма за законна помощ, или по силата на други държавни законни услуги.
Ако е издадена изкова молба срещу вас, трябва бързо да отговорите, тъй като сроковете за противопоставяне на иска са твърде кратки. Може да поемете отговорност за част или всички предявени щети, но може и да имате основание за насрещен иск, който трябва бързо да бъде предявен.

Пътно транспортни произшествия, свързани с професията
Ако сте служител и участвате в ПТП на път за работа, трябва да обмислите следните въпроси:
• ако превозното средство е застраховано от работодателя, застраховката ще покрие и вас, независимо дали сте отговорен(отговорна) за инцидента или не;
• ако сте пострадал пешеходец или велосипедист, обикновено работодателят ще бъде отговорен до известна степен за професионална злополука, освен ако не сте се държал(а) крайно небрежно;
• ако сте член на професионален съюз и сте пострадал(а), обикновено получавате безплатна законна помощ от профсъюза;
• може да успеете да предявите иск за помощи по силата на професионална програма за злополуки.

Учащи се шофьори
Учащите се шофьори, които шофират законно, са в същата позиция като всички останали шофьори, участници в ПТП. Супервайзора на кандидат шофьора трябва да направи всичко възможно, за да накара шофьора да управлява превозното средство така, че да няма вероятност от произшествие. Задължението да се докладва за инцидента е на шофьора, а отговорностите и задълженията на супервайзора зависят от определени обстоятелства.
Полицията има право да поиска свидетелство за управление и застраховка от супервайзора.

Велосипеди
Ако сте участник в ПТП с велосипед, трябва да имате предвид, че велосипедистите не е необходимо да бъдат застраховани срещу щети по велосипеда или някое друго превозно средство, или срещу телесна повреда. Все пак, велосипедиста може да има друга застрахователна полица, например, застраховка на жилищно обзавеждане. Ако инцидента е станал на път за, или от, работа, или по време на работа, човекът, който е причинил инцидента може да бъде покрит от застраховката на работодателя си, или да успее да получи съвет или помощ от професионален съюз.
Ако застраховката на велосипедиста не е достатъчна, най-вероятно ще е по-лесно да предявите иск по собствената си застраховка и да оставите застрахователната компания да предприеме действия срещу виновника.
Ако нито един от тези варианти не е възможен, велосипедистът може да бъде съден за компенсация.

Деца
Ако сте участник в инцидент, причинен от дете, трябва да проверите дали детето е придружено от отговорен за него възрастен човек по време на инцидента. Може да се установи, че възрастния човек е проявил небрежност. Той може да е отговорен за всеки инцидент, причинен от детето и може да бъде съден в граждански съд за причинени щети.
Ако детето е било без придружител и може да се докаже, че възрастен човек е проявил небрежност, като не е упражнил достатъчен контрол по време на инцидента, тогава той може да поеме отговорността и да бъде съден в граждански съд за причинени щети.
Децата могат да бъдат подведени под отговорност за собствената си небрежност. Все пак, може да се окаже трудно да докажете, че поведението на едно дете е било небрежно. Дори и да успеете да го докажете, може да не си струва да предприемате съдебно производство, тъй като е малко вероятно детето да има пари.

Неподвижни или закрепени предмети
Ако някой удари неподвижен предмет, или на самия път, или по дължината на пътя, той трябва да помисли по следните въпроси:
• дали предметът е бил достатъчно маркиран или осветен, за да може водача да го вижда ясно и на време, за да го избегне, например, неосветена кола, препятствие или ремонтни дейности по пътищата? Ако не е, ще трябва да откриете кой е отговорен за това: например, ако предмета е бил паркирана кола, отговорен е собственика, или, в случай на ремонтни дейности – който е отговорен за извършването на дейността. Ще трябва да откриете дали отговорността е на местните власти, или на газова, водостопанска или електрическа компания, или определени предприемачи извършват дейността от тяхно име;
• дали предметът е бил оставен по незаконен или не обезопасен начин, например, кола, паркирана на участък с намалена видимост? Ако е така, отговорен може да бъде собственика на предмета или превозното средство;
• случили ли са се подобни инциденти, причинени от същия предмет? Ако е така, това е доказателство, че предмета е допринесъл за инцидента.

Състояние на пътната настилка
Инцидентът може да се случи поради състоянието на пътната настилка, например, поради дупки, лед, кал или останки. Може да не е било отправено необходимото предупреждение за състоянието на пътната настилка, например:
• местните власти може да не са се отзовали на проблема. Ако е така, могат да бъдат подведени под отговорност;
• индивиди или фирми, например, фермери или предприемачи, може да са оставили кал или смазка на пътя за неблагоразумно дълъг период от време, без да отправят необходимите предупреждения. Ако е така, могат да бъдат подведени под отговорност.

Животни
Ако инцидентът е причинен от, или на, животно, трябва да се обмислят следните въпроси:
• ако животното е котка или домашна птица, по закон, това не се счита за инцидент. Това означава, че шофьора не е длъжен да спре. Той трябва да спре ако има опасност за кон, едър рогат добитък, магаре, муле, прасе, овца, коза или куче;
• ако може да се докаже, че собственикът е проявил небрежност като е оставил животното на пътя, например, не е осигурил необходимата поддръжка на оградата, за която поддръжка носи отговорност, тогава собственика ще бъде подведен под отговорност. Собствениците не са отговорни за поведението на своите котки и домашни птици;
• ако шофьорът е виновен за нараняване на животно, различно от котка или домашна птица, тогава той може да бъде съден за нанесени щети.

Превозни средства за спешна помощ
Превозните средства за спешна помощ не са освободени от отговорност при инциденти, в които участват или, които са причинили. Правилата тук са както при всеки друг инцидент.

Чуждестранни шофьори
Ако се случи инцидент във Великобритания, а шофьора е от чужбина, неговите задължения са същите като на всеки английски гражданин.
Може да се окаже трудно да получите компенсация за евентуални щети или телесни повреди. Вие можете:
• да се свържете с Motor Insurers’ Bureau (01908 830001), които могат да потърсят информация за шофьора и застрахователната му компания, ако можете да им осигурите регистрационния номер и ако шофьорът е гражданин на страна, която участва в програмата за зелена карта. Ако шофьорът не е застрахован, или застрахователната компания няма агент във Великобритания, Motor Insurers’ Bureau ще се заемат със случая. Ако застрахователната компания има агент във Великобритания, препоръчително е да се свържете с нея;
• да потърсите съвет от автомобилна организация;
• да предприемете действия срещу застрахователната компания на шофьора, ако има споразумение за посредничество с друга застрахователна компания във Великобритания;
• да предявите иск по собствената си застрахователна полица, ако имате пълно покритие. Това ще засегне бонуса ви за не предявяване на иск.
Ако не можете да предявите иск във Великобритания, трябва внимателно да помислите преди да предприемете производство по иска в страната, на която съответния шофьор е гражданин. Исковете, които се разглеждат в чужбина, могат да бъдат трудни, продължителни и скъпи, и ще е необходима помощта на адвокат. Иск, който се разглежда във Великобритания, може да бъде много заплетен и скъп, ако шофьора откаже да се яви в съда.