Сега пък щели да ни гонят заради една нова фикция – Comprehensive Sickness Insurance

-

Вчера на сайта на в. „Будилник” бе публикувана статия със заглавие „Важни промени в Имиграционните правила влезли в сила на 1 Февруари 2017” , чийто автор е Любомир Явричев.

Статията предвещава „трудни времена за европейските граждани и техните семейства” във Великобритания заради „нови правила на Home Office“, които щели да засегнат „най-много лицата, които работят неквалифицирана работа или слабо квалифицирана работа (строители, чистачи и др.) или пък трудно биха могли да докажат статута си в UK”, заради това че Home Office щял да ги привиква на интервюта, за да му показват че имат документа Comprehensive Sickness Insurance.

Ако го нямат – чао.

„Новината“ бе споделена във Фейсбук-страницата на вестника и в групите: „Bulgarians in the UK”, „Българи, търсещи работа във Великобритания” и „Обяви –  Великобритания”.

Преди да продължим, нека да разясним какво представлява тозиComprehensive Sickness Insurance: Това е вид удостоверение, че студентите и самоиздържащите се имигранти няма да бъдат финансово бреме за държавата, в която се намират.

Да разгледаме  сега въпросната глупост параграф по параграф 

(запазваме оригиналните разбирания за българска граматика и правопис на статията ):

1. „С последните промени на регулациите засягащи правата на европейските граждани в Великобритания , “The Immigration (EEA Area) Regulations 2016“, Хоме офис се сдоби с допълнителни правомощия за контрол на емигрантите от европейският съюз във Великобритания.”

В точка 2.2 от обяснителния меморандум към въпросните Immigration (EEA Area) Regulations2016, публикуван на правителствения сайт, се казва, че целта на Immigration (EEA Area) Regulations 2016 е да актуализират британското законодателство спрямо решените прецеденти по имиграционни въпроси на Съда на ЕС, т.е. в тях няма никакви допълнителни правомощия за контрол на имигрантите от ЕС, освен тези, дадени на Великобритания от ЕС. В точка 2.3 от същия меморандум се казва пък, че новите регулации са насочени към хората от ЕС, които злоупотребяват с имиграционната система на страната, а не към всички граждани на ЕС.

2. „С приетите промени се потвърдиха опасенията за твърда позиция на Хоум Офис по отношение на европейските граждани, в съзвучие (с) позицията на консервативното правителство на Териза Мей, изразена по отношение на преговорите с ЕС и права на европейските граждани в Великобритания.”

Приемането на въпросните регулации няма нищо общо с Тереза Мей, Брекзит и преговорите с ЕС, а с нуждата от актуализация на законодателството. От предишната промяна в регулациите – през 2006 г., са минали 10 години. Оттогава Съдът на ЕС е решил множество прецеденти, които са разяснили някои спорни ситуации, така че приемането на нови регулации е съвсем естествено. Тяхното обсъждане започна още преди референдума, по време на правителството на Дейвид Камерън.

3. Групи лица ще бъдат засегнати от промените:

1. На първо място това са групата на „self sufficient“, които нямат здравна застраховка, като това включва и граждани на ЕС, които имат брак с британски гражданин, не работят по трудов договор или като самонаети лица или които не са упражнявали европейските си права 5 години в съответната категория и съответно не са придобили статут на постоянно пребиваващ.

2. Студенти, бивши и бъдещи, които не са имали здравна застраховка по време на упражняването на правата си като студенти (т.е. действали са в нарушение на емиграционите правила).

3. Всички други Европейски граждани живеещи в UK, но които не са квалифицирни лица по смисъла на европейските правила. За такива се считат от Хоум офис например лица, които нямат право на достъп до социалните фондове, но също нямат сътветната здравна застраховка (например такива са лица, които се грижат за деца на лица упражняващи европейски права, но които самите не са регистрирани и упражняват професия или бизнес, като самонаети лица или работници).

4. Лица, които нямат постоянен адрес или са хванати, че спят на обществено място, на улицата в парка и пр.

Без да казва за какви промени става въпрос, Явричев веднага преминава към това кого те засягат, за да може всеки потенциално да се почувства засегнат (хората, които не вземат помощи, студентите и пенсионерите без comprehensive sickness insurance, майките и бабите, които се грижат за децата или внуците си тук).

Според чл. 7 от Европейската директива за правата на гражданите от ЕС, право да живеят тук имат:

– работещите (наети и самонаети лица)

– самоиздържащите се (self-sufficient) лица, ако имат comprehensive sickness insurance (пълна здравна застраховка)

– учащите (студенти, ученици и др.), ако имат comprehensive sickness insurance

– членове от семейството на горните категории лица

Тези групи хора са легално пребиваващи – всички останали не са такива и следователно, могат да бъдат обект на проверка. И държавата, съвсем естествено, е в правото си да извършва проверки на хора, които нарушават закона.

Според действащото британско и европейско законодателство (за повече подробности – вижте тук), като валидно доказателство за comprehensive sickness insurance се зачита фактът, че лицата се осигуряват в друга страна-членка от ЕС.

България покрива осигуровките на студентите, независимо, че те следват в чужбина, като това може лесно да се удостовери във всеки един момент с издаване на формуляр S1 от българската Национална здравноосигурителна каса, съгласно правилата за съгласуване на социалните системи на държавите-членки от ЕС.

Няма досега нито един случай, в който да е било съобщено, че Home Office е изискал доказателство за comprehensive sickness insurance на граждани от ЕС. Това се прави само при кандидатстване за Permanent Residence.

В чл. 23 на новите регулации на Home Office е записано:

„Граждани на ЕС могат да бъдат експулсирани от територията на Обединеното кралство, ако:

– не са легално пребиваващи на територията на страната или престанат да бъдат легално пребиваващи;

– представляват заплаха за националната сигурност на страната

– злоупотребяват с правата си на граждани на ЕС”

Ето го и официално вчерашно опровержение на Партенката Явричева:

Говорителят на Home Office вчера заяви пред Independent:

„Напълно е погрешно да се казва, че Home Office си е създал нови правомощия да експулсира граждани на ЕС без comprehensive sickness insurance (CSI). В никакъв случай граждани на ЕС не могат да бъдат гонени от територията на страната или да им бъде отказван достъп до нея само заради това, че нямат  CSI. Правото на гражданите на ЕС да останат във Великобритания остава непроменено поне докато страната е член на организацията и те не трябва да представят никаква допълнителна документация, освен паспорт, за да го докажат.”

Следователно, от изброените във вестник „Будилник” категории, новите регулации се отнасят само до хората, които не пребивават легално в тази страна. Това са лицата, които не упражняват съюзно право и нямат член от семейството си тук, който да е легално пребиваващ.

Студентите без CSI, самоосигуряващите се лица без CSI, хората, които нямат достъп до помощи не са такива лица и поради този факт не са засегнати.

4. Лист на основните промени влезли в сила през февруари 2017

– Хоум офис може да покани на интервю всеко един от европейските граждани и ако „прецени“, че не упражняват европейски права, да ги депортира, като ожалване на съответно решение за депортация ще става само извън Великобритания.

– Ако депортираните лица се върнат отново във Великобритания, те ще извършат криминално деяние и съответно не могат да останат законно в страната.

Европейски граждани няма да могат да се квалифицират за британско гражданство(БГ), ако не са придобили статут на псотоянно пребиваващ. В допълнение, тези лица също потенциално няма да могат да кнадидатстват за БГ в срок до 10 год. , защото няма да отговарят на условието да бъдат с „добър характер“.

– Децата на европейски граждани, дори ако са родени в UK, няма да могат да станат британски граждани по рождение.

– Въпросният пасаж е взет от интерпретациите на новите регулации на британския адвокат по имиграционните въпроси – Colin Yeo, публикувани тук.

Само че в свободното си съчинение Явричев не обяснява, че това се отнася само за хората, които описахме по-горе: лицата, които не са легално пребиваващи по смисъла на закона. Вместо това той твърди, че това се отнасяло до всички граждани на ЕС и не посочва, че въпросната част от статията е интерпретация на закона, а не е самият закон.

Като за капак на всичко, самите Home Office определиха в Independent интерпретациите на Colin Yeo като „погрешни”.

А и Colin Yeo в края на интерпретацията си на новите регулации казва, че те едва ли ще бъдат приложени по начина, по който описва.

5. Според новите разпоредби,  Хоум офис има право да прави проверки относно това дали определени лица европейски граждани упражняват европейските си права в UK, както и да провеждат задължително за съответните лица интервю, да събират и изискват доказателства и пр. Ако доказателства не се представят от интервюираните лица или представените са неубедителни, Хоум офис може да реши, че лицето не упражнява европейски права в UK и подлежи на депортация, а съответно издадени документи (например “residence cards”) бъдат обявени за невалидни Ако Хоум Офис реши, че едно лице не живее според европейските правила в UK, може да го задържи във специално определени центрове за депортация и в кратък срок депортира. Лица, които са кандидатствали например за документ за постоянно пребиваване, но са получили отказ, могат да бъдат задържани незабавно и депортирани , като лица които нямат право да пребивават в страната.

Още една порция интерпретации на Colin Yeo, които както казахме, бяха отречени от Home Office. А дори и ако са верни, те се отнасят само за хора, които не са легално пребиваващи тук.

6. Негативните промени в политиката на Хоме Офис предполагат трудни времена за европейските граждани и техните семейства в близко бъдеще, особено за тези които нямат документ за постоянно пребиваване. Очакванията са, че промените ще се прилагат избирателно, като ще засегнат най-много лица които работят неквалифицирана работа ли слабо квалифицирана работа (строители, чистачи и др) или пък трудно биха могли да докажат статута си в UK. Препоръчително е за всички лица, които упражняват европейски права в UK да имат приготвена необходимата документация във всеки един момент и информация за настоящият работодател и пр. В случай, че бъдат арестувани, те трябва да могат да докажат пред Хоум офис действителният си статус с съответните документи. Препоръчително е за всички европейски граждани, които желаят да останат в страната със семействата си да кандидатстват за документ потвърждаващ статута им на постоянно пребиваващ.

– никакви промени няма (засега), за хората, които нямат документ заPermanentResidence, стига те да са легално пребиваващи тук

– не съществува такова понятие като „неквалифицирана работа“

– твърдението, че промените ще засегнат най-много строителите и чистачите е напълно измислено, тъй като това са работещи хора и по смисъла на закона са напълно легално пребиваващи в тази държава.

– никой няма да арестува тези хора, никой няма да им иска документи, с които да докажат статута си. Това ще се прави само за хора, които не са легално пребиваващи тук.

– не всеки, който иска да остане със семейството си в страната, има правото да кандидатства за документ за постоянно жителство (Permanent Residence). За това се изисква въпросното лице да е упражнявало в продължение на 5 години „съюзно право” като работещ, студент, самоиздържащ се или член на семейството на тези групи.

Това беше. Слава Богу, че статията на Явричев свършва дотук, иначе щяхме напълно да изгубим разсъдъка си някъде между редовете на гореописаната му сага с „Хоме Офис“.

Категории: