Разликата между assault (нападение) и battery (побой) според английското законодателство

-

В някои юрисдикции, като нападение (assault) се определя заплахата от телесна повреда, която предизвиква силен страх у жертвата. Докато физическото нападение или побой (battery) е действителното физическо въздействие върху друг човек. Ако жертвата в действителност не е била докосната, а само заплашена, то престъплението се определя с термина „assault“. Ако жертвата е била докосната по болезнен, вредоносен, насилствен или обиден начин от извършителя на престъплението, то това може да се определи като „battery“. В някои случаи дори незначително докосване може да се квалифицира като „battery“.

Нападение и побой в различните юрисдикции

В някои юрисдикции нападението и побоя често са определяни като един вид престъпление. Причината за това е, че когато някой извърши физическо нападение, този някой обикновено заплашва лицето, преди да извърши физическото действие. Има и различни степени на побой, като всяка степен описва колко сериозно е престъплението.

В юрисдикциите, където нападението се дефинира по-общо, за такова се смята всеки умишлен физически контакт с дадено лице без неговото съгласие. В тези случаи определението за нападение обхваща и определението за побой. Независимо дали става въпрос за такива юрисдикции, или за други, които имат отделни дефиниции за нападение и побой, обикновено има три степени на нападение, които определят размера на наказанието, което трябва да бъде наложено за извършеното престъпление.

Степени на нападение

Първата степен на нападение, нивото на нападение, за което се дава най-тежкото наказание, обикновено включва тежка телесна повреда и крайно безразличие към стойността на човешкия живот. Вместо да се използва термина „нападение от първа степен“, някои юрисдикции използват понятието утежнено нападение (aggravated assault), което е просто друг начин да се каже, че това е най-сериозната форма на нападение.

Обикновено, за нападение от първа степен се смята нападение, при което е използвано опасно оръжие. Нападението от втора степен обикновено също включва използването на опасно оръжие, но разликата е или в намерението за причиняването на телесната вреда, или в степента на телесната повреда. Нападението от трета степен, при което се налага най-лекото наказание, е когато човек се опита да нарани друго лице, но не го прави или когато човек нарани лице, но не физически.

Наказания за нападение и побой

Независимо коя дефиниция за нападение използва юрисдикцията – дали по-общата, или отделни дефиниции за нападение и побой, престъпление от този род, от първа степен, се класифицира като углавно такова. В зависимост от държавата се наказва с 5 до 25 години затвор. Престъпление от втора степен също обикновено се квалифицира като углавно и, в зависимост от държавата се наказва с 1 до 20 години затвор. Престъпление от трета степен обикновено се квалифицира като дребно престъпление, което означава, че лицето няма да прекара повече от година в затвора за извършването му.

Видове нападения и наказания

Други видове нападенията включват сексуално насилие (което може да включва изнасилване и сексуално насилие на малолетни), нападение срещу малолетен или непълнолетен, нападение срещу полицейски служител, нападение с намерение за убийство и нападение от банда. Всички те обикновено са класифицирани като углавни престъпления. Наказанията за всички горепосочени обвинения са свързани с лишаване от свобода и глоби, които са по-тежки за лицата, които имат предишни престъпления в своето досие.