Слепи избиратели или избиратели с физическо увреждане / Обжалване на отказ за гласуване по пощата или чрез пълномощно

-

Слепи избиратели или избиратели с физическо увреждане
Ако подавате молба да гласуване чрез пълномощно (за определен или неопределен период от време) порази физическо увреждане, формулярът на молбата трябва да бъде подписан от GP (общопрактикуващ лекар), Christian Science практикуващ лекар или регистрирана медицинска сестра. Ако живеете под държавна опека, в приют на местните власти или в убежище, молбата ви може да бъде подписана от съответния управител.
Човекът, който подпише молбата трябва да отбележи, че:
• той ви лекува (или се грижи за вас) поради физическото ви увреждане, посочено в молбата; и
• от вас не може да се очаква да отидете лично до посочената избирателна секция или да гласувате без странична помощ; и
• физическото ви увреждане най-вероятно ще продължи за неопределен период от време за периода, посочен в молбата.
Ако подавате молба да гласуване чрез пълномощно (за определен или неопределен период от време) порази физическо увреждане, няма да е необходимо да отговаряте на горепосочените изисквания, ако:
• сте регистриран(а) като сляп(а); или
• получавате висока степен на Disability Living Allowance; или
• сте регистриран(а) от местните власти поради физическо увреждане.

Обжалване на отказ за гласуване по пощата или чрез пълномощно
Ако регистрационният служител откаже молбата ви за гласуване по пощата или чрез пълномощно, ще бъдете уведомен(а) за това решение и причината за него. Можете да обжалвате това решение, но не и ако молбата ви е само за определени избори.

Категория: