Ролята на предбрачния договор по българския семеен кодекс и признаването му при развод във Великобритания (втора част)

-

Според английската правна доктрина, двойките, преди да сключат брак, могат да сключат договор, с който да уредят имуществените си отношения при евентуален развод. Според установената до момента практика, съдът не е задължен да следва разпоредбите на предбрачния договор. Но трябва да ги вземе предвид при уреждането на имуществените отношения между съпрузите, ако договорът е сключен свободно от страните, и при изпълнението му няма да се допусне несправедливост по отношение на някоя от страните или децата от брака.

За да може предбрачният договор да се приеме от съда за справедлив, е необходимо да отговаря на няколко условия:

– при сключването му двете страни да са разкрили изцяло имущественото си състояние пред другата страна;

– двете страни да са получили независим правен съвет (т.е. подготвянето на договора от един адвокат може да направи договора невалиден);

– договорът да е сключен, без да е оказван какъвто и да е натиск на която и да е от страните, в това число – финансов, психологически и пр.;

– договорът да е справедлив, ако не е сключен много отдавна и не са настъпили големи изменения във финансовото състояние на страните.

Често съдът може да реши, че само определени клаузи на договора биха могли да се приложат, а други са противни на принципа за справедливо решаване на спора. Като основно правило е възприето, че с предбрачните договори не могат да се нарушават правата на децата при развод. По тази причина е добре да се предвидят клаузи за преразглеждане на договора в случай на раждане на дете, с които да се гарантира последващо признаване на договора от съда в случай на развод.

Има ли значение фактът, че предбрачният договор е сключен в чужбина?

Този факт има значение за това дали страните по договора ca искали да го сключат и дали той е валидно сключен. Тоест, спазена ли е формата за сключването му според законодателството на съответната страна.

При конфликт между договора и това, което съдът смята за справедливо, превес ще се даде на договора, ако страните са разбирали напълно неговото действие, освен ако с оглед на обстоятелствата, ще бъде несправедливо да се изпълнят разпоредбите по него.

С оглед спазването на принципа на договорната свобода на страните, английският съд приема, че страните могат да уговорят не само финансовите си отношения, но и това къде да се гледа делото за прекратяването на брака. Тези клаузи могат да бъдат основание за стопиране на делото за развод във Великобритания, ако договорът предвижда друга юрисдикция. За даден ефект на конкретната клауза на договора съдът трябва да прецени дали при евентуален развод в посочената в предбрачния договор държава заинтересованата страна ще бъде ощетена , като сравни нейното положение с това, ако процесът за развод се състои в Англия. Ако съответната страна бъде чувствително ощетена, то процесът ще продължи във Великобритания, където е започнат, независимо от противните договорености между страните.

Според последните предложения за изменение на законодателството във Великобритания и с оглед да се даде по-голяма тежест на този вид договори, се предвиждат изменения в следните насоки:

– предбрачен договор да се сключва в съответната правна форма, за да бъде валиден (deed);

– предбрачен договор да се сключва не по-късно от 28 дни преди сключването на брака, за да е валиден;

– страните да направят и подпишат признание, че се отказват от това съдът да решава по усмотрение имуществените им отношения при развод;

– двете страни трябва да са получили правен съвет, когато са взимали решение за сключването на договора.

С оглед на приложението на предбрачните договори, сключени в България, според българския закон основната тежест е необходимо да се даде на това къде страните са имали намерение да живеят и съответно къде се предвидили да настъпят правните последици на договора. Ако впоследствие те придобият правото да заведат дело за развод във Великобритания, приложими ще бъдат както българските разпоредби за действителността на договора, така и английските съдебни принципи по отношение на справедливото уреждане на имуществените отношения между страните.