САМОТЕН РОДИТЕЛ

-

Когато имате деца, разпределението на бюджета често се оказва нелека задача, а ако сте самотен родител, може да се окаже още по-трудно да „свържете двата края “.

Съществуват обаче различни видове помощи и обезщетения на които вие, като самотен родител, може да имате право.

  1. ЖИЛИЩНО НАСТАНЯВАНЕ

Имате ли възможност да останете да живеете там, където сте в момента?

Отговорът на този въпрос ще зависи от това, дали можете да си го позволите и дали е възможно да прехвърлите договора за наем /собствеността на свое име.

Ако сте под наем, прехвърлянето на договора за наем може да се окаже сравнително лесно.

Ако има ипотека, тогава може да е по-трудно. Възможно е вашият собствен доход да не е достатъчен, за да плащате ипотеката. Вашият партньор може също да иска да задържи имота или да поиска да изкупите неговия дял, за да може да си позволи да напусне жилището.

Независимо колко трудно може да се окаже решаването на проблемите, свързани с жилището, това трябва да бъде ваш основен приоритет.

  1. ФИНАНСИРАНЕ И ПАРИ

Самотните родители могат да се възползват от определени финансови помощи в зависимост от обстоятелствата. Имайте предвид, че обезщетенията отиват при лицето, което получава детските надбавки (Child Benefit). Това може да не сте вие, ако другият родител е получавал детските надбавки от раждането на детето. Ако е нужно да промените това, свържете се със службата за детски надбавки. Ако вече получавате детските надбавки, може да се обърнете към Бюрото по труда (JobCenter Plus), за да разберете може ли да кандидатствате за други помощи и ако да – за какви.

В началото, когато останете самотен родител, може да ви е трудно да управлявате парите си, но съществуват различни инстанции, към които можете да се обърнете за съвет и помощ. Добре е веднага щом обстоятелствата около вас и вашето семейно положение се променят, да съобщите това на определени институции и хора.

Например, необходимо е да уведомите:

–  данъчна служба по местоживеене (Council Tax Office),

–  ако получавате помощ за жилищния наем (Housing Benefit)- отново там ,

–  ако получавате други помощи – трябва да съобщите и на съответните служби,

–  ако имате ипотека на името на двамата – на ипотечния ви кредитор,

–  ако живеете под наем – на наемодателя,

– на компаниите за доставка на вода, газ, електричество и телефонни услуги.

Финансова подкрепа за самотни родители

Много хора не са наясно с всички помощи и издръжки, за които могат да кандидатстват. Някои от тях са достъпни за всички самотни родители, ако са с британско гражданство или имат документ за постоянно пребиваване (Indefinite Leave to Remain или Permanent Residence). Други зависят от доходите и други обстоятелства.

Данъчен кредит за работещи (Working Tax Credit)

Това е социална помощ, което има за цел да подпомогне работещи хора, които живеят в домакинство с ниски доходи, независимо от това дали са отговорни за отглеждането на деца или не.

Ако сте получавали данъчен кредит за работещи (Working Tax Credit), и после се наложи да отсъствате от работа поради заболяване или увреждане, можете да продължите да го получавате до 28 седмици след започване на заболяването или увреждането. Може също да отговаряте на условията за получаване на допълнителна сума, наречена частична инвалидност (disability element), когато се върнете на работа.

Ако преди това не сте отговаряли на условията за получаване на данъчен кредит за работещи (Working Tax Credit),може сега да придобиете право на него, при положение че вашият доход намалее, докато сте в отпуск по болест. За да отговаряте на условията, трябва да сте работили не по-малко от 16 часа седмично преди отпуската по болест.

Помощ за намаляване на общинския данък (Council Tax Reduction) и помощ за настаняване (Housing Benefit)

Може да получавате помощ за жилищен наем (Housing Benefit) и помощ за намаляване на общинския данък (Council Tax Reduction), ако имате ниски доходи и работите. Ако не работите, може да ги получавате само ако сте британски граждани или имате потвърден от Вътрешно министерство постоянен статут в Обединеното кралство.

Ако доходите ви са намалели поради лошо здравословно състояние или инвалидност, може да получите право на помощ за жилищен наем (Housing Benefit) и помощ за намаляване на общинския данък (Council Tax Reduction), или пък да получите по-висока ставка, отколкото сте получавали преди. Обърнете се към Съвета/общината по местоживеене, за да кандидатствате.

Помощ за плащане на ипотечни лихви (Help to pay mortgage interest)

Ако получавате помощ поради ниски доходи (Income Support), помощ за заетост и подкрепа за хора, които не са в състояние да работят поради заболяване (Employment and Support Allowance) или помощ за търсещи работа (Jobseeker’s Allowance), към вашите обезщетения може да бъде добавена определена сума, за да ви помогне да платите лихвата (но не и главницата по ипотеката).

В нея могат да бъдат включени – помощ за плащане на наема на земята под жилището, някои сервизни такси по жилището, лихви по заеми, а също и сума за важни подобрения в дома.
Трябва да сте започнали да получавате поне една от тези помощи предварително, най-малко 13 седмици преди да можете да започнете да получавате помощ за плащането на ипотечната лихва (Help to pay mortgage interest)

Когато подавате молба за други помощи, уведомете Бюрото по труда (Jobcentre Plus), че искате да кандидатствате и за помощ за плащането на ипотечната си лихва (Help to pay mortgage interest). Ще ви бъде изпратен формуляр за попълване, който да дадете на ипотечния кредитор, който от своя страна трябва да го попълни и върне обратно на Бюрото по труда (Jobcentre Plus).

Законоустановен платен болничен (Statutory Sick Pay)

Това обезщетение се изплаща от работодателя ви за срок от 4 дни до 28 седмици боледуване.

Някои работодатели могат да ви плащат и други болнични, наречени професионално болнично възнаграждение (occupational sick pay) в допълнение, ако това е написано в трудовия ви договор.

За да получите законово обезщетение по болест (Statutory Sick Pay), трябва да предоставите медицинско свидетелство на вашия работодател.

Други помощи, за които можете да кандидатствате

Ако получавате помощ за доходите (Income Support) или сте самотен родител, който не получава такава, може да можете да кандидатствате и за следните помощи:

Детски надбавки (Child Benefit)
Може кандидатствате за детски надбавки (Child Benefit), ако имате дете под 16 години, или под 20, ако детето е в редовна форма на обучение (например след завършване на средното си образование  се обучава в колеж) или е на одобрено професионално обучение.
– Данъчен кредит за дете (Child Tax Credit)
Ако получавате помощ за доходите (Income Support), трябва да получите максималния размер на данъчен кредит за дете (Child Tax Credit), действителната сума зависи от броя на децата, за които сте отговорни.
Ако сте получавали данъчен кредит като двойка, уведомете веднага Агенцията по приходи и митници (HMRC) за промяната в обстоятелствата около вас.

Помощ за жилищен наем (Housing Benefit),
Можете да кандидатствате за помощ за жилищен наем (Housing Benefit), за да си помогнете с плащането на наема едновременно с подаването на заявление за подпомагане на доходите или можете да предявите искане за това директно в местната община.
За да имате право на помощ за жилищен наем (Housing Benefit)трябва да живеете в частна квартира под наем или в жилище, предоставено от местните власти или жилищна асоциация.

– Помощ с общинския данък (Help with Council Tax)
Ако сте единственият възрастен във вашия дом, който трябва да плаща общински данък  (Council Tax), вие отговаряте на условията за 25% отстъпка.
Ако получавате подпомагане на доходите, трябва също така да получите и помощ за общинския данък (Council Tax), за да си помогнете с плащането на останалата част от задълженията.
Кандидатствайте в местната община или когато подавате заявление за помощ за доходите (Ιncome Support).

Допълнителна помощ за наем и общински данъци
Ако получавате помощ за жилищен наем (Housing Benefit)  и данъчни облекчения (Housing tax), но имате нужда от допълнителна финансова помощ за плащането на сметки, можете да поискате от местната община допълнителна сума. Това се нарича жилищно плащане по усмотрение (Discretionary Housing Payment). Имайте предвид, че вие нямате автоматично право на тези плащания, но решението зависи от вашата местна община. Ако можете, консултирайте се, преди да кандидатствате.

Рецепти и разходи за здравеопазване
Ако получавате подпомагане на доходите (Income Support), можете да ползвате безплатни рецепти, стоматологично лечение, проверка на зрението, очила, болнични , перуки и други.* да се добави за Шотландия
Можете също така да получите безплатна помощ, ако получавате данъчен кредит за дете (Child Tax Credit) и доходът ви е под определена граница.

– Плащане за студено време (Cold Weather Payment)
Ако получавате помощ за доходите (Income Support)  и имате дете под петгодишна възраст или получавате данъчен кредит за дете (Child Tax Credit) за увреждане, трябва автоматично да получите и плащане за студено време (Cold weather payment).Тези обезщетения се изплащат в периоди на много студено време, по регламент определен от държавата.

– Безплатна храна в училище
Ако получавате  помощ за доходите (Income Support)  или данъчен кредит за дете (Child Tax Credit), но не и данъчен кредит за работещи с ниски доходи (Working Tax Credit) и доходът на вашето домакинство е под определена граница, детето ви може да има право на безплатна храна в училище. Някои доходи, като издръжката на детето, не се взимат предвид за получаване на тази помощ.

– Училищна униформа (School Uniform)
От вашата местна община зависи размерът на тази помощ. Ако училището изисква униформа, то общината предоставя помощ за нейното закупуване. Обърнете се към отдел „Образование“ (Еducation Department) в местната община.

– Разходи за погребение (Funeral Expenses)
Ако организирате погребение, може да имате право на плащане, за да си помогнете с разходите. Възможно е да се наложи, получените като помощ пари за тази цел да бъдат върнати след получаване  на наследството от починалия.

3. РАБОТА

Ако сте самотен родител, това може да повлияе върху възможността ви да работите.
Ако сте в отпуск, за да гледате детето/децата си, може да се окаже, че трябва да обмислите връщането си на работа, за да бъдете материално осигурени.
Ако отново работите, това би могло да се отрази върху начина, по който сте организирали отглеждането на децата си като.Ако имате работа, ще трябва да решите дали сте в състояние да продължите по същата работна схема или ще се наложи да промените работните си часове.Това би могло да означава регулиране на работното време, в зависимост от вашата ситуация. Имайте предвид, че броят на часовете, през които работите, ще окаже влияние на всяка социална помощ, която получавате.

4. ЗАКОННИ ПРАВА

Трябва да потърсите юридически съвет, ако се разделяте с другия родител, особено ако сте живели заедно или имате съвместно имущество.
При много адвокати първите 30 минути от консултацията са безплатни. Проверете това, преди да си запишете час.
Ще трябва също да уредите и издръжката на детето/децата от другия родител.
Чрез услугата възможности за издръжка на дете (Child Maintenance Options), http://www.cmoptions.org/ може да разберете какви са възможностите ви за организиране на издръжка, включително и уреждането на издръжка за вас самите от бившия ви партньор.
Ако не можете да стигнете до споразумение, можете да се обърнете към Агенцията за подпомагане на деца (Child Support Agency), която да прецени сумата и да събира издръжката. Ако сте женени или сте в свободна връзка, вашият адвокат може да ви каже дали да подадете молба до съда за вашата издръжка за себе си. Става дума за парите, които бившият ви съпруг/а или партньор би плащал за вашите нужди, не само за тези на вашето дете. Намерете съветник или адвокат близо до вас.

Детска издръжка (Child Maintenance)
Когато родителите се разделят, детска издръжка (Child Maintenance) плаща този родител, наричан „non resident“, т.е. родителят, при който детето живее по-малко време, за да осигури финансова подкрепа за разходите за живот на детето.
Този не живеещ с детето родител („non resident“) плаща редовно сума, с която подпомага родителя, който основно се грижи за детето (или лицето, на което е поверена тази грижа).
Службата за издръжка на детето (Child Maintenance Service) е отговорна за администрирането и осигуряването на плащанията. До 2012 г. това е правено от Агенцията за подкрепа на детето (Child Support Agency).
Организирането на детска издръжка е много важно, независимо дали вие плащате тази издръжка или я получавате. С течение на годините от издръжката може да бъде натрупана значителна сума и да окаже значително влияние върху вашия живот и този на детето ви.

5. ПОДКРЕПА ЗА ДЕТЕТО

Подкрепата на личността на детето е една от най-важните задачи след раздяла на родителите. Вие може да се сблъскате с редица емоционални и практически проблеми.
Задаваме си въпроса ако децата ще живеят с нас, какъв контакт ще имат те с другия родител?
Важно е да бъдете честни с децата си, доколкото това позволява тяхната възраст. Често по-големите оценяват искреността ви. На по-малките може да вдъхнете увереност, като им четете книги за други семейства, чиито родители живеят поотделно.
Важно е обаче никога да не критикувате другия родител пред тях. Децата, без значение от възрастта им,  трябва да бъдат сигурни, че и двамата родители ги обичат и да знаят, че раздялата не е по тяхна вина.
Очаквайте сълзи, гняв и регресивно (бебешко) поведение за известно време. Бъдете търпеливи и любящи и очаквайте подобряване на ситуацията с течение на времето.

6. ПОДКРЕПА ЗА ВАС

Може да се чувствате така, сякаш всеки очаква от вас да бъдете свръхчовек и да се справяте с всички задачи, като едновременно сте наранени емоционално от това, че семейството ви се е разпаднало. Трябва да се грижите за себе си, независимо от обстоятелствата. Потърсете подкрепата на семейство и приятели или съветник/терапевт, ако имате нужда да поговорите с някого за създадената ситуация.Опитайте се да отделяте по малко време за себе си всеки ден, независимо дали това ще са 15 минути във ваната или половин час насаме със себе си, когато най-накрая останалите членове на семейството заспят.
Поздравете сами себе си, че сте оживели през всеки следващ ден като самотен родител!
Ако нещата станат наистина трудни, може да поговорите с хората от „Семейни животи“ Family Lives на телефон 0808 800 2222 или със „Самаряните“ на телефон 08457 909090.

_____________________

* За да имат право на социална помощ, гражданите на ЕС, трябва не само да живеят в Кралството, но и да упражняват права като граждани на ЕС, да са придобили постоянно жителство или британско гражданство- Някои помощи са недостъпни дори и за тези случаи, за тях имат право да кандидатстват само британските граждани или тези с потвърден от Министерство на вътрешните работи постоянен статут.
Категория: