Регистриране на Дружество с ограничена отговорност (Limited Company)

-

За съжаление има редица случаи, в които хора започват свой собствен бизнес, но не успяват да го развият добре и в даден момент фалират. В близо 70% от случаите това става за период до 3 години след започването, а в останалите 30% още през първите 6 месеца. За да имате големи и реални шансове вашият бизнес да оцелее е препоръчително да направите някои проучвания преди да го започнете.

Проучете внимателно предимствата и недостатъците на това да сте едноличен търговец или пък да стартирате бизнес под формата на дружество с ограничена отговорност. Нужно е да прецените регистрирането на кое ще ви бъде повече от полза. Имайте предвид, че според това кой от двата варианта изберете, ще плащате различни данъци и ще носите различна правна и финансова отговорност.

Процесът на регистриране на Дружество с ограничена отговорност – ООД (Limited Company) във Великобритания не е сложен, но изисква да сте запознати с някои основни изисквания и правила. Всички фирми в Англия и Уелс са представени в Companies House, която организация работи като регистър на всички компании и отговаря за правилното регистриране и съхранение на информацията за всички видове фирми на територията на Обединеното кралство.

Информацията за всяка фирма се предоставя на Companies House всяка година, като там се представят годишен отчет и заверено счетоводство на компанията в определените от закона срокове. Ако тези срокове се нарушат се дължат глоби, а непредставянето на изискуемата от закона информация навреме е криминално деяние според британското законодателство и е отговорност на директора на компанията.

Като директор на дружество с ограничена отговорност, вие можете да вземете пари от компанията по три начина – като работна заплата, за разходи и ползи; дивиденти или т.нар. директорски заем.

Ако искате компанията да ви плаща заплата, разходи и ползи, трябва да се регистрирате като работодател в Данъчното (HMRC). Дивидентите пък са вид плащане което компанията може да направи към акционерите, ако има достатъчна печалба. Вие обаче не може да разчитате дивидентите да бъдат вписани като фирмен разход. Вашата фирма не трябва да изплаща дивиденти, чийто размер надхвърля наличните печалби от текущата и предходни финансови години. Обикновено вие трябва да плащате дивиденти на всички акционери. За да стане това трябва да свикате съвещание.

Ако искате да промените адреса на компанията ви, трябва да съобщите за това на Companies House. Ако промяната бъде одобрена, те ще уведомят HMRC за новия адрес. Той обаче трябва да е в същата част на Обединеното кралство, в която дружеството е било регистрирано първо. Вашият седалищен адрес няма да бъде променен официално докато Companies House не потвърди това.

Други промени, за които трябва да докладвате на Companies House са: смяна на мястото, където се съхранява документацията на фирмата; смяна на директори или техни лични данни; смяна на фирмени секретари. Ако възнамерявате да издавате още акции също е необходимо да уведомите Companies House за това.

За да известите Companies House за определени промени вие можете да използвате онлайн услугата на Companies House или да попълните и изпратите формуляри на хартиен носител.

За някои промени е необходимо да уведомите останалите акционери, преди да предприемете каквото и да е било. Такива промени са тези, свързани с името на фирмата, смяна на директора или промяна на устава на дружеството.

За да бъде одобрено дадено предложение, трябва да има мнозинство, в някои случаи то трябва да е поне 75%.

Новото име на компанията (в случай, че искате да го смените) няма да влезе в сила, докато не бъде регистрирано от Companies House – те ще ви кажат, когато това се случи.

При гласуването от значение е не броят на акционерите, а броят на акциите, даващи на притежателя им на правото на глас.

Не е задължително да има събрание на акционерите, за да бъде прието дадено предложение. Достатъчно е и само тяхното устно съгласие, но все пак е наложително да уведомите всички тях за това.

Ако искате да наемете счетоводител или съветник, който да управлява документацията на вашата фирма, трябва да съобщите това на HMRC.

Трябва да пазите всичката документация свързана с компанията, както и фирмените и счетоводни записи. Задължително трябва да уведомите Companies House, ако мястото където съхранявате всички тези записи и документи е различно от адреса на регистрация на фирмата.

Вие трябва да поддържате и изрядно счетоводство. Също така трябва да държите всякакви други финансови документи, информация и изчисления, необходими ви за попълването на данъчната декларация на фирмата.

Ако не поддържате добро счетоводство и не пазите документация, можете да бъдете глобени 3000 паунда от HMRC или да ви дисквалифицират като директор на компанията. Обикновено трябва да пазите документацията си поне 6 години.

Всяка година трябва да изпращате до Companies House информация за годишната доходност на фирмата, като това трябва да стане в рамките на 28 дни от датата на годишнината от учредяването на дружеството. Бихте могли да направите това онлайн, като таксата за това е 13 паунда.  Можете също така да попълните и изпратите годишният финансов отчет на компания по пощата на хартиен носител, като използвате формуляр AR01. Това ще ви струва 40 паунда.

Ако сте пропуснали крайния срок за подаване, Companies House може да закрие фирмата ви или да ви потърси отговорност. Освен това могат да ви лишат от правото да бъдете директор на компанията.

Трябва да имате табела с името и адреса на компанията. Ако развивате вашия бизнес от дома си, там не е нужно да поставяте табела или знак. Tя трябва да бъде лесна за разчитане и да се вижда по всяко време, а не само когато работите или е отворено.

Трябва да разполагате и с печат на фирмата, включващ нейното име, който да използвате за подпечатване на всички фирмени документи или писма.

Преди да си отворите Limited Company е добре да прецените за какви цели го правите, каква е визията ви за развитието на компанията, ще можете ли да се справите с всички изисквания по създаването, управлението и представляването на една компания в Лондон и Обединеното кралство , защото всички тези дейности според британското законодателство са вменени в отговорност на директора на компанията.

Ако желаете да започнете по-сериозен бизнес, регистрирайте с нас вашето LTD

Информация за услугата, вижте тук: http://ow.ly/ExSU50AYhfv

👉 Поръчайте други наши услуги по най-лесния начин на: WWW.ISKAM.CO.UK

За въпроси и пояснения звънете на тел. 0208 144 8408 или пишете на имейл  [email protected]

Категории: